Ηλεκτρονική υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Ηλεκτρονική υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Νέες διαδικασίες για την υποβολή εντύπων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Απλοποιούνται διαδικασίες και αυστηροποιούνται τα μέτρα για την πάταξη των παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίαςΟι κυριότερες αλλαγές

Το έντυπο Ε4 (συμπληρωματικό ωραρίου) μπορεί να υποβάλλεται και μέσω κινητού τηλεφώνου, με αποστολή μηνύματος (SMS) με την προϋπόθεση, ότι ο εργοδότης έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου ανά παράρτημα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Ο εργοδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου καθώς και για τη δήλωση τυχόν μεταβολής αυτού.

Για την ολοκλήρωση της υποβολής των εντύπων Ε3 και Ε4, αναγράφεται υποχρεωτικά (στο σχετικό πεδίο) ο αριθμός αδείας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας για ειδικότητες συναφείς με: α) συντήρηση, επισκευή και λειτουργία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, β) χειρισμό μηχανημάτων τεχνικών έργων, γ) εκτέλεση, συντήρηση, επισκευή και επιτήρηση της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, δ) χειρισμό και την επιτήρηση ατμολεβητών και ε) εκτέλεση τεχνικού έργου και παροχή τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης.

Το έντυπο Ε8 αλλάζει ρόλο, αφού με αυτό πλέον θα αναγγέλλεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, η υπερεργασία και η νόμιμη υπερωριακή απασχόληση, την ίδια μέρα και μάλιστα πριν την έναρξη πραγματοποίησής τους, σε αντίθεση με την μέχρι σήμερα ακολουθούμενη διαδικασία, κατά την οποία, με το εν λόγω έντυπο, γνωστοποιούνταν έως 15 κάθε μήνα οι πραγματοποιηθείσες υπερωρίες του προηγουμένου μήνα.

Καινοτομία αποτελεί το γεγονός, ότι το έντυπο Ε8, μπορεί να υποβάλλεται και μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος (SMS), με την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για κάθε παράρτημα. Ο εργοδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου καθώς και για τη δήλωση τυχόν μεταβολής αυτού.

Αλλαγή σε στοιχεία που αφορούν την υπερεργασία ή τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση που έχει καταχωριστεί σε έντυπο Ε8 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, μπορεί να πραγματοποιηθεί με νέα υποβολή, πριν την πραγματοποίηση της αλλαγής.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής των εντύπου Ε4 και Ε8, μέσω κινητού τηλεφώνου, αποδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία, αποτελεί δε για τον εργοδότη, αποδεικτικό υποβολής τους.

Σε περίπτωση ανεπιτυχούς υποβολής, αποστέλλεται στο χρήστη σχετικό μήνυμα.

Από πότε θα ισχύουν υποχρεωτικά τα νέα μέτρα

-Το έντυπο Ε4 μπορεί να υποβάλλεται μέσω κινητού τηλεφώνου από 1/10/2018.

-Το έντυπο Ε8 μπορεί να υποβάλλεται μέσω κινητού τηλεφώνου από 1/7/2018.

-Μέχρι 31/8/2018 μπορεί να υποβάλλεται το έντυπο Ε8 με την παλιά του μορφή (γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης), για την υπερωριακή απασχόληση που θα πραγματοποιηθεί εντός των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2018.

Από 1/9/2018 όμως, οι εργοδότες θα υποβάλλουν υποχρεωτικά το νέο έντυπο Ε8, για την αναγγελία της υπερεργασίας ή/και της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων, όπως προβλέπεται στο άρθ. 36 του ν. 4488/2017 (137 Α΄) και στην παρούσα απόφαση.

 

Πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»:

Η ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ πραγματοποιείται στην διεύθυνση: https://eservices.yeka.gr/

Σχετικοί σύνδεσμοι διατίθενται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στην διαδικτυακή πύλη ΟΑΕΔ.

Δυνατότητα πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα έχουν μόνο οι εργοδότες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χρησιμοποιώντας τον ίδιο συνδιασμό ονόματος και κωδικού χρήστη που έχουν στο ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

Νέοι όροι ηλεκτρονικής υποβολής Εντύπων ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Επανακαθορίζονται οι όροι ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στο ΠΣ ΕΓΑΝΗ

Οι κυριότερες αλλαγές

Με νέα απόφαση επέρχονται κάποιες αλλαγές σε διαδικασίες και υποβαλλόμενα έντυπα, οι κυριότερες των οποίων είναι:

– Προστίθεται νέο έντυπο Ε3.5 με το οποίο θα δηλώνονται όλοι οι πρακτικά ασκούμενοι σπουδαστές. Μέχρι σήμερα η υποχρέωση αφορούσε τους πρακτικά ασκούμενους σε εργοδότες ωφελούμενους από συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους προγράμματα απασχόλησης συνδυαζόμενα με κατάρτιση. Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.5 επισυνάπτεται κατά περίπτωση η σαρωμένη σύμβαση πρακτικής άσκησης μεταξύ του σπουδαστή/φοιτητή, του εκπαιδευτικού ιδρύματος και του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση ή η εγκριτική απόφαση πρακτικής άσκησης.

Στο Ε3.4 συνεχίζουν να δηλώνουν οι εργοδότες τους, όσους απασχολούν με σύμβαση μαθητείας. Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.4 επισυνάπτεται η σαρωμένη σύμβαση μαθητείας μεταξύ του μαθητευόμενου, της/-ου σχολής/-είου μαθητείας (ΕΠΑΣ, ΟΑΕΔ, Μεταλυκειακό Έτος Μαθητείας – αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ, ΙΕΚ) και του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία πραγματοποιείται η μαθητεία.

Υπόχρεοι για την υποβολή των εντύπων Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3, Ε3.4, Ε3.5 είναι κατά περίπτωση:
α) ο επιβλέπων φορέας στον οποίο τοποθετείται ο ωφελούμενος από πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για το έντυπο Ε3.1,
β) ο πάροχος κατάρτισης ωφελουμένου από συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους προγράμματα κατάρτισης ή απασχόλησης συνδυαζόμενα με κατάρτιση για το έντυπο Ε3.2,
γ) ο εργοδότης ωφελουμένου από συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους προγράμματα απασχόλησης συνδυαζόμενα με κατάρτιση για το έντυπο Ε3.3
δ) ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης στην οποία τοποθετείται ο μαθητευόμενος ή πρακτικά ασκούμενος σπουδαστής/ φοιτητής για τα έντυπα Ε3.4 και Ε3.5.

– Το έντυπο Ε3.5 υποβάλλεται από 1.10.2019

– Τα έντυπα Ε3.4 και Ε3.5 υποβάλλονται το αργότερο πριν από την έναρξη της μαθητείας ή της πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών στον χώρο εργασίας, ενώ σε περίπτωση διακοπής ή λήξης της μαθητείας ή της πρακτικής άσκησης, το έντυπο Ε3.4 ή Ε3.5 υποβάλλεται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη διακοπή ή τη λήξη. Σε περίπτωση τροποποίησης της οργάνωσης του χρόνου μαθητείας ή πρακτικής άσκησης, υποβάλλεται το έντυπο Ε3.4 ή Ε3.5 ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία το αργότερο έως και την ίδια ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου του χρόνου μαθητείας ή πρακτικής άσκησης και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους μαθητευόμενους ή πρακτικά ασκούμενους σπουδαστές/ φοιτητές.

– Τα ΚΤΕΛ θα υποβάλλουν τον Πίνακα Αναπαύσεων των οδηγών με το έντυπο Ε4 (Συμπληρωματικός Ωραρίου).

– Οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων θα υποβάλλουν το Βιβλιάριο Εργασίας τουριστικών λεωφορείων (ρεπολόγιο) με το έντυπο Ε4 (Συμπληρωματικός Ωραρίου).

– Το έντυπο Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου) όταν αφορά σε καταχώριση στοιχείων του Πίνακα Αναπαύσεων ΚΤΕΛ ή του Βιβλιαρίου εργασίας τουριστικών λεωφορείων υποβάλλεται πριν την έναρξη ισχύος του και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους.

– Όλοι οι εργαζόμενοι, αλλά και οι πρακτικά ασκούμενοι, μαθητευόμενοι και ωφελούμενοι από προγράμματα, θα μπορούν να εισέρχονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με τους κωδικούς του Taxisnet και να έχουν πρόσβαση, σε στοιχεία και έντυπα που αφορούν την εργασιακή τους σχέση

Αριθμ. οικ.29147/Δ 1.10258 – ΦΕΚ τεύχος B 2639/28.06.2019

Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

 

Αριθμ. οικ.32143/Δ1.11288 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2401/22.06.2018
Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). (καταργήθηκε)