Καταχώριση δημοσιεύσεων του Δημοσίου σε τοπικές εφημερίδες

Καταχώριση δημοσιεύσεων του Δημοσίου σε τοπικές εφημερίδες

Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του ΔημοσίουΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ότι οι παρακάτω εφημερίδες έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε καταχωρίσεις δημοσιεύσεων της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου. (Αριθμ. 2879ΦΕΚ Τεύχος Β 879/13.03.2018)

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Αυγούστου 2017