Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού

Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού

Το υπουργείο Οικονομικών προχωρά για πρώτη φορά στην παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, μέσω συστήματος διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη διαφάνεια της διαδικασίας, την αύξηση των εσόδων του Δημοσίου αλλά και η προβολή των αιγιαλών σε παγκόσμιο επίπεδο.
Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες που – για το 2017 – θα διεξαχθούν πιλοτικά σε περιορισμένο αριθμό, αφορούν σε θέσεις παραχώρησης χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή κοινού.

Το υπουργείο προτίθεται να διευρύνει τη χρήση των ηλεκτρονικών δημοπρασιών για τις παραχωρήσεις μέσα στα επόμενα χρόνια κάτι που θα εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή ενδιαφερομένων και το αδιάβλητο της διαδικασίας παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού).

Σκοπός είναι η απλότητα και η ταχύτητα της διαδικασίας παραχώρησης απλής χρήσης χώρων αιγιαλού και παραλίας και η μέγιστη δυνατή συμμετοχή ενδιαφερομένων, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του Δημοσίου και αφετέρου αναβαθμίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων τους και κατ’ επέκταση για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.

Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών (Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΔΠ0008701/0544Β/ΕΞ2017 – ΦΕΚ 2042/Β/14.06.2017 Διαδικασία διεξαγωγής των δημοπρασιών (προφορικών και ηλεκτρονικών) για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α ́ 285) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 του ν. 4467/2017 (ΦΕΚ Α ́ 56).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Περιεχόμενα

1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ
2. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
4. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες

Αριθμ. ΔΔΠ/Β0010068/0624Β ΕΞ2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2255/03.07.2017
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454Β ΕΞ2017/11-05-2017 (ΦΕΚ 1636 Β ́/12-05-2017) κοινής υπουργικής απόφασης περί «Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις: α) ΔΔΠ0008470/0514ΒΕΞ2017/01-06-2017 (ΦΕΚ Β ́1970/07-06-2017) και β) ΔΔΠ0009186/0575Β ΕΞ2017/13-06-2017 (ΦΕΚ Β 2098/19-06-2017) όμοιες κοινές υπουργικές αποφάσεις.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Την αντικατάσταση της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 6 της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθ. ΔΔΠ0007378/0454Β ́ ΕΞ2017/11-05-2017 (ΦΕΚ 1636Β/12-05-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις ΔΔΠ0008470/0514Β ́ ΕΞ2017/31-05-2017 (ΦΕΚ Β ́1970/07-06-2017) και ΔΔΠ0009186/0575Β/ΕΞ2017/13-6-2017 (ΦΕΚ Β ́ 2098/19-6-2017) κοινές υπουργικές αποφάσεις, ως εξής:
«Ειδικά για τις μισθώσεις απλής χρήσης του 2017 θα πρέπει να έχουν συναφθεί οι συμβάσεις παραχώρησης για τις απευθείας παραχωρήσεις από τους Δήμους μέχρι 07-7-2017 και να έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι προκηρύξεις δημοπρασίας μέχρι 23-6-2017. Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση απευθείας παραχώρησης μέχρι 07-7-2017 από το Δήμο ή δεν έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη δημοπρασίας από το Δήμο μέχρι 23-6-2017, εντός των επόμενων 5 ημερών στις αρμόδιες κατά χώρο ΠΔΔΠ ή ΑΓΔΠ.
Μέχρι 31-7-2017 οι Περιφερειακές υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις αιτηθείσες παραχωρήσεις (συναφθεί όλες οι συμβάσεις παραχώρησης)».

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα οριζόμενα στις αριθ. ΔΔΠ0007378/0454Β ́ ΕΞ2017/11-05-2017 (ΦΕΚ 1636 Β ́/12-05-2017), ΔΔΠ0008470/0514Β ́ ΕΞ2017/31-05-2017 (ΦΕΚ 1970Β ́/07-06-2017) και ΔΔΠ0009186/0575Β/ΕΞ2017/13-6-2017 (ΦΕΚ 2098 Β ́/19-6-2017) αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2017
Οι Υπουργοί