Κατάργηση διατάξεων σχετικών με την σφαγή ζώων

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 134/2014 – ΦΕΚ A 217 – 03.10.2014

Κατάργηση του β.δ. 756/1965 «Περί όρων μεταφοράς και εισαγωγής εσφαγμένων ζώων» (Α 187) και του π.δ. 568/1988 «Σφαγή και Κτηνιατρική Επιθεώρηση των αμνών και εριφίων γάλακτος» (Α 264).

Από την έναρξη ισχύος (ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) του παρόντος διατάγματος καταργούνται:
α) το β.δ. 756/1965 «Περί όρων μεταφοράς και εισαγωγής εσφαγμένων ζώων» (Α 187), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
β) Το π.δ. 568/1988 «Σφαγή και Κτηνιατρική Επιθεώρηση των αμνών και εριφίων γάλακτος» (Α 264).
.