Εισαγωγή αποφοίτων ΕΠΑΛ σε Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές

Εισαγωγή αποφοίτων ΕΠΑΛ σε Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές

Αριθμ. Φ. 153/ 79899/Α5 – ΦΕΚ Τεύχος B 1904/28.05.2019
Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής

  

Άρθρο 1
Καθορισμός των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων, των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ. για πρόσβαση των αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α ́) και του ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78 Α ́) όπως ισχύει.

Άρθρο 21
Καταργούμενες διατάξεις

Η με αριθμ. Φ.151/43612/Α5/15-3-2018 (ΦΕΚ 983 Β’) υπουργική απόφαση «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ποσοστό θέσεων 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστημίων καθώς και προσαύξηση του ποσοστού αυτού κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατ’ εξαίρεση για το  ακαδημαϊκό έτος 2018-2019» όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. Φ. 153/69691/Α5/3-5-2018 (ΦΕΚ 1610 Β’) και Φ. 153/80589/Α5/17-5-2018 (ΦΕΚ 1815 Β’) υπουργικές αποφάσεις καταργείται.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Εισαγωγή αποφοίτων ΕΠΑΛ σε Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές