Κατάθεση πινακίδων στη ΔΟΥ αυτοκινήτου αποβιώσαντος

Κατάθεση πινακίδων στη ΔΟΥ αυτοκινήτου αποβιώσαντος

Εφόσον έχει δηλωθεί ο θάνατος προσώπου στο αρμόδιο τμήμα της ΔΟΥ, οποιοδήποτε πρόσωπο έχει την κατοχή του οχήματος δηλαδή έχει τη φυσική εξουσία επί αυτού, ανεξάρτητα αν το ίδιο πρόσωπο έχει και την κυριότητα αυτού, μπορεί να υποβάλει δήλωση ακινησίας με ταυτόχρονη κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης περί της κατοχής του οχήματος.

ΑΑΔΕ
ΑΔΑ: ΩΒ6Ε46ΜΠ3Ζ-Π7Λ
Αθήνα, 21/12/2017
ΠΟΛ 1212Θέμα: «Θέση σε φορολογική ακινησία επιβατικού οχήματος αποβιώσαντος προσώπου»

Κατάθεση πινακίδων στη ΔΟΥ – Δικαιολογητικά

Κατόπιν γραπτών και προφορικών ερωτημάτων, σχετικά με τη δυνατότητα θέσης οχήματος αποβιώσαντος προσώπου σε ακινησία σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 22 του ν. 2367/1953, όπως ισχύει, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος, δύναται να το θέσει σε εκούσια ακινησία, καταθέτοντας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εκτός από τη δήλωση ακινησίας και τα στοιχεία του οχήματος (άδεια και πινακίδες).

2. Περαιτέρω σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 1808/17-10-2000 γνωμοδοτικό έγγραφο του Ειδικού Νομικού Γραφείου Φορολογίας, η δήλωση ακινησίας ή διακοπής ακινησίας αυτοκινήτου, ως μονομερής υλική ενέργεια, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ή συγκατοχής του αυτοκινήτου, μπορεί να γίνει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από οποιονδήποτε συνιδιοκτήτη ή συγκάτοχο, χωρίς τη συναίνεση του άλλου ή των άλλων συνιδιοκτητών ή συγκατόχων, αφού η ταυτόχρονη παράδοση των κρίσιμων στοιχείων κυκλοφορίας διασφαλίζει από φορολογικής απόψεως την επερχόμενη έννομη συνέπεια της ακινησίας.

Σημειώνεται, εξάλλου ότι εν προκειμένω δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 2961/2001 (κώδικας φορολογίας κληρονομιών) ούτε απαιτείται η μεταβίβαση του οχήματος σε κληρονόμο, καθώς για τη θέση σε ακινησία δεν ελέγχεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οχήματος, αλλά αρκεί η κατοχή αυτού.

3. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι, εφόσον έχει δηλωθεί ο θάνατος προσώπου στο αρμόδιο τμήμα της Δ.Ο.Υ., οποιοδήποτε πρόσωπο έχει την κατοχή του οχήματος δηλαδή έχει τη φυσική εξουσία επί αυτού, ανεξάρτητα αν το ίδιο πρόσωπο έχει και την κυριότητα αυτού, μπορεί να υποβάλει δήλωση ακινησίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του ν. 2367/1953 με ταυτόχρονη κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης περί της κατοχής του οχήματος.

4. Τα ανωτέρω ισχύουν μόνο για τη θέση του οχήματος σε ακινησία.