Κανονισμός Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών

Κανονισμός Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ B 809 – 28.03.2016)

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Αριθ. Συνεδ. Διοικούσας Επιτροπής 12η/08.01.2016)

αποφασίζει να εγκρίνει τον ακόλουθο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/03/809_2016.pdf”]