Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΔ

ΟΑΕ∆  ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών

Αριθμ. απόφ. 2969/68/8−12−2015 – ΦΕΚ B 3045 – 31.12.2015
Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 3701/55/22.11.2011, 3032/52/21−10−2014 και 576/11/3−3−2015 αποφάσεων του ΔΣ, σχετικά με το Σύστημα Επικοινωνίας και Εγγραφής Ανέργων στον ΟΑΕΔ.
ΤO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
αποφασίζει:
Την αντικατάσταση της παρ. 2 του αρθρ. 8 του Κεφ. Β ́ της 3032/52/21.10.2014 (ΦΕΚ 3028/10.11.2014) απόφασης του Δ.Σ του ΟΑΕΔ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 576/11/03.03.2015 (ΦΕΚ 464/27.03.2015) Απόφασης του Δ.Σ του ΟΑΕΔ ως εξής:

«Από τις 04.01.2016 και έπειτα οι αιτήσεις για τις παροχές του ΟΑΕΔ, εκτός της τακτικής επιδότησης ανεργίας, των παροχών λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη και του επιδόματος λόγω διαθεσιμότητας, υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με τη χρήση κωδικών ή μέσω ΚΕΠ με τη χρήση αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής για όσες παροχές διαδικασίες προβλέπονται δυνάμει της ΚΥΑ με αριθμό ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26524 (ΦΕΚ 1845 τ. Β ́).

Οι αιτήσεις για το Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων και το Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων δύνανται να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου στην αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου με τη χρήση κωδικών είτε μέσω των ΚΕΠ μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής δυνάμει της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26524 (ΦΕΚ 1845 τ. Β ́)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2015
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

– – –
ΟΑΕ∆  ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών από τον ΟΑΕ∆

Από τις 4 Ιανουαρίου 2016 μία σειρά υπηρεσιών του ΟΑΕ∆ παρέχονται ΜΟΝΟ μέσω διαδικτύου, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕ∆ ή μέσω ΚΕΠ

ΟΑΕΔ. Ηλεκτρονική ανανέωση της κάρτας ανεργίας

Η ανανέωση δελτίου ανεργίας, οι βεβαιώσεις και οι αιτήσεις παροχών ΟΑΕΔ και μέσω ΚΕΠ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΔ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΟΑΕΔ. Ηλεκτρονική ανανέωση της κάρτας ανεργίας

Λοιπές Υπηρεσίες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Υπηρεσίες για πιστοποιημένους χρήστες (όλες οι υπηρεσίες) – Είσοδος Χρήστη στο σύστημα

Διαδικασία Εγγραφής στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ με τη χρήση κωδικών πρόσβασης που εχουν εκδοθεί και αποδοθεί από Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ (Έντυπο: “ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ”)

Οδηγίες για την Απόκτηση Κωδικών Πρόσβασης και εγγραφής στο σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ μεσω συστήματος πιστοποίησης ΓΓΠΣ (ΓΓΔΕ) (Βασική προϋπόθεση να διαθέτει ο ενδιαφερόμενος κωδικούς στο TAXISnet και να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο του ΟΑΕΔ [είτε ως ανέργος είτε ως δικαιούχος κοινωνικών παροχών του Οργανισμού]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Διαδικασία Εγγραφής στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ με τη χρήση κωδικών πρόσβασης που έχουν εκδοθεί και αποδοθεί από Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΟΑΕΔ. Ηλεκτρονική ανανέωση της κάρτας ανεργίας

ΟΑΕ∆
Αθήνα, 23 ∆εκεμβρίου 2015

Αποκλειστικά ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών από τον ΟΑΕ∆

Από τις 4 Ιανουαρίου 2016 μία σειρά υπηρεσιών του ΟΑΕ∆ θα παρέχονται ΜΟΝΟ μέσω διαδικτύου, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕ∆ ή μέσω ΚΕΠ.

Η τρίμηνη Ανανέωση ∆ελτίου Ανεργίας, οι αιτήσεις για τα Ειδικά Εποχικά Βοηθήματα, Ειδικά Βοηθήματα Ανεργίας, Παροχές Μητρότητας είναι μερικές από τις σημαντικότερες υπηρεσίες για τις οποίες η διαδικασία πρόσβασης αλλάζει.

Για την εξυπηρέτησή τους, οι συναλλασσόμενοι είτε θα πιστοποιούνται ως χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ (1. παραλαμβάνοντας Κλειδάριθμο από ένα Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης – ΚΠΑ ΟΑΕ∆, ή 2. χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων) είτε θα απευθύνονται σε ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, έχοντας μαζί τους ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Προγράμματα Απασχόλησης για Επιχειρήσεις – Εργοδότες (Δικαιούχοι)
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

Προγράμματα Απασχόλησης για Ανέργους/ Εργαζόμενους (Ωφελούμενοι)
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

Προγράμματα Κατάρτισης
Προγράμματα ΛΑΕΚ
Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Βεβαιώσεις
Είσοδος στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ

 

 

Προγράμματα Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα

Youth Guarantee