Ηλεκτρονικές θυρίδες της ΣΤΑΣΥ για διεκπεραίωση αιτήσεων πολιτών

Τήρηση θυρίδων της εταιρίας Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης για διεκπεραίωση αιτήσεων πολιτών

 

Αριθμ. 35890 ΕΞ 2022 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4671/05.09.2022
Τήρηση θυρίδων της εταιρίας Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΤΑΣΥ) εποπτευόμενου Φορέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Θυρίδες της εταιρίας Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ)

1. Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), εφεξής ΕΨΠ, τηρούνται οι Θυρίδες της εταιρίας Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στα φυσικά πρόσωπα/χρήστες.

2. Στις θυρίδες της εταιρίας ΣΤΑΣΥ προωθούνται από την ΕΨΠ οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων/χρηστών που υποβάλλονται σε αυτήν με την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση εγγράφων από την εταιρία ΣΤΑΣΥ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 26-2-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 849).

Άρθρο 2
Λειτουργίες και Χαρακτηριστικά των θυρίδων φορέων

1. Στην ΕΨΠ τηρούνται οι Θυρίδες της εταιρίας ΣΤΑΣΥ για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στα φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4727/2020 και στην υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 26-2-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή».

2. Οι θυρίδες της εταιρίας ΣΤΑΣΥ είναι «ψηφιακά γραμ-ματοκιβώτια» με τα εξής χαρακτηριστικά:
α) έχουν μοναδικό κωδικό και όνομα,
β) παρέχουν στους εξουσιοδοτημένους χρήστες/υπαλλήλους του φορέα διαβαθμισμένη πρόσβαση, με ρόλους, μέσω εφαρμογής και σε πληροφοριακά συστήματα μέσω προγραμματιστικής διεπαφής,
γ) περιέχουν αναρτημένα έγγραφα και αιτήσεις,
δ) οργανώνουν τα αναρτημένα έγγραφά της ανά υπόθεση,
ε) Οι χειριστές των θυρίδων λαμβάνουν ενημερώσεις για την άφιξη ενός εγγράφου στη θυρίδα ανάλογα με τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας που έχουν ρυθμίσει (email, sms, κ.ά.),
στ) Για την διεκπεραίωση των αιτήσεων από τους διαχειριστές και χειριστές, υπάρχουν στη θυρίδα σχετικές επιλογές διαχείρισης όπως:
• Ανάθεση
• Ανάληψη υπόθεσης σε/από υπάλληλο
• Κατάσταση αίτησης
• Δυνατότητα αλλαγής της κατάστασης της αίτησης
• Αναζήτηση
• Ιστορικό υποθέσεων
• Στατιστικά στοιχεία υποθέσεων- Ανάρτηση απάντησης στην Θυρίδα του χρήστη – Αποστολή ενημερωτικού μηνύματος στον χρήστη.

3. Στην ΕΨΠ δύναται να δημιουργούνται για την εταιρία ΣΤΑΣΥ περισσότερες από μία θυρίδες, ανάλογα με τις ανάγκες των επιμέρους Υπηρεσιών της. Η ορισθείσα ως ανώτερη ιεραρχικά θυρίδα παρέχει πρόσβαση σε όλες τις θυρίδες που υπάγονται σε αυτή.

4. Στις θυρίδες της εταιρίας ΣΤΑΣΥ τηρούνται έγγραφα και αιτήσεις που απευθύνονται σε αυτόν και αποστέλλονται από τα φυσικά πρόσωπα/χρήστες μέσω της ΕΨΠ καθώς και οι αντίστοιχες απαντήσεις/έγγραφα των αιτήσεων αυτών.

5. Οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων/χρηστών καθώς και οι απαντήσεις/έγγραφα των αιτήσεων αυτών, δύνανται να παραμένουν αποθηκευμένες στις θυρίδες της εταιρίας ΣΤΑΣΥ για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) ετών. Η υποβολή των αιτήσεων από τα φυσικά πρόσωπα/ χρήστες στις θυρίδες της εταιρίας ΣΤΑΣΥ και η επαλήθευση του περιεχομένου τους από τον λήπτη (φορέα της θυρίδας υποβολής) γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 26-2-2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’ 849).

Άρθρο 3
Χρήστες των θυρίδων της εταιρίας Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ)

1. Στις Θυρίδες των Φορέων προβλέπονται δύο διακριτοί ρόλοι για τους υπαλλήλους της της εταιρίας ΣΤΑΣΥ:
α) Χειριστής: Διαχειρίζεται τις υποθέσεις και τις αιτήσεις των φυσικών προσώπων
β) Διαχειριστής: Ορίζει και διαγράφει χειριστές, τροποποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας των Θυρίδων της εταιρίας ΣΤΑΣΥ και την ονομασία της Θυρίδας και εξάγει στατιστικά στοιχεία.
Ο διαχειριστής της ορισθείσας ως ανώτερης ιεραρχικά θυρίδας της εταιρίας ΣΤΑΣΥ, έχει πρόσβαση στις θυρίδες που υπάγονται σε αυτή.

2. Η εταιρία ΣΤΑΣΥ είναι υπεύθυνη για τον ορισμό των εξουσιοδοτημένων χρηστών της κάθε Θυρίδας, ήτοι για τους χειριστές και διαχειριστές τους.

3. Η Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης είναι υπεύθυνη για τον ορισμό του διαχειριστή της ανώτερης ιεραρχικά θυρίδας, σύμφωνα με το αίτημα που υποβάλει η εταιρία ΣΤΑΣΥ κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020.

4. Οι χειριστές και οι διαχειριστές αποκτούν πρόσβαση στη θυρίδα, αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με την χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης», σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ/23-10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

5. Οι διαχειριστές και οι χειριστές των θυρίδων της εταιρίας ΣΤΑΣΥ διεκπεραιώνουν την αίτηση του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4727/2020.

 
 

Άρθρο 4
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που τη-ρούνται στις θυρίδες της εταιρίας ΣΤΑΣΥ ορίζεται η ίδια η εταιρία ΣΤΑΣΥ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020.

2. Η εταιρία ΣΤΑΣΥ είναι υπεύθυνη ιδίως για τον ορισμό των εσωτερικών όρων χρήσης των θυρίδων της και των εξουσιοδοτημένων χρηστών αυτών, καθώς και για τον χρόνο τήρησης και τον τρόπο διαχείρισης και διαγραφής των δεδομένων.

3. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας για την λειτουργία της ΕΨΠ.

Άρθρο 5
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Η παραγωγική λειτουργία των θυρίδων της εταιρίας ΣΤΑΣΥ εκκινεί από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως