Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρισης Βεβαιώσεων Μεταχειρισμένων Οχημάτων

Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρισης Βεβαιώσεων Μεταχειρισμένων Οχημάτων

Έναρξη λειτουργίας Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης Βεβαιώσεων Τεχνικής Επικαιροποίησης Μεταχειρισμένων Οχημάτων
Αριθμ. οικ. 48288/2635/12-6-2019 – ΦΕΚ Β 2550/27-06-2019
Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης Βεβαιώσεων Μεταχειρισμένων Οχημάτων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

Την έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης Βεβαιώσεων Τεχνικής Επικαιροποίησης Μεταχειρισμένων Οχημάτων

Η ισχύς των διατάξεων των παρ. 5, 6 (εδάφιο β) και 7 του άρθρου 46 του ν. 4530/2018 (Α 59) αρχίζει από τη δημοσίευση των σχετικών αποφάσεών τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα τελεί υπό την αίρεση του Πρακτικού Παραλαβής του Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης Βεβαιώσεων Μεταχειρισμένων Οχημάτων καθώς και την εγγύηση περί καλής λειτουργίας και συντήρησης αυτού.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1-1-2020

Με την απόφαση 64908/3649/26-08-2019 (ΦΕΚ B 3445/11-09-2019) τροποποιείται η απόφαση 48288/2635/2019 και καθορίζεται ως έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης Βεβαιώσεων Μεταχειρισμένων Οχημάτων η 1-1-2020

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως