Ηλεκτρονικές αποδείξεις που παρέχουν διπλάσια έκπτωση φόρου

Φορολογική δήλωση 2023. Ποιες ηλεκτρονικές αποδείξεις από επαγγελματίες παρέχουν διπλάσια έκπτωση φόρου στους φορολογούμενους

 

Αριθμ. 35565 ΕΞ 2022 – ΦΕΚ τεύχος Β 1369/23.03/2022
Καθορισμός των δαπανών του τελευταίου εδαφίου της περ. δ) της παρ. 6 και της περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), για την παροχή κινήτρων για την πραγματοποίηση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Οι υποκατηγορίες δαπανών της Ομάδας 6 (Υγεία) του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι οποίες σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. δ) της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) υπολογίζονται στο διπλάσιο της αξίας τους για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών της περ. β) της παρ. 6. του ίδιου άρθρου και νόμου, είναι οι ακόλουθες:

COICOP5 ταξινόμηση      Είδη – Υποομάδες – Ομάδες ΔΤΚ

0621   ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

0622    ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

06239    ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη δαπάνες των δικαιούχων προς επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες) που φέρουν, τους ακόλουθους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant CategoryCodes – MCC):

Κατηγορία Εμπόρου Περιγραφή δραστηριότητας

8011 Ιατροί
8021 Οδοντίατροι, Ορθοδοντικοί
8031 Οστεοπαθητικοί
8041 Χειροπράκτες
8041 Οφθαλμίατροι
8049 Χειροποδιστές, Ποδολόγοι
8099 Ιατρικές Υπηρεσίες

Κατά τα λοιπά για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου ισχύουν τα οριζόμενα στην Α.1163/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 3119).

Άρθρο 2

Ως δαπάνες λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, για τις οποίες, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013, αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, ορίζονται οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες υποομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:

COICOP5 ταξινόμηση   Είδη – Υποομάδες – Ομάδες ΔΤΚ

0432    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

05621    ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

05622    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

0562    ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

07322    ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ

0935    ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

09412    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

09425    ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1211    ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

12401    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

 

COICOP5 ταξινόμηση    Είδη – Υποομάδες – Ομάδες ΔΤΚ

12402    ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

12403    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

12702    ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (εξαιρούνται οι λογιστικές υπηρεσίες)

12703    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΔΕΙΩΝ

Το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν υπερβαίνει το συνολικό πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία του φυσικού προσώπου και περιορίζεται μέχρι και το ύψος του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ετησίως συνολικά για τα ως άνω εισοδήματα. Οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά τον φορολογούμενο και δεν δύναται το τυχόν πλεονάζον ποσό να χρησιμοποιηθεί από τον άλλο σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης.
Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη δαπάνες των δικαιούχων προς επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα και οντότητες) που φέρουν, τους ακόλουθους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant CategoryCodes – MCC):

Κατηγορία Εμπόρου   Περιγραφή δραστηριότητας

0742   Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

1711   Εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης

1731   Εργασίες ηλεκτρολόγου

1740   Εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων κ.τ.λ.

1750   Εργασίες ξυλουργού

1761   Εργασίας τοποθεσίας στέγης και παραθύρων, λαμαρίνας κ.τ.λ.

1771   Εργασίες σκυροδέματος

4121   Υπηρεσίες ταξί

7230   Κουρεία, κομμωτήρια και καταστήματα ομορφιάς

7261   Υπηρεσίες κηδειών

7297   Υπηρεσίες μασάζ

7298   Υπηρεσίες φυσικής ευεξίας

7349   Υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες

7395   Ανάπτυξη φωτογραφιών

7911   Σχολές χορού

7997   Γυμναστήρια και δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου με συνδρομή

7999   Διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου

8050   Προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες)

8111     Νομικές υπηρεσίες

8351   Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών

Οι δαπάνες του παρόντος άρθρου λαμβάνονται υπόψη και για την εφαρμογή της περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013.

Ειδικά για τις δαπάνες που αφορούν στις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατοικίας, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού, εφόσον το φυσικό πρόσωπο έχει τύχει εφαρμογής, μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος, των διατάξεων του άρθρου 39Β του ν. 4172/2013.

  

 

Άρθρο 3

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης η Α.Α.Δ.Ε. ζητά και λαμβάνει στοιχεία για τις δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ανά φορολογούμενο και ανά κατηγορία δαπάνης με βάση τον Κωδικό Κατηγορίας Εμπόρου (MerchantCategoryCodes – MCC) και κάθε άλλο απαιτούμενο στοιχείο αναγκαίο για την εφαρμογή της παρούσας από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Τα ποσά των δαπανών των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, για τις οποίες παρέχονται κίνητρα για την πραγματοποίηση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, προσυμπληρώνονται με δυνατότητα μεταβολής στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, με βάση τα δεδομένα που παρέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών.

Άρθρο 4

Η παρούσα εφαρμόζεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους στα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης