Υπάλληλοι Γενικής Διεύθυνσης. Τίτλοι σπουδών και προσόντα

Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.23459 – ΦΕΚ B 2595 – 29.09.2014
Καθορισμός αποδεκτών βασικών τίτλων σπουδών και πρόσθετων προσόντων για την πλήρωση των οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης με οικονομικές ή και οικονομικές αρμοδιότητες.

Aριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2024/οικ.23441 – ΦΕΚ B 2595 – 29.09.2014
Καθορισμός αποδεκτών βασικών πτυχίων ή διπλωμάτων και πρόσθετων προσόντων για την πλήρωση των οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.