Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας

Αριθμ. 873/55993 – ΦΕΚ B 942 – 26.05.2015
Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας

Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής
Σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 103 του νδ 86/1969, όπως ισχύει, καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και η διαδικασία κατανομής στους κτηνοτρόφους της χώρας, επιλέξιμων βοσκοτόπων και βοσκήσιμων γαιών εν γένει, για τις οποίες δεν υπάρχουν περιορισμοί που να προκύπτουν από τη δασική και την περιβαλλοντική νομοθεσία για τη χρήση αυτή

Άρθρο 6
Διαδικασία κατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων
1. Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι, υποβάλλουν αίτηση κατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων προς τους Δήμους μέσω των πιστοποιημένων φορέων υποβοήθησης αγροτών, αίτηση στην εφαρμογή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (αίτηση ΟΣΔΕ), η οποία περιλαμβάνει: τη θέση της μόνιμης σταβλικής εγκατάστασης, τον αριθμό και το είδος των ζώων που εκτρέφουν, τη θέση της σταβλικής εγκατάστασης μετακίνησης στον τόπο όπου επιθυμούν να μετακινηθούν και το ζωικό κεφάλαιο που θα μετακινήσουν. Εφόσον έχει προηγηθεί η δήλωση των ανωτέρω στοιχείων του κτηνοτρόφου στο ΟΣΔΕ του τρέχοντος έτους, αυτά λαμβάνονται αυτόματα ως αίτηση κατανομής βοσκοτόπων.
2. Σε εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 3852/2010 (Α ́ 87), οι Περιφέρειες και οι Δήμοι της χώρας συνεργάζονται και εφαρμόζουν από κοινού δράση για την ορθή κατανομή των επιλέξιμων βοσκοτόπων σε ειδική εφαρμογή που διατίθεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3. Εκπρόσωποι των Δήμων συνεργάζονται με τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας της οικείας Περιφέρειας, όπου παρουσία υπεύθυνου χειριστή της ειδικής εφαρμογής κατανομής βοσκοτόπων, του εκπροσώπου της ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, εκπροσώπου του ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος προσφέρει οποιαδήποτε αιτούμενη τεχνική βοήθεια και εκπροσώπου των κτηνοτροφικών οργανώσεων, προβαίνουν στην κατανομή των επιλέξιμων βοσκοτόπων, η οποία υπογράφεται από τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη.
4. Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι καλούνται από τον αρμόδιο Δήμο προκειμένου να ενημερωθούν ενυπόγραφα για την τελική κατανομή των επιλέξιμων βοσκότοπων. Η ενυπόγραφή κατανομή ενσωματώνεται στην αίτηση ΟΣΔΕ.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για Φορείς

Εφαρμογή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης

Σχετικά Εγχειρίδια χρήσης:

Εγχειρίδιο Υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης

Εγχειρίδιο Εργαλείου Ψηφιοποίησης

Σχετικές Ερωτοαπαντήσεις