Ανακοίνωση για το προσωπικό που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα

Αριθμ. ανακοίνωσης 12/2014 – ΦΕΚ Β 1570 – 16.06.2014

Ανακοίνωση για το προσωπικό που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 90 του N. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 91 του N. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167), όπως ισχύει, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274/9-8-2013 (ΦΕΚ Β΄1992) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύουν,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του N. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως ισχύει, δυνάμει του οποίου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 135211/Β2/23.9.2013 (Β΄2384) κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 150539/Β2/15.10.2013 (Β΄2601) και 57519/Β2/11.4.2014 (Β΄ 910) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
3. Τα υπ’ αριθμ. πρακτικά 21 και 22 των από 11.6.2014 και 16.6.2014 αντίστοιχα, συνεδριάσεων του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 του N. 4024/2011, όπου διατυπώνεται η γνωμοδότηση του Συμβουλίου, αναφορικά με τον αριθμό των υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με το άρθρο 90 του N. 4172/2013, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, και θα μετακινηθούν, με μετάταξη/μεταφορά στους φορείς υποδοχής, κατόπιν του αιτήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
4. Τα υπ’ αριθμ. 2281/5.6.2014 και 2437/16.6.2014 έγγραφα του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 91 του N. 4172/2013,όπως ισχύει,
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ανακοινώνει:

1. Καλούνται οι υπάλληλοι, που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή των ως άνω κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν, οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 90 του N. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 1570 – 16.06.2014), να υποβάλουν, στις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων προέλευσης, στους οποίους κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση, Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για τη μετάταξη/μεταφορά τους με σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμούν να μεταταχθούν, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα.

2. Καλούνται οι ως άνω Διευθύνσεις, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων να προβούν σε αποτύπωση (καταγραφή) των προσόντων των υπαλλήλων και να συντάξουν πίνακες συνδρομής κριτηρίων τους οποίους αποστέλλουν στο ΑΣΕΠ με τη χρήση ειδικής πληροφοριακής εφαρμογής που εκπονεί για το σκοπό αυτόν το ΑΣΕΠ.

Μετά την παραλαβή των ανωτέρω πινάκων, το ΑΣΕΠ προβαίνει στον υπολογισμό της αναλυτικής και συνολικής βαθμολογίας των συμμετεχόντων (μοριοδότηση) και κατ` αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του N. 2190/1994 (Α΄ 28) καταρτίζει:

α) προσωρινό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα και

β) προσωρινό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα.

Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διάθεσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, οι οποίες εξετάζονται εντός οριζόμενης προθεσμίας από το αρμόδιο τριμελές ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο του φορέα προέλευσης.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων το ΑΣΕΠ καταρτίζει και εκδίδει:

α) τελικό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα και

β) τελικό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα,

τους οποίους διαβιβάζει στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και στους φορείς υποδοχής που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση.

3. Στη συνέχεια, κατόπιν διενέργειας του απαιτούμενου ελέγχου νομιμότητας, εκδίδεται η απόφαση μετάταξης/μεταφοράς του υπαλλήλου από το οικείο όργανο διοίκησης του φορέα υποδοχής σε υφιστάμενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συστήνονται με την πράξη μετάταξης/μεταφοράς.

4. Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα διατεθεί σε κάθε φορέα ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Πίνακες με τον αριθμό των υπαλλήλων που θα διατεθεί σε κάθε φορέα ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (pdf)

Πίνακες με τον αριθμό των υπαλλήλων που θα διατεθεί σε κάθε φορέα ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (e-book)

Η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ