Κατάργηση ειρηνοδικείων. Ρυθμίσεις για ειρηνοδίκες και δικαστικούς υπαλλήλους

Με διατάξεις σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, καταργούνται τα ειρηνοδικεία και ρυθμίζονται τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης των ειρηνοδικών και των δικαστικών υπαλλήλων

 

Οι σχετικές διατάξεις του σχεδίου νόμου έχουν ως εξής:

Άρθρο 7
Κατάργηση βαθμών ιεραρχίας ειρηνοδικών – Ειδική επετηρίδα – Καθήκοντα – Επιμόρφωση

1. Οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ειρηνοδίκες εντάσσονται σε ειδική επετηρίδα κατά τη σειρά αρχαιότητας που είχαν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, η οποία ισχύει παράλληλα με την ισχύουσα γενική επετηρίδα των λοιπών δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4, οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ειρηνοδίκες εξακολουθούν να εκτελούν τα καθήκοντα που εκτελούσαν έως την κατάργηση των ειρηνοδικείων χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί της καθ’ ύλη αρμοδιότητας αυτών.

3. Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ειρηνοδίκες παρακολουθούν υποχρεωτικά προγράμματα επιμόρφωσης, ιδίως στον τομέα του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας.

4. Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης της παρ. 3, οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ειρηνοδίκες εκδικάζουν υποθέσεις μονομελούς πλημμελειοδικείου και το σύνολο των αστικών υποθέσεων. Επίσης, συμμετέχουν σε συνθέσεις τριμελών πλημμελειοδικείων, χωρίς ο αριθμός του να δύναται να υπερβαίνει τους δύο (2) ανά σύνθεση. Στις πολυμελείς συνθέσεις, μεταξύ πρωτοδίκη και υπηρετούντος, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ειρηνοδίκη, αρχαιότερος θεωρείται ο πρωτοδίκης της γενικής επετηρίδας

Άρθρο 8
Ένταξη στην ειδική επετηρίδα – Βαθμολογική αντιστοιχία – Ένταξη στη γενική επετηρίδα

1. Για την ένταξη των υπηρετούντων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ειρηνοδικών στην ειδική επετηρίδα και την αντιστοίχισή τους με τους δικαστικούς λειτουργούς της γενικής επετηρίδας ισχύουν τα εξής:

α) Οι ειρηνοδίκες Α΄ τάξης αντιστοιχούν σε προέδρους πρωτοδικών.
β) Οι ειρηνοδίκες Β΄ τάξης αντιστοιχούν σε πρωτοδίκες που έχουν συμπληρώσει από επτά (7) έως δώδεκα (12) έτη υπηρεσίας.
γ) Οι ειρηνοδίκες Γ΄ τάξης αντιστοιχούν σε πρωτοδίκες που έχουν συμπληρώσει από τέσσερα (4) έως επτά (7) έτη υπηρεσίας.
δ) Οι ειρηνοδίκες Δ΄ τάξης αντιστοιχούν σε πρωτοδίκες που έχουν συμπληρώσει έως τέσσερα (4) έτη υπηρεσίας.

2. Στους υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ειρηνοδίκες παρέχεται δυνατότητα ένταξης στη γενική επετηρίδα των πρωτοδικών, μετά από αίτησή τους. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά τριετία, για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο από το είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού αριθμού των υπηρετούντων πρωτοδικών της γενικής επετηρίδας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, εφόσον οι αιτούντες έχουν ολοκληρώσει τα υποχρεωτικά προγράμματα επιμόρφωσης του άρθρου 7 και έχουν δύο (2) τουλάχιστον εκθέσεις επιθεώρησης του άρθρου 101 του Kώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, A’ 109) από τον αρμόδιο Επιθεωρητή του Αρείου Πάγου της δικαστικής περιφέρειας στην οποία υπηρετούν. Για την ένταξη στη γενική επετηρίδα και τον ακριβή αριθμό των εντασσομένων αποφαίνεται το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία εκδίδεται μετά από ακρόαση των αιτούντων, λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις επιθεώρησης, το ήθος, την επιστημονική κατάρτιση, την ποιοτική και ποσοτική απόδοση της εργασίας και την επίδοση αυτών γενικά. Οι εντασσόμενοι στη γενική επετηρίδα των πρωτοδικών τοποθετούνται μετά από τον τελευταίο πρωτοδίκη, με βάση τη σειρά που κατείχε ο καθένας εξ αυτών στην ειδική επετηρίδα των ειρηνοδικών κατά τον χρόνο της αίτησης. Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν διοριστεί ως Δόκιμοι Ειρηνοδίκες Δ΄ ή βρίσκονται στο στάδιο της πρακτικής τους άσκησης μετά από την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου κατάρτισης, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, και μετά από ακρόαση και απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, να ενταχθούν στη γενική επετηρίδα των πρωτοδικών, τοποθετούμενοι μετά από τον τελευταίο πάρεδρο πρωτοδικείου

Άρθρο 9
Μεταθέσεις δικαστικών λειτουργών πρώτου βαθμού

Οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ειρηνοδίκες μπορούν να μετατεθούν μόνον κατόπιν αίτησής τους, με εξαίρεση τους λόγους υποχρεωτικής μετάθεσης της παρ. 4 του άρθρου 60 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109)

Άρθρο 10
Μισθολογική κατάσταση

Οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ειρηνοδίκες λαμβάνουν όλες τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών με τους οποίους αντιστοιχούν κατά το άρθρο 8, συμπεριλαμβανομένων των μισθολογικών προαγωγών και κατ’ αναλογία των ετών πραγματικής δικαστικής υπηρεσίας, διατηρώντας τις υφιστάμενες αποδοχές τους όπου αυτές είναι υψηλότερες. Σε καμία περίπτωση οι αποδοχές των ανωτέρω δεν μπορεί να είναι κατώτερες των αποδοχών που ελάμβαναν πριν από την κατάργηση των ειρηνοδικείων

Άρθρο 11
Υπηρεσιακή κατάσταση δικαστικών υπαλλήλων

1. Οι δικαστικοί υπάλληλοι που υπηρετούν σε παράλληλη ή περιφερειακή έδρα πρωτοδικείου συνεχίζουν να ασκούν εκεί τα καθήκοντά τους, εφόσον το επιθυμούν.

2. Όπου απαιτείται μετακίνηση δικαστικού υπαλλήλου για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών από την κεντρική έδρα του πρωτοδικείου από ή προς παράλληλη ή περιφερειακή έδρα της ίδιας πρωτοδικειακής περιφέρειας, η δαπάνη μετακίνησης καταβάλλεται από το δημόσιο

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης