Υποβολή και εξέταση ενδικοφανών προσφυγών από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών Θεσσαλονίκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΩΚΠΠΗ-ΞΗΩ
Καλλιθέα, 06.04.2015
ΠΟΛ. 1081

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τα Αυτοτελή Τμήματα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης»

Με τη με αριθμό Δ.ΟΡΓ.Α 1159205 ΕΞ 2014/01-12-2014 (ΦΕΚ B 3250/4.12.2014) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων μεταφέρθηκε, από 1-1-2015, η έδρα των Τμημάτων «Επανεξέτασης Α9 και Α10» της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, από το νομό Αττικής στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, αποσπάσθηκαν αυτά από την Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης και υπήχθησαν απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, μετονομάσθηκαν δε, σε «Αυτοτελές Τμήμα Επανεξέτασης» και «Αυτοτελές Τμήμα Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης», αντίστοιχα.

Στη συνέχεια, με τις με αριθμό Δ.ΟΡΓ.Α 1170232 ΕΞ 2014/30-12-2014 (ΦΕΚ Β ́ 3586/31.12.2014) και Δ.ΟΡΓ.Α 1006534 ΕΞ 2015/19-01-2015 (ΦΕΚ Β ́ 165/23.01.2015) Αποφάσεις της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, ανακαθορίστηκε η καθ’ ύλην αρμοδιότητα των ανωτέρω Αυτοτελών Τμημάτων και ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους ορίστηκε η 1/4/2015.

Κατόπιν τούτου, με την παρούσα παρέχονται οδηγίες για την ενημέρωση των φορολογούμενων και των φορολογικών αρχών σχετικά με τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τα ως άνω αυτοτελή Τμήματα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Σχετικά:

ΓΓΔΕ. Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

Ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Δικαστικές προσφυγές κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών