Νόμος 5111/2024 για την προστασία καταναλωτή και λειτουργία της αγοράς

Νόμος 5111/2024ΦΕΚ Τεύχος Α 76/24.05.2024
Διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2251/1994
Άρθρο 3 Ανακοινώσεις μείωσης τιμής – Προσθήκη άρθρου 9ι στον ν. 2251/1994
Άρθρο 4 Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του άρθρου 9ι – Προσθήκη άρθρου 9ια στον ν. 2251/1994
Άρθρο 5 Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 10δ του ν. 2251/1994

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 6 Δημοσίευση αποφάσεων επιβολής κυρώσεων στο πλαίσιο της εποπτείας αγοράς των βιομηχανικών προϊόντων – Προσθήκη άρθρου 25Α στον ν. 4801/2021
Άρθρο 7 Συμπλήρωση Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας – Τροποποίηση άρθρου 48ΣΤ ν. 4442/2016
Άρθρο 8 Συμπλήρωση παραρτήματος περιγραφής δραστηριοτήτων – Τροποποίηση Παραρτήματος Ι ν. 4442/2016
Άρθρο 9 Εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής – Τροποποίηση άρθρου 8 ν. 4302/2014
Άρθρο 10 Παράταση προθεσμίας θεώρησης αδειών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων – Τροποποίηση άρθρου 145 ν. 4887/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 4887/2022 ΚΑΙ 4399/2016
Άρθρο 11 Προσαρμογή στον Κανονισμό (ΕΕ) 1315/ 2023 σχετικά με το ύψος των χορηγούμενων ενισχύσεων – Τροποποίηση άρθρου 10 ν. 4887/2022
Άρθρο 12 Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 23 ν. 4887/2022
Άρθρο 13 Δυνατότητα χαμηλότερου ποσοστού ενίσχυσης, συγκριτικής ή άμεσης αξιολόγησης και δυνατότητα υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων σε διαφορετικές περιοχές – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 30 ν. 4887/ 2022
Άρθρο 14 Εξουσιοδοτικές διατάξεις για την παρακολούθηση της εξέλιξης επενδυτικών σχεδίων – Τροποποίηση άρθρου 129 ν. 4887/2022
Άρθρο 15 Απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας – Τροποποίηση παρ. 3, προσθήκη παρ. 3α στο άρθρο 19 του ν. 4399/2016
Άρθρο 16 Δυνατότητα επιβολής μερικής κύρωσης σε περίπτωση αλλαγής τόπου εγκατάστασης της επένδυσης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 23 ν. 4399/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 17 Πιστοποίηση επάρκειας στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων
Άρθρο 18 Υλοποίηση δράσεων/έργων ενισχύσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 127 ν. 4964/2022
Άρθρο 19 Επιλογή εισηγητών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 12 ν. 3959/2011
Άρθρο 20 Ρύθμιση προκηρύξεων για πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης Υπουργείου Ανάπτυξης
Άρθρο 21 Παράταση αποσπάσεων για τη στελέχωση της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 12 ν. 4712/2020
Άρθρο 22 Ανάληψη δαπανών του κτιρίου επί της οδού Νίκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Άρθρο 23 Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την κακοκαιρία “Daniel” στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»
Άρθρο 24 Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Κύκλος 2Β: Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν»
Άρθρο 25 Ρυθμίσεις για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 26 Φορέας κατασκευής και πρόβλεψη υποβοήθησης – Τροποποίηση παρ. 2 και αντικατάσταση παρ. 14 άρθρου 25 ν. 5049/2023
Άρθρο 27 Πραγματοποίηση εργασιών πριν από τον προσδιορισμό αποζημίωσης – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 7Α ν. 2882/2001
Άρθρο 28 Δυνατότητα δήλωσης δευτερευουσών θέσεων εκπομπής ραδιοφωνικών σταθμών – Τροποποίηση άρθρου 65 ν. 4155/2013
Άρθρο 29 Διαδικασία κατ’ εξαίρεση χορήγησης δευτερεύουσας συχνότητας εκπομπής παραμεθόριων ραδιοφωνικών σταθμών – Προσθήκη άρθρου 65Α στον ν. 4155/2013
Άρθρο 30 Αδειοδότηση κεραιοσυστημάτων ραδιοφωνικών σταθμών – Δήλωση μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων – Τροποποίηση άρθρου 61 ν. 4313/2014
Άρθρο 31 Καταβολή τελών σε επιβαρυμένους με μεταναστευτικές ροές Δήμους – Τροποποίηση άρθρου 195 ν. 4662/2020
Άρθρο 32 Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού και διατήρηση θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου – Τροποποίηση άρθρου 20 ν. 4354/2015
Άρθρο 33 Αύξηση των οργανικών θέσεων των παρέδρων – πρωτοδικών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
Άρθρο 34 Θητεία των οργάνων διοίκησης του δημόσιου τομέα – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10 ν. 5062/2023
Άρθρο 35 Επιχορήγηση μεταφορικού κόστους και κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων – Τροποποίηση παρ. 1, 4 και 6 άρθρου 81 ν. 4949/2022
Άρθρο 36 Δαπάνες μετακίνησης αστυνομικού προσωπικού για κάλυψη έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών – Τροποποίηση άρθρου 74 ν. 5108/2024
Άρθρο 37 Υλοποίηση δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις για τον καρκίνο του παχέος εντέρου»
Άρθρο 38 Στελέχωση ασθενοφόρων ΕΚΑΒ με διάθεση σπουδαστών του ΙΕΚ ΕΚΑΒ – Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 54 του ν. 4368/2016
Άρθρο 39 Προσθήκη του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας στους φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας με δυνατότητα παροχής υπηρεσιών με απόδειξη παροχής υπηρεσιών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 41 ν. 4058/2012
Άρθρο 40 Περιορισμός τόκου ρυθμιζόμενων οφειλών – Προσθήκη περ. 3Α στην υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
Άρθρο 41 Λήψη άδειας απόπλου και δήλωση κατάπλου για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με Δελτίο Κίνησης Αορίστου Ισχύος – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 14 ν. 4926/2022
Άρθρο 42 Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 43 Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 44 Έναρξη ισχύος

 

Αναλυτικά το κείμενο των διατάξεων του νόμου 5111/2024 – ΦΕΚ Τεύχος Α 76/24.05.2024

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης