Αλλαγές και αυξήσεις στις δαπάνες μετακίνησης των αστυνομικών

Με διάταξη του νόμου 5111/2024 καθορίζονται οι δαπάνες μετακίνησης αστυνομικού προσωπικού για κάλυψη έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών

 

Η σχετική διάταξη ορίζει τα εξής:

Νόμος 5111/2024 – ΦΕΚ Τεύχος Α 76/24.05.2024
Διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές και άλλες διατάξεις

Άρθρο 36
Δαπάνες μετακίνησης αστυνομικού προσωπικού για κάλυψη έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών – Τροποποίηση άρθρου 74 ν. 5108/2024

Στο άρθρο 74 του ν. 5108/2024 (Α’ 65), περί των δαπανών μετακίνησης αστυνομικού προσωπικού για κάλυψη έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1, οι λέξεις «από την 1η.5.2024 έως και την 31η.8.2024» αντικαθίστανται από τις λέξεις «, από την 1η.5.2024 έως και την 31η.5.2024,», β) προστίθεται παρ. 1Α, γ) στην παρ. 3, γα) οι λέξεις «στην παρ. 1» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στις παρ. 1 και 1Α», γβ) οι λέξεις «χιλίων (1000)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «χιλίων εκατό (1.100)» και γγ) οι λέξεις «της παρ. 1» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των παρ. 1 και 1Α», δ) στην παρ. 5, δα) η λέξη «που» αντικαθίσταται από τις λέξεις «και οι προσωρινές μετακινήσεις οι οποίες την 30ή.4.2024» και δβ) προστίθενται οι λέξεις «Μαΐου ή» και το άρθρο 74 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 74
Δαπάνες μετακίνησης αστυνομικού προσωπικού για κάλυψη έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών

1. Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης, για το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού και των Ειδικών Φρουρών που αποσπώνται ή μετακινούνται προσωρινά, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, προς ενίσχυση των Διευθύνσεων Ασφάλειας Αττικής, Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής, ορίζεται κατά ανώτατο όριο μηνιαίως από την 1.5.2024 έως και την 31.5.2024 σε εννιακόσια (900) ευρώ, κατά παρέκκλιση του άρθρου 37 του ν. 5079/2023 (Α’ 215).

1Α. Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης, για το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού και των Ειδικών Φρουρών που αποσπώνται ή μετακινούνται προσωρινά, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, προς ενίσχυση των Υπηρεσιών που υπάγονται στην κατά τόπο αρμοδιότητα των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, από την 1.6.2024 έως και την 31.8.2024, καθώς και για το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού και Ειδικών Φρουρών που έχει αποσπαστεί ή μετακινηθεί προσωρινά σύμφωνα με την παρ. 1 για το χρονικό διάστημα από την 1.6.2024 έως και την 31.8.2024, ορίζεται κατά ανώτατο όριο μηνιαίως σε χίλια τριακόσια πενήντα ευρώ (1.350) ευρώ, κατά παρέκκλιση του άρθρου 37 του ν. 5079/2023.

2. Σε περίπτωση μετακίνησης για χρονικό διάστημα μικρότερο του μηνός, το ως άνω ποσό μειώνεται αναλογικά βάσει των ημερών μετακίνησης.

3. Το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού και των Ειδικών Φρουρών που βρίσκονται σε απόσπαση ή μετακίνηση κατά τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 1Α δεν μπορεί μηνιαίως να υπερβαίνει τον αριθμό των χιλίων εκατό (1.100) ατόμων, καθ’ όλη τη χρονική περίοδο των παρ. 1 και 1Α.

4. Κατά τα λοιπά, η δικαιολόγηση και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης των δαπανών οδοιπορικών εξόδων των μετακινούμενων για τις ως άνω περιπτώσεις, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες για τα οδοιπορικά έξοδα του αστυνομικού προσωπικού διατάξεις.

5. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος οι αποσπάσεις και οι προσωρινές μετακινήσεις οι οποίες την 30.4.2024 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και λήγουν εντός του μηνός Μαΐου 2024 για τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, εντός του μηνός Μαΐου ή Ιουνίου 2024 για τη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και εντός του μηνός Ιουλίου 2024 για τη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής.»

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης