Ηλεκτρονική υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ
Πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»:

Η ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ πραγματοποιείται στην διεύθυνση: https://eservices.yeka.gr/

Σχετικοί σύνδεσμοι διατίθενται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στην διαδικτυακή πύλη ΟΑΕΔ.

Δυνατότητα πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα έχουν μόνο οι εργοδότες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χρησιμοποιώντας τον ίδιο συνδιασμό ονόματος και κωδικού χρήστη που έχουν στο ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Υποστήριξη χρηστών:

Στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ διατίθενται αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ (σχετικό αρχείο με τίτλο «Οδηγίες» στην Εισαγωγή εντύπων).

Οι ενδιαφερόμενοι, για θέματα που αφορούν στον τρόπο πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», στους όρους και προϋποθέσεις της ηλεκτρονικής υποβολής καθώς και για διευκρινίσεις που αφορούν στην εφαρμογή της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, μπορούν να επικοινωνούν:

1. Με την Επιχειρησιακή Ομάδα Υποστήριξης (Help desk) του ΣΕΠΕ για θέματα αρμοδιότητάς του (έντυπα Ε3, Ε4, Ε8, Ε9, Ε10, Ε11), στις περιφερειακές Υπηρεσίες του, στα τηλέφωνα που αναγράφονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ypakp.gr.

2. Με την Επιχειρησιακή Ομάδα Υποστήριξης (Help desk) στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, για θέματα αρμοδιότητάς του (έντυπα Ε3, Ε3.1, Ε3.4, Ε5, Ε6 και Ε7), στο τηλέφωνο: 210-9989102 (Δ/νση Μηχανογράφησης) για θέματα τεχνικής υποστήριξης και στις αρμόδιες Δ/νσεις για θέματα επιχειρησιακής υποστήριξης (Δευτέρα – Παρασκευή : 8:00 – 14:00). Όμοια, στις Περιφερειακές Δ/νσεις ΟΑΕΔ για θέματα τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης.

3. Με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης της Γ.Γ. Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων για θέματα αρμοδιότητάς τους (έντυπα Ε3.2, Ε3.3), στo τηλέφωνο: 210-5271162.Ηλεκτρονική υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Από τη δημοσίευση της Αριθμ. οικ.32143/Δ1.11288 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2401/22.06.2018 καταργείται η 5072/6/2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επανακαθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), σύμφωνα με τις υποπαραγράφους ΙΑ. 10, 11, 12, 13 και 14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» (Β΄449), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 28153/126/2013 (Β΄2163) και 29502/85/2014 (Β΄ 2390) και 49327/10702/2014 (Β΄ 3456) αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την επιφύλαξη της παρ. 13.5 εδ. α’ του άρθ. 13 της παρούσας.

Αριθμ. 29502/85 – ΦΕΚ Β 2390 – 08.09.2014 (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β/449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 28153/126/28-08-2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β/2163/30.08.2013).