Κατάταξη Αξιωματικών του Στρατού σε Τμήματα Πανεπιστημίων

Αριθμ. Φ.331.1/16/387348/Σ.1191 – ΦΕΚ B 2020 – 05.07.2016

Καθορισμός αριθμού θέσεων για την Κατάταξη Αξιωματικών του Στρατού σε Τμήματα Πανεπιστημίων για τα Ακαδημαϊκά Έτη 2016 – 2017, 2017 – 2018 και 2018 – 2019

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τον αριθμό των θέσεων για την κατάταξη Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς σε τμήματα των Πανεπιστημίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2016 – 2017, 2017 – 2018 και 2018 – 2019, ως ακολούθως :

α. Για το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, 3 θέσεις για Αξιωματικούς του Μηχανικού (MX), απόφοιτους της ΣΤΕΑΜΧ, για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

β. Για το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, 8 θέσεις για Αξιωματικούς του Τεχνικού Σώματος (ΤΧ), απόφοιτους της ΣΤΕΑΤΧ, για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

γ. Για το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, 8 θέσεις για Αξιωματικούς του Τεχνικού Σώματος (ΤΧ) απόφοιτους της ΣΤΕΑΤΧ και 1 θέση για Αξιωματικό των Διαβιβάσεων (ΔΒ) απόφοιτο της ΣΤΗΑΔ, για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

δ. Για το τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, 2 θέσεις για Αξιωματικούς του Σώματος Εφοδιασμού  Μεταφορών (ΣΕΜ) και 1 θέση για Αξιωματικό του Σώματος Υλικού Πολέμου (ΣΥΠ), για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

ε. Για το τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, 3 θέσεις για Αξιωματικούς του Γεωγραφικού Σώματος (Γ), για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

στ. Για το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιά, 1 θέση για Αξιωματικό Σώματος Εφοδιασμού Μεταφορών του ακαδημαϊκό έτος 2016-1017.

ζ. Για το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, 1 θέση για Αξιωματικό του Σώματος Υλικού Πολέμου (ΥΠ), για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2018-2019.

η. Για το τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά, 1 θέση για Αξιωματικό του Σώματος Υλικού Πολέμου (ΥΠ), για τα ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

2. Για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των κατατάξεων αυτών ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του Ν. 1865/1989 (ΦΕΚ 210Α ́)

3. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί