Κανονισμός Σπουδών Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

Κανονισμός Σπουδών Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

Έγκριση του νέου Κανονισμού Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) (Αριθμ. απόφ. 4302/12-2-2018  – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 606/22.02.2018)

Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Σπουδών καθορίζουν τις υποχρεώσεις των εκπαιδευομένων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας της ΕΣΔΔΑ και διέπουν το πειθαρχικό καθεστώς στο οποίο υπάγονται.Αποστολή και φυσιογνωμία της ΕΣΔΔΑ
1. Αποστολή της ΕΣΔΔΑ είναι η δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, που προορίζονται για τη στελέχωση των υπηρεσιών της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.

2. Προκειμένου να αξιοποιήσει τη διεθνή τεχνογνωσία και καινοτομία και τις βέλτιστες διοικητικές πρακτικές, η ΕΣΔΔΑ αναπτύσσει ευρύ δίκτυο συνεργασιών με ομόλογους φορείς (Σχολές και Ινστιτούτα Δημόσιας Διοίκησης) άλλων κρατών όπως και με άλλους εθνικούς και διεθνείς φορείς.

Ιδιότητα εκπαιδευομένου /εκπαιδευομένης
Η ιδιότητα του/της εκπαιδευομένου /εκπαιδευομένης αποκτάται με την εγγραφή στην ΕΣΔΔΑ εντός της εκάστοτε τασσόμενης αποκλειστικής προθεσμίας και αποβάλλεται αυτοδικαίως με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών της ΕΣΔΔΑ, με την αποδοχή παραίτησης ή την επιβολή της κύρωσης της οριστικής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό Σπουδών.

Δείτε αναλυτικά το κείμενο του Κανονισμού Σπουδών Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)