Ρυθμίσεις θεμάτων του Πυροσβεστικού Σώματος

Ρυθμίσεις θεμάτων του Πυροσβεστικού Σώματος

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 82/2016 – ΦΕΚ A 153 – 12.08.2016
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κεφαλαίου Δ’ του Π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α 99).ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 76/2016 – ΦΕΚ A 139 – 02.08.2016
Μεταφορά οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού του ιδίου βαθμού από την κατηγορία των Ειδικών Καθηκόντων στην κατηγορία των Γενικών Καθηκόντων.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5/2016 – ΦΕΚ A 14 – 05.02.2016
Αντικατάσταση και τροποποίηση διατάξεων του Πδ 305/1992 «Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α 152)ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 93/2014 – ΦΕΚ Α 154 – 29.07.2014
Tροποποίηση διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 170/ 1996 «Κανονισμός Κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος » (Α 131).

Άρθρο 1
1. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 21 του π.δ. 170/ 1996 (Α 131) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:
«7. Οι μετακινήσεις του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος από Πυροσβεστικά Κλιμάκια προς τις Υπηρεσίες διοικητικής υπαγωγής τους και αντιστρόφως καθώς και οι μετακινήσεις μεταξύ των Πυροσβεστικών Κλιμακίων που υπάγονται διοικητικά στην ίδια Υπηρεσία, δεν θεωρούνται αποσπάσεις και ενεργούνται αζημίως για το Δημόσιο με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος ύστερα από πρόταση του Διοικητή της οικείας Υπηρεσίας και έγκρισή της από τον οικείο Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης».

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του π.δ. 170/1996 όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Οι αποφοιτώντες Ανθυποπυραγοί που έχουν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του π.δ. 365/1990 (Α΄144) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 του π.δ. 203/1995 (Α΄ 109) και την παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 239/1997 (Α΄ 177) και των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 69 του ν. 4249/2014 (Α΄73) μετά τη θέση του σε ισχύ, δύνανται, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω οριζομένων, να τοποθετούνται στις Κεντρικές Υπηρεσίες και στις έδρες των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής στις προαναφερόμενες Υπηρεσίες είναι πέντε (5) έτη με δυνατότητα επέκτασης εφόσον το επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι αξιωματικοί.
Οι πυροσβέστες, μετά την αποφοίτησή τους από την οικεία Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και μέχρι την οριστική τους τοποθέτηση, διατίθενται σε Υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής».

Άρθρο 2
1. Το άρθρο 20 του π.δ. 170/1996 όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:
α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 η φράση «δύο (2) μήνες» αντικαθίσταται με τη φράση «τέσσερις (4) μήνες».

β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 η φράση «τέσσερις (4) μήνες» αντικαθίσταται με τη φράση «έξι (6) μήνες».

2. Στο άρθρο 20 του π.δ. 170/1996 όπως ισχύει προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως:
«4. Απόσπαση πυροσβεστικού προσωπικού σε δημόσια υπηρεσία του εσωτερικού για εκτέλεση υπηρεσίας σχετικής με τις αρμοδιότητες και την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος, γίνεται με απόφαση του Αρχηγού. Η διάρκεια των αποσπάσεων αυτών, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, καθορίζεται με την ίδια απόφαση».

3. Στη παράγραφο 1 του άρθρου 22 του π.δ. 170/1996 όπως ισχύει, η φράση «στην πόλη που επιθυμούν» αντικαθίσταται με τη φράση «στην πόλη συμφερόντων τους»

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του π.δ. 170/1996 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος θεωρείται ως ενιαία πόλη, ο νομός Αττικής, εκτός του Λαυρίου και της Αίγινας. Επίσης θεωρούνται ότι ευρίσκονται στην ίδια πόλη η Π.Υ Κω με την Π.Υ/ Κ.Α Κω, η Π.Υ Καλαμάτας με την Π.Υ/Π.Α Καλαμάτας, η Π.Υ Λεχαινών με την Π.Υ/Π.Α Ανδραβίδας, η Π.Υ Ρόδου με την Π.Υ/Κ.Α Ρόδου, η Π.Υ Οινοφύτων με την Π.Υ/Π.Α Τανάγρας, η Π.Υ Βόλου με την Π.Υ/Π.Α Αγχιάλου, η Δ.Ι.Π.Υ.Ν Αχαΐας με την Π.Υ/Π.Α Αράξου, η Π.Υ Καβάλας με τις Π.Υ Ελευθερούπολης, και Π.Υ. Χρυσούπολης, η Π.Υ Λαμίας με την Π.Υ Μακρακώμης, η Π.Υ Άρτας με την Π.Υ Φιλιππιάδας, η Π.Υ Καρδίτσας με τις Π.Υ Παλαμά και Σοφάδων, η Π.Υ Αλεξάνδρειας με την Π.Υ Βέροιας, η Π.Υ Πύργου με την Π.Υ Αμαλιάδας, η Π.Υ Ναυπλίου με την Π.Υ Άργους και οι Υπηρεσίες βιομηχανικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ) με τις ομώνυμες Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών ή τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες πόλεων».

Άρθρο 3
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως