Αλλαγές στην χορήγηση προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων

Αλλάζει η διαδικασία χορήγησης προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων και άλλων παροχών

 

Αριθμ. Δ12α/85008 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4879/15.09.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/ 2202/21.12.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος ομογενών προσφύγων στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) – Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων» (Β’ 5855).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το άρθρο 4 της υπό στοιχεία Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/ 2202/21.12.2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος ομογενών προσφύγων στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) – Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων» (Β’ 5855) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων προνοιακών αναπηρικών παροχών

1. Από την 16.9.2022 και εφεξής, οι αιτήσεις για χορήγηση προνοιακών αναπηρικών παροχών σε χρήμα (εφεξής «παροχές») και συγκεκριμένα

(α) νέες αιτήσεις για την χορήγηση παροχής,

(β) αιτήσεις λόγω επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας των ατόμων με αναπηρία και

(γ) αιτήσεις για παράταση του δικαιώματος και συνέχιση καταβολής λόγω ανανέωσης γνωμάτευσης υγειονομικής επιτροπής,

υποβάλλονται στον ΟΠΕΚΑ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται και διεκπεραιώνονται μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προνοιακών Αναπηρικών Παροχών σε Χρήμα (εφεξής «Πληροφοριακό Σύστημα» που ανήκει, αναπτύσσεται και υποστηρίζεται για αυτό το σκοπό από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).

2. Η συνδρομή των προβλεπόμενων προϋποθέσεων για τη θεμελίωση και τη διατήρηση του δικαιώματος σε παροχή (ανάκληση, διακοπή, τροποποίηση, επαναχορήγηση), ελέγχεται και επαληθεύεται, μέσω διαλειτουργικότητας του Πληροφοριακού Συστήματος με πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων του ευρύτερου δημόσιου φορέα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 84) και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, μέσω της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης από τους αιτούντες ή τους δικαιούχους ή από τους νόμιμους εκπροσώπους τους, για όσα δικαιολογητικά προβλέπεται ότι είναι δυνατή η αντικατάστασή τους από υπεύθυνη δήλωση, όπως ενδεικτικά είναι αυτά που αφορούν στη συνταξιοδότηση ή μη, στον τόπο κατοικίας και τα χρονικά διαστήματα απουσίας στο εξωτερικό, στη διαμονή ή νοσηλεία σε προνοιακές δομές κλειστής περίθαλψης ή φροντίδας ή σε νοσοκομεία και νοσηλευτικά ιδρύματα, στη λήψη άλλης οικονομικής ενίσχυσης αναπηρίας, πέραν των συντάξεων ανωτέρω, στην άσκηση μισθωτής ή μη δραστηριότητας και εφόσον δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των προαναφερομένων, μέσω δικαιολογητικών. Τυχόν απαιτούμενα έγχαρτα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στο οικείο πληροφοριακό σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή μέσω σάρωσης των προσκομιζόμενων από τον αιτούντα εγγράφων, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί αυτεπάγγελτης υπηρεσιακής αναζήτησης.

3. Οι αιτήσεις της παρ. 1 υποβάλλονται από τους αιτούντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους (φυσικό ή θετό γονέα, εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικό συμπαραστάτη, ασκών την επιμέλεια ανήλικου τέκνου, επίτροπο), μέσω εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΑ ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του αιτούντα (εφεξής «αρμόδιοι υπάλληλοι»).

Για την υποβολή αίτησης απαιτείται ο αιτών και ο τυχόν νόμιμος εκπρόσωπός του να διαθέτουν ΑΦΜ και ο προσερχόμενος να γνωρίζει τα ΑΦΜ αυτά και τον ΑΜΚΑ του αιτούντα και να προσκομίζει τόσο για τον ίδιο όσο και για τον τυχόν εκπροσωπούμενό του την αστυνομική τους ταυτότητα ή το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας τους ή την Κάρτα Αναπηρίας τους – και σε περίπτωση υπηκόου άλλου κράτους το διαβατήριό του – και ένα αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος (ανεξαρτήτως σειράς). Ο νόμιμος εκπρόσωπος προσκομίζει επιπλέον τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση του αιτούντος.

Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) (α) για την πληρότητα και ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, (β) για την υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης του ΟΠΕΚΑ εφόσον καταστεί δικαιούχος, για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που δηλώθηκαν και των στοιχείων που αποτυπώνονται στα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, που είναι δυνατόν να επηρεάσει, είτε θετικά είτε αρνητικά, το θεμελιωμένο δικαίωμά του και ιδίως των στοιχείων της περ. β’ του Βήματος 1 και (γ) για συναίνεση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για τον έλεγχο και την επαλήθευση στοιχείων που αφορούν στον αιτούντα και στον τυχόν νόμιμο εκπρόσωπο του, μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με άλλες ψηφιακές βάσεις δεδομένων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018, για τους σκοπούς εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει τη θεμελίωση και διατήρηση του δικαιώματος σε παροχή και για την συλλογή στατιστικών δεδομένων απαραίτητων για την χάραξη δημόσιας πολιτικής.

Τα έγχαρτα δικαιολογητικά και οι υπεύθυνες δηλώσεις, αναρτώνται στο Πληροφοριακό Σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ψηφιακής σάρωσης τους από τον αρμόδιο υπάλληλο.

Βήμα 1: Ταυτοποίηση και ατομικά στοιχεία

(α) Ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της αίτησης τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας του αιτούντα και του τυχόν νόμιμου εκπροσώπου του. Επίσης καταχωρεί τον ΑΜΚΑ του αιτούντα ώστε εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΑΜΚΑ και της ασφαλιστικής ικανότητας που τηρούνται στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Τα στοιχεία που λείπουν συμπληρώνονται στην πλατφόρμα από τον αρμόδιο υπάλληλο κατά δήλωση του αιτούντα. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των πραγματικών στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, η αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί οριστικά, παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι και εφόσον ο αιτών διορθώσει τα στοιχεία στη βάση δεδομένων του ΑΜΚΑ και να προσέλθει εκ νέου στα Κέντρα Κοινότητας ή στον ΟΠΕΚΑ για τη συνέχιση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης και σε κάθε περίπτωση εντός τριμήνου από την εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής αίτησης, ειδάλλως η διαδικασία υποβολής της αίτησης διακόπτεται και η προσωρινά αποθηκευμένη αίτηση απορρίπτεται αυτοδίκαια και αυτόματα. Ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει υποχρεωτικώς τον αιτούντα προς τούτο.

(β) Στην αίτηση συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση και στοιχεία για την εξακρίβωση και επαλήθευση της ιθαγένειας και της νομιμότητας διαμονής στη χώρα για τους αλλοδαπούς, του τόπου κατοικίας, της διαμονής και νοσηλείας τους καθώς και το χρονικό διάστημα αυτών σε προνοιακές δομές κλειστής φροντίδας και σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή κλινικές αντίστοιχα και τον φορέα ο οποίος καλύπτει τη σχετική δαπάνη, τα χρονικά διαστήματα απουσίας στο εξωτερικό, την οικογενειακή, εκπαιδευτική και εργασιακής τους κατάστασης και την κοινωνικοασφαλιστική τους κατάσταση (συνταξιούχος, είδος και ύψος ποσού σύνταξης ή άλλης οικονομικής ενίσχυσης αναπηρίας, άμεσα-έμμεσα ασφαλισμένος).

Βήμα 2: Αίτηση ανά παροχή

Ο αιτών δηλώνει την παροχή ή τις παροχές που αιτείται καθώς και επιπλέον στοιχεία που αφορούν τον αιτούντα που απαιτούνται για τον έλεγχο των προϋποθέσεων χορήγησης παροχής.

Βήμα 3: Έλεγχος πιστοποίησης αναπηρίας

(α) Για όσες παροχές η επιβεβαίωση των αναπηρικών προϋποθέσεων συντελείται μέσω πιστοποίησης της αναπηρίας, οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνον εφόσον υφίσταται ισχύουσα πιστοποίηση αναπηρίας των Υγειονομικών Επιτροπών της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4331/2015, πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια, η οποία αντλείται διαλειτουργικώς μέσω του Υποσυστήματος Ιατρικής Αξιολόγησης και το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία, που ανήκουν στον e- Ε.Φ.Κ.Α., άλλως προσκομίζεται σε έγχαρτη και πρωτότυπη μορφή. Εάν υφίσταται Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (εφεξής «Γ.Α.Π.Α.»), λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικώς αυτή. Εάν υφίστανται ταυτόχρονα περισσότερες ισχύουσες πιστοποιήσεις αναπηρίας πλην Γ.Α.Π.Α., που κρίνουν επί του ίδιου ζητήματος, λαμβάνεται υπόψη η πιο πρόσφατα εκδοθείσα.

(β) Ειδικώς οι αιτήσεις παράτασης του δικαιώματος λόγω ανανέωσης της ισχύος της πιστοποίησης αναπηρίας υποβάλλονται είτε με πιστοποίηση νεότερη εκείνης δυνάμει της οποίας κατέστη δικαιούχος, είτε -κατ’ εξαίρεση προς το πρώτο εδάφιο της περ. α’ του παρόντος Βήματος- εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση αξιολόγησης για παράταση πιστοποίησης στο ΚΕ.Π.Α.. Στην δεύτερη περίπτωση, ο έλεγχος της αίτησης κατά το Βήμα 5 εκκρεμεί μέχρι την έκδοση Γ.Α.Π.Α.. Προς τούτο, το Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας, ενημερώνει διαλειτουργικώς το Πληροφοριακό Σύστημα εάν υφίσταται τέτοια αίτηση, διαβιβάζοντας τα στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντος, την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και την ημερομηνία τυχόν απόρριψης ή ακύρωσής της και το Υποσύστημα Ιατρικής Αξιολόγησης και το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία διαβιβάζουν διαλειτουργικώς στο Πληροφοριακό Σύστημα την εκδοθείσα Γ.Α.Π.Α.

Βήμα 4: Καταχώριση αίτησης

Με την ολοκλήρωση συμπλήρωσης της αίτησης από τον αρμόδιο υπάλληλο και επιλέγοντας «έλεγχος και αποθήκευση» εμφανίζεται μήνυμα προκειμένου να ελεγχθούν οι επισημάνσεις στις οποίες αναφέρονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει ο αιτών ή ο εκπρόσωπός του εντός τριμήνου, άλλως η αίτηση απορρίπτεται αυτοδικαίως και αυτομάτως. Ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει υποχρεωτικώς τον αιτούντα προς τούτο.
Ο εξουσιοδοτηθείς υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο αιτών και καταχωρεί τις απαιτούμενες πληροφορίες. Ακολούθως επιλέγει εκ νέου «έλεγχο και αποθήκευση» και υποβάλει οριστικά την αίτηση.

Βήμα 5: Έλεγχος αιτήσεων

(α) Ο έλεγχος των προϋποθέσεων για την χορήγηση παροχών γίνεται συνδυαστικώς με βάση τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, λαμβάνοντας υπόψη και τα οριζόμενα στην απόφαση της περ’. ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4520/2018.

(β) Εφόσον από τον έλεγχο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την θεμελίωση δικαιώματος σε παροχή, η αίτηση σημαίνεται με την ένδειξη «εγκρίνεται» και παράγεται αυτοματοποιημένα από το Πληροφοριακό Σύστημα η σχετική εγκριτική πράξη, ενώ σε περίπτωση που προκύπτει ένα ή και περισσότερα, μη αποδεκτά ευρήματα, η αίτηση σημαίνεται με την ένδειξη «απορρίπτεται» και παράγεται αυτοματοποιημένα από το Πληροφοριακό Σύστημα η σχετική απορριπτική πράξη, στην οποία αναφέρονται όλοι οι συντρέχοντες λόγοι απόρριψης. Οι λόγοι απόρριψης και τα σχετικά μη αποδεκτά ευρήματα των ελέγχων δύναται να αναγράφονται αυτοματοποιημένα εφόσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα, κατά περίπτωση, και στα σχετικά πεδία της αίτησης.

(γ) Οι αιτήσεις, οι οποίες κατά την ηλεκτρονική διαδικασία συμπλήρωσης και ελέγχου τους, εγκρίθηκαν ή απορρίφθηκαν δύναται να τροποποιούνται κατόπιν ανάκλησης της σχετικής αρχικής πράξης από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες του ΟΠΕΚΑ, εφόσον οι αιτούντες προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

(δ) Εάν από την Γ.Α.Π.Α. δεν προκύπτει με σαφήνεια εάν ο αιτών δικαιούται ή όχι την αιτηθείσα παροχή και εφόσον από τους λοιπούς διοικητικούς ελέγχους προκύπτει ότι πληρούνται σωρευτικά οι, κατά περίπτωση, λοιπές, πλην της αναπηρίας, διοικητικής φύσης προϋποθέσεις θεμελίωσης του δικαιώματος, ο αιτών ενημερώνεται εγγράφως από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. για τη δυνατότητα του να υποβάλλει αίτηση στο ΚΕ.Π.Α. για αναθεώρηση της Γ.ΑΠ.Α.

(ε) Σε περίπτωση που προκύπτει, μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ότι ο αιτών δικαιούται διαφορετική ή και άλλη παροχή από αυτή που αιτήθηκε, του χορηγείται η παροχή αυτή, με οίκοθεν τροποποίηση της αρχικής του αίτησης από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ και ενημέρωση του αιτούντος.

(στ) Σε περίπτωση που προκύπτει, μετά την οριστική υποβολή αίτησης παράτασης, ότι η αίτηση ανανέωσης της Γ.Α.Π.Α. για παράταση της διάρκειας ισχύος της πιστοποίησης αναπηρίας, απορριφθεί ή ακυρωθεί, απορρίπτεται και η αίτηση παράτασης από τα αρμόδια όργανα του ΟΠΕΚΑ, εφαρμοζομένων και σε αυτήν την περίπτωση των διατάξεων της περ. (β).

4. Αν απορριφθεί αίτηση για τη χορήγηση προνοιακής παροχής λόγω μη πλήρωσης αναπηρικών προϋποθέσεων, δεν επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης παρά μόνο μετά την έκδοση νέας πιστοποίησης αναπηρίας.

5. Πριν από κάθε πληρωμή παροχών προς δικαιούχους, ελέγχεται διαλειτουργικώς εάν υπάρχει νεότερη πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια Γ.Α.Π.Α. για την ίδια πάθηση ή αναπηρία και σε καταφατική περίπτωση επανελέγχονται οι αναπηρικές προϋποθέσεις κατά τρόπο αυτοματοποιημένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της περ’. ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4520/2018.

6. Η παράταση του δικαιώματος και συνέχιση καταβολής των παροχών σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4144/2013 ισχύει με μόνη την υποβολή αίτησης ανανέωσης παράτασης πιστοποίησης ενώπιον του ΚΕ.Π.Α., για όσες παροχές η επιβεβαίωση των αναπηρικών προϋποθέσεων τους συντελείται μέσω πιστοποίησης αναπηρίας. Προς τούτο, το Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας που ανήκει στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και υποστηρίζεται από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., ενημερώνει διαλειτουργικώς και άμεσα το Πληροφοριακό Σύστημα περί της υποβολής τέτοιας αίτησης, τα στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντος, την ημερομηνία υποβολής και την ημερομηνία τυχόν απόρριψης, το δε Υποσύστημα Ιατρικής Αξιολόγησης του ΚΕ.Π.Α., του e-Ε.Φ.ΚΑ. ενημερώνει διαλειτουργικώς και άμεσα το Πληροφοριακό Σύστημα με τα δεδομένα της τυχόν εκδοθείσας Γ.Α.Π.Α. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης παράτασης σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. (στ) της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, ποσά παροχών που καταβλήθηκαν δυνάμει της παρούσης, θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και αναζητούνται άτοκα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4520/2018. Εάν σύμφωνα με την εκδοθείσα Γ.Α.Π.Α. πληρούνται οι αναπηρικές προϋποθέσεις για την παράταση της χορήγηση της παροχής, ποσά που καταβλήθηκαν δυνάμει της παρούσας παραγράφου, συμψηφίζονται εξ ολοκλήρου με τα ποσά που δικαιούται να λάβει ο αιτών δυνάμει της παράτασης του δικαιώματός του».

Άρθρο 2

Το άρθρο 5 της υπό στοιχεία Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202/ 21.12.2018 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5
Καταβολή αναπηρικών παροχών και διαδικασία επαναχορήγησης

1. Το δικαίωμα στην καταβολή των προνοιακών αναπηρικών παροχών σε χρήμα, ισχύει:

(α) για νέες αιτήσεις για την χορήγηση παροχής, για αιτήσεις λόγω επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας των ατόμων με αναπηρία, και για τυχόν οίκοθεν τροποποιήσεις τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. γ’ και ε’ του Βήματος 5 της παρ. 3 του άρθρου 4:

(αα) από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε αίτηση για αξιολόγηση από το ΚΕ.Π.Α., εφόσον η αίτηση για χορήγηση παροχής υποβληθεί στον ΟΠΕΚΑ εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Γ.Α.Π.Α.,

(ββ) από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε αίτηση για αξιολόγηση από το ΚΕ.Π.Α, εφόσον η αίτηση χορήγησης αναπηρικής παροχής υποβληθεί στον ΟΠΕΚΑ εντός δύο μηνών από την απόρριψη αίτησης για χορήγηση παροχής από τον e-ΕΦΚΑ και εφόσον αυτή είχε υποβληθεί εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Γ.Α.Π.Α. και (β) Από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της ισχύος της Γ.Α.Π.Α., εφόσον η αίτηση στο ΚΕ.Π.Α. για ανανέωση της ισχύος της υποβληθεί εντός 6 μηνών από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της και ακολούθως η αίτηση παράτασης υποβληθεί στον ΟΠΕΚΑ εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στις υποπερ. (αα) και (ββ) ανωτέρω.

(γ) από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε αρχικώς η αίτηση, χορήγησης παροχής, εάν ο αιτών προσκομίσει αναθεωρημένη Γ.ΑΠ.Α. εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοσή της,

(δ) σε κάθε άλλη περίπτωση από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση στον ΟΠΕΚΑ για χορήγηση παροχής.

2. α) Η καταβολή των παροχών, πέραν των άλλων περιπτώσεων, διακόπτεται αυτοδικαίως από την ημέρα που έπεται αυτής κατά την οποία λήγει η ισχύς της γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 4.

β) Τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της γνωμάτευσης υγειονομικής επιτροπής, με βάση την οποία καταβάλλεται η αναπηρική παροχή, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. οφείλει να ειδοποιεί τους δικαιούχους, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει, για την ανάγκη υποβολής αίτησης ανανέωσής της πιστοποίησής τους καθώς και για την ανάγκη υποβολής στον ΟΠΕΚΑ αίτησης παράτασης χορήγησης παροχής.

Άρθρο 3

Αιτήσεις χορήγησης, παράτασης χορήγησης αναπηρικών παροχών σε χρήμα, καθώς και αιτήσεις λόγω επιδείνωσης της αναπηρίας, που έχουν υποβληθεί στον ΟΠΕΚΑ, πριν την 16- 09-2022 διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τα μέχρι την έκδοση της παρούσης ισχύοντα.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την 16η Σεπτεμβρίου 2022