Ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης τίτλων και πιστοποιητικών του ΟΒΙ

Ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης τίτλων και πιστοποιητικών του ΟΒΙ

Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασίες και τεχνικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής κατάθεσης της αίτησης
Αριθμ. 69483/ΔΕΚΝΤ61 – ΦΕΚ Τεύχος B 2810/04.07.2019
Ηλεκτρονική κατάθεση στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) αιτήσεων για χορήγηση κάθε είδους τίτλων και πιστοποιητικών Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Σχετικοί όροι, προϋποθέσεις, διαδικασίες και τεχνικές προδιαγραφές.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθμ. ΔΣ/09/Α01/2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) με θέμα «Ηλεκτρονική κατάθεση στον ΟΒΙ αιτήσεων για χορήγηση κάθε είδους τίτλων και πιστοποιητικών Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Σχετικοί όροι, προϋποθέσεις διαδικασίες και τεχνικές προδιαγραφές» ως εξής:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, διαδικασιών και τεχνικών προδιαγραφών για την ασφαλή ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων από και προς τον  ΟΒΙ καθώς και για την ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων για χορήγηση κάθε είδους τίτλων και πιστοποιητικών Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε κάθε είδους τίτλους, πιστοποιητικά και έγγραφα αλληλογραφίας ή  παροχής πληροφοριών που χορηγεί ο ΟΒΙ, κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Άρθρο 3
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της απόφασης αυτή

ς, νοούνται ως:
α. «ΟΒΙ» ή «Οργανισμός», ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που εδρεύει στην Αθήνα (άρθρο 1 ν. 1733/1987).
β. «Σύστημα», το πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
γ. «Ηλεκτρονική υπογραφή», τα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία είναι συνημμένα σε άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα ή συσχετίζονται λογικά με άλλα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή και τα οποία χρησιμοποιούνται από τον υπογράφοντα για να υπογράφει.
δ. «Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή», η ηλεκτρονική υπογραφή που πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014, ήτοι: α) συνδέεται κατά τρόπο μοναδικό με τον υπογράφοντα, β) είναι ικανή να ταυτοποιεί τον υπογράφοντα γ) δημιουργείται με δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής τα οποία ο υπογράφων μπορεί, με υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης, να χρησιμοποιεί υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο και δ) συνδέεται με τα δεδομένα που έχουν υπογραφεί σε σχέση με αυτήν κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανιχνευθεί οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση των εν λόγω δεδομένων.
ε. «Εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή», η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που δημιουργείται από εγκεκριμένη διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής και η οποία βασίζεται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής ώστε να έχει νομική ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή.
στ. «Πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής», η ηλεκτρονική βεβαίωση που συνδέει τα δεδομένα επικύρωσης ηλεκτρονικής υπογραφής με φυσικό πρόσωπο και επιβεβαιώνει τουλάχιστον το όνομα ή του ψευδώνυμο του εν λόγω προσώπου.
ζ. «Εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής», το πιστοποιητικό ηλεκτρονικών υπογραφών που εκδίδεται από εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης και πληροί τις οριζόμενες απαιτήσεις στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014.
η. «Υπογράφων», το φυσικό πρόσωπο που δημιουργεί ηλεκτρονική υπογραφή.
θ. «Διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής», το διατεταγμένο υλικό ή λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ηλεκτρονικής υπογραφής.
ι. «Εγκεκριμένη διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής», η διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής που πληροί τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014.
ια. «Χρονοσήμανση», η αλληλουχία χαρακτήρων ή στοιχεία που δηλώνουν με ασφάλεια την ημερομηνία και ώρα που έχει λάβει χώρα μία πράξη ή ενέργεια και εκδίδεται από πάροχο υπηρεσιών χρονοσήμανσης.
ιβ. «ηλεκτρονική ταυτοποίηση», η διαδικασία χρήσης δεδομένων ταυτοποίησης προσώπου σε ηλεκτρονική μορφή που αντιπροσωπεύουν κατά τρόπο μοναδικό ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένα φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί ένα νομικό πρόσωπο.
ιγ. «μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης», η υλική και/ή άυλη μονάδα η οποία περιέχει δεδομένα ταυτοποίησης προσώπου και χρησιμοποιείται για την επαλήθευση ταυτότητας σε επιγραμμικές υπηρεσίες.
ιδ. «δεδομένα ταυτοποίησης προσώπου», η δέσμη δεδομένων που επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητας φυσικού ή νομικού προσώπου ή φυσικού προσώπου που εκπροσωπεί νομικό πρόσωπο.
ιε. «σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης», το σύστη-
μα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στο πλαίσιο του οποίου εκδίδονται μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή σε φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν νομικά πρόσωπα.
ιστ. «επαλήθευση ταυτότητας», η ηλεκτρονική διαδικασία που επιτρέπει να επιβεβαιωθεί η ηλεκτρονική ταυτοποίηση φυσικού ή νομικού προσώπου ή της προέλευσης και της ακεραιότητας δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΡΟΠΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΒΙ

Άρθρο 4Άρθρο 16
Ηλεκτρονική κατάθεση πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας

Πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο

Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού είναι ελεύθερη. Σε αυτόν περιλαμβάνονται πληροφορίες προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, όπως πρότυπα έγγραφα και λοιπές οδηγίες καθώς και δυνατότητα έρευνας σε μηχανές αναζήτησης του ΟΒΙ με δημοσιευμένα δεδομένα αιτήσεων ή τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 5
Ηλεκτρονική αλληλογραφία

Αντίγραφα δημοσιευμένων αιτήσεων ή τίτλων, παροχή πληροφοριών τεχνολογικής πληροφόρησης, απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τις υπηρεσίες του Οργανισμού μπορούν, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου, να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Στην περίπτωση αυτή το σχετικό αίτημα διαβιβάζεται στον ΟΒΙ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο στη διεύθυνση επικοινωνίας του Οργανισμού και αποτελεί τη ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου για τη χρήση της εν λόγω ηλεκτρονικής διεύθυνσης για παραλαβή των απαντήσεων από τον ΟΒΙ.

Άρθρο 6
Αποδεικτικό γνωστοποίησης εγγράφων

Ο ΟΒΙ εκδίδει, υποχρεωτικά, για κάθε ηλεκτρονική αποστολή, αποδεικτικό αποστολής εγγράφου το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο, το έγγραφο που απεστάλη, τα στοιχεία του υπογράφοντα από τον ΟΒΙ ως αποστολέα, τα αναλυτικά στοιχεία ταυτότητας του παραλήπτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του καθώς και τον ακριβή χρόνο αποστολής του εγγράφου.

Άρθρο 7
Πιστοποιημένη ηλεκτρονική επικοινωνία

1. Για οποιαδήποτε επικοινωνία ή συναλλαγή με τον Οργανισμό η οποία αφορά τη διαδικασία κατάθεσης ή χορήγησης τίτλων και πιστοποιητικών Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, τη διαδικασία εγγραφής ιδιοκτησιακών μεταβολών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση του Οργανισμού από την οποία απορρέουν έννομες συνέπειες για τον συναλλασσόμενο, απαιτείται ταυτότητα και επαλήθευση αυτής όσον αφορά το συναλλασσόμενο φυσικό ή νομικό προσώπου ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους.
2. Η προϋπόθεση της παραπάνω παραγράφου 1 πληρούται με χρήση είτε ηλεκτρονικής υπογραφής, η οποία έχει νομική ισχύ και είναι παραδεκτή είτε εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, η οποία βασίζεται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό, δημιουργείται από εγκεκριμένη διάταξη και έχει νομική ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Άρθρο 8
Χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής συναλλαγής με τον ΟΒΙ

Η πραγματοποίηση συναλλαγών με το Σύστημα γίνεται κατ’ επιλογή του συναλλασσόμενου και απαιτείται η συμμόρφωση του με τους εκάστοτε κανόνες ασφαλείας του Συστήματος.

Άρθρο 9
Εγγραφή στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής συναλλαγής και ταυτοποίηση

1. Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής συναλλα-γής του ΟΒΙ απαιτείται εγγραφή του συναλλασσόμενου και επαλήθευση της ταυτότητας του, η οποία πραγματοποιείται, είτε μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (σύστημα taxisnet) είτε με χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής. Στην περίπτωση απλής ηλεκτρονικής υπογραφής, η επαλήθευση της ταυτότητας του συναλλασσόμενου πραγματοποιείται από τον ΟΒΙ μέσω του Συστήματος.
2. Το αίτημα εγγραφής συνιστά δήλωση βουλήσε-ως του συναλλασσόμενου για χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής συναλλαγής του ΟΒΙ. Η διαδικασία ταυτοποίησης καθιστά τον συναλλασσόμενο εξουσιοδοτημένο χρήστη του συστήματος διασφαλίζοντας τη γνησιότητα και την εμπιστευτικότητα των αντίστοιχων αιτήσεων καταχώρισης και των επισυναπτόμενων δεδομένων.
3. Δικαιούχοι αναγνωρισμένων πιστοποιητικών είναι μόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε περίπτωση που απαιτείται υπογραφή ενός εγγράφου ή πράξης από περισσότερα πρόσωπα, εφαρμόζεται η διαδικασία πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής σε κάθε ένα από αυτά, διαδοχικά.

Άρθρο 10
Γνωστοποίηση εγγράφων μέσω του Συστήματος του ΟΒΙ

Τεκμαίρεται ότι ο συναλλασσόμενος με τον ΟΒΙ αποκτά πρόσβαση στο περιεχόμενο του κοινοποιούμενου εγγράφου μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής που διαθέτει ο ΟΒΙ, κατά τον ακριβή χρόνο αυτόματης επιβεβαίωσης της αποστολής που αναγράφεται επί του εγγράφου με τη χρήση της ασφαλούς Χρονοσήμανσης.

Άρθρο 11
Κύρος και αποδεικτική ισχύς ηλεκτρονικών εγγράφων του ΟΒΙ

1. Τα κάθε είδους ηλεκτρονικά έγγραφα που συντάσ-σονται από τον ΟΒΙ φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του εξουσιοδοτημένου από τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού υπαλλήλου του ΟΒΙ η οποία βασίζεται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται από εγκεκριμένη διάταξη υπογραφής.
2. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα φέρουν υποχρεωτικά ασφαλή Χρονοσήμανση.
3. Τα έγγραφα που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων κατέχουν την ίδια νομική και αποδεικτική ισχύ με τα έγγραφα που φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα του ΟΒΙ.

Άρθρο 12
Ηλεκτρονικά αντίγραφα εγγράφων

Τα ηλεκτρονικά αντίγραφα που παράγονται από το Σύστημα έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου εφόσον το πρωτότυπο ηλεκτρονικό ή έντυπο έγγραφο είναι στην κατοχή του Οργανισμού και κατά τη διαδικασία καταχώρισης, ψηφιοποίησης, αναπαραγωγής και εκτύπωσης ταυτίζεται με το ηλεκτρονικό αντίγραφο και το αντίγραφο φέρει εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του ΟΒΙ και ασφαλή Χρονοσήμανση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Άρθρο 13
Ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης και τρόποι πληρωμής

1. Οι αιτήσεις για καταχώριση τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας κατατίθενται στον ΟΒΙ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου.
2. Τα σχετικά τέλη καταβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Με την ηλεκτρονική πληρωμή, ως ημερομηνία πληρωμής των τελών λαμβάνεται η ημερομηνία επιτυχούς πραγματοποίησης της συναλλαγής, σύμφωνα με την επιβεβαίωση από το Σύστημα του ΟΒΙ.
3. Ο ΟΒΙ υποχρεούται να ενημερώνει τους συναλλασ-σόμενους, εγκαίρως και με κάθε πρόσφορο τρόπο, για τις απαιτήσεις του Συστήματος του, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 14
Ημερομηνία κατάθεσης

1. Ως ημερομηνία διαβίβασης της ηλεκτρονικής αί-τησης μέσω διαδικτύου θεωρείται η ημερομηνία Χρονοσήμανσης που φέρει το αποδεικτικό παραλαβής των εγγράφων που εκδίδει ο ΟΒΙ, το οποίο συνοδεύεται από αντίγραφο της συμπληρωμένης ηλεκτρονικής αίτησης σε μορφή αρχείου που πληροί τις απαιτήσεις του Συστήματος.
2. Για την διαβίβαση μέσω διαδικτύου της αίτησης για καταχώριση τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας απαιτείται η προηγούμενη εγγραφή του συναλλασσόμενου στην αντίστοιχη εφαρμογή που διατίθεται στο διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 της παρούσας.
3. Η ηλεκτρονική κατάθεση γίνεται δεκτή και θεωρεί-ται κανονική εφόσον πληροί τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στα επόμενα άρθρα, οπότε ο ΟΒΙ χορηγεί ακριβή ημερομηνία και αριθμό κατάθεσης.

Άρθρο 15
Ηλεκτρονική κατάθεση διπλώματος ευρεσιτεχνίας

1. Ως ηλεκτρονική κατάθεση διπλώματος ευρεσιτεχνί-ας νοείται η διαβίβαση μέσω διαδικτύου προς τον ΟΒΙ του αιτήματος καταχώρισης διπλώματος ευρεσιτεχνίας με τα στοιχεία των άρθρων 7 και 8 του ν. 1733/1987 και τα στοιχεία των άρθρων 3 έως 9 της Υπουργικής απόφασης 15928/ΕΦΑ/1253/13.12.1987.
2. Ηλεκτρονική κατάθεση πραγματοποιείται αποκλει-στικά και στην περίπτωση διαβίβασης προς τον ΟΒΙ αιτήματος για χορήγηση πιστοποιητικού μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με τις διατάξεις των π.δ. 77/1988.
3. Στην ηλεκτρονική κατάθεση επισυνάπτονται όλα τα συνοδευόμενα έγγραφα της εφεύρεσης (περιγραφή, αξιώσεις, περίληψη της εφεύρεσης, επεξηγήσεις) και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως ορίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 16
Ηλεκτρονική κατάθεση πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας

1. Ως ηλεκτρονική κατάθεση πιστοποιητικού υπο-δείγματος χρησιμότητας νοείται η διαβίβαση μέσω διαδικτύου προς τον ΟΒΙ του αιτήματος καταχώρισης πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 1733/1987 και τα στοιχεία των άρθρων 3 έως 9 της Υπουργικής απόφασης 15928/ ΕΦΑ/1253/13.12.1987.
2. Στην ηλεκτρονική κατάθεση επισυνάπτονται όλα τα συνοδευόμενα έγγραφα και νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως ορίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 17
Ηλεκτρονική κατάθεση σχεδίου ή υποδείγματος

1. Ως ηλεκτρονική κατάθεση σχεδίου ή υποδείγματος νοείται η διαβίβαση μέσω διαδικτύου προς τον ΟΒΙ του αιτήματος καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος με τα στοιχεία του άρθρου 20 παρ. 2 του π.δ. 259/1997.
2. Στην ηλεκτρονική κατάθεση επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20 καθώς και οι γραφικές αναπαραστάσεις ή οι φωτογραφίες των σχεδίων ή υποδειγμάτων σύμφωνα με το άρθρο 21 του π.δ. 259/1997. Ως ανώτατο επιτρεπτό όριο όψεων ανά σχέδιο ή υπόδειγμα ορίζονται οι είκοσι (20) όψεις.

Άρθρο 18
Μορφή ηλεκτρονικών εγγράφων

1. Οι παραπάνω αιτήσεις καταχώρισης στον ΟΒΙ τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας καθώς και τα επισυναπτόμενα απαραίτητα σχέδια, έγγραφα, αποδείξεις, γραφικές αναπαραστάσεις και φωτογραφίες διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στον ΟΒΙ μόνον σε μορφή αρχείου που πληροί τις απαιτήσεις του Συστήματος.
2. Τυχόν λοιπά δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική κατάθεση μόνον σε μορφή αρχείου που πληροί τις απαιτήσεις του Συστήματος.
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της Υπουργικής απόφασης 15928/ΕΦΑ/1253/13.12.1987 και του π.δ. 259/1997.

Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η 12625/1/2014 υπουργική απόφαση [Β 3258]

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.