Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για θέματα του ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Αθήνα, 29/12/2014
Αριθ. Πρωτ. οικ.: 50033/10904

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης – Εγκύκλιος εφαρμογής της.

Σας γνωστοποιούμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η αριθ. πρωτ. οικ. 49327/10702/22.12.2014 (ΦΕΚ 3456 Β/23-12-2014) «Τροποποίηση και Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.2.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β’ 449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28.8.2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β’ 2163/30.08.2013)».

Η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση αναρτήθηκε στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΕΖ0Λ-ΝΕ3.

Η συγκεκριμένη τροποποίηση κατέστη επιβεβλημένη εξαιτίας της ανάγκης άμεσης προσαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ σε ήδη ψηφισθείσες νομοθετικές ρυθμίσεις. Πιο συγκεκριμένα:

1. Προκειμένου το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ να είναι έτοιμο από 01/01/2015 να υποδεχθεί τις υποχρεωτικές υποβολές της γνωστοποίησης στοιχείων της ετήσιας κανονικής άδειας της παραγράφου 2 της υποπαραγράφου IA.5 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’), είναι απαραίτητη η εισαγωγή του νέου Εντύπου Ε11 : Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας στα άρθρα 1 και 2 και στο Παράρτημα της υπ’ αριθμ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Οπότε με την εν λόγω τροποποίηση καθορίζονται τόσο η προθεσμία και διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής του νέου εντύπου, στο τέλος του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όσο και οι περιπτώσεις φορέων που εξαιρούνται από την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11, στο τέλος του άρθρου 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

2. Προκειμένου δε να ενσωματωθούν στην υπ’ αριθμ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας οι πρόσφατες αλλαγές που επήλθαν με το άρθρο 55 παρ. 1 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α’ 258) τόσο στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4225/2014 (ΦΕΚ Α’ 2), που έλαβε και πάλι τη μορφή του Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α’ 88), όσο και στον τρόπο γνωστοποίησης των αλλαγών ή τροποποιήσεων του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας με πίνακες προσωπικού (συμπληρωματικούς ωραρίου) πλέον ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία, το αργότερο έως και την ίδια ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους, επήλθαν οι απαραίτητες αλλαγές στο άρθρο 4 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ ΑΝΝΑ

——————

Αριθμ. οικ. 49327/10702 – ΦΕΚ B 3456 – 23.12.2014
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 29502/85/01−9−2014 (ΦΕΚ Β 2390/08−9−2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β 449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28−08−2013
απόφαση του (ΦΕΚ Β ́ 2163/30.08.2013).