Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστικούς και υπαλλήλους

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΦΕΚ Β 1236 – 15.05.2014

Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους δικαστικούς υπαλλήλους για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014, καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014.
αποφασίζουμε:
1. Συγκροτούμε μέσα στο χρονικό διάστημα από 22.04.2014 έως 5.06.2014 συνεργεία προσφοράς έκτακτης εκλογικής εργασίας για την προπαρασκευή, διενέργεια κ.λπ. των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014, καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014, στα οποία θα συμμετέχουν το σύνολο των παρακάτω υπαλλήλων, ήτοι έξι χιλιάδες εκατό (6.100) συνολικά, ως εξής:
α) Όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (γραμματείς, δακτυλογράφοι και επιμελητές Δικαστηρίων), της Γραμματείας του Αρείου Πάγου και Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, της Γενικής Επιτροπείας της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, των Εφετείων και Εισαγγελιών Εφετών, των Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών Πρωτοδικών, οι επιμελητές Ανηλίκων των Δικαστηρίων Ανηλίκων της χώρας, οι επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής της χώρας, των Ειρηνοδικείων, Πταισματοδικείων του Κράτους, οι μόνιμοι υπάλληλοι ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου των Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου.
β) Όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (γραμματείς, δακτυλογράφοι, επιμελητές δικαστηρίων), της γραμματείας του ΣτΕ, της Γενικής Επιτροπείας της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, των Διοικητικών Εφετείων και των Διοικητικών Πρωτοδικείων της χώρας.
γ) Οι μόνιμες ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθαρίστριες που υπηρετούν στα παραπάνω δικαστήρια.
δ) Οι πενήντα έξι (56) μόνιμοι υπάλληλοι του ΤΑΧΔΙΚ που υπηρετούν σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας.
Η κατανομή των παραπάνω υπαλλήλων στα εκλογικά συνεργεία γίνεται ως εξής:
Στα Πρωτοδικεία του Κράτους μετέχουν οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτά, οι υπάλληλοι των Εφετείων (όπου υπάρχουν), των Διοικητικών Εφετείων(όπου υπάρχουν) και Διοικητικών Πρωτοδικείων, οι επιμελητές Ανηλίκων των Δικαστηρίων Ανηλίκων της χώρας, οι επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής, οι υπάλληλοι των Ειρηνοδικείων των Πταισματοδικείων.
Στις εισαγγελίες Πρωτοδικών του Κράτους, μετέχουν, οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτές, οι υπάλληλοι των Εισαγγελιών Εφετών(όπου υπάρχουν), καθώς και οι μόνιμοι υπάλληλοι ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών γραφείων.
Επιπλέον, στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, μετέχουν οι υπάλληλοι του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας αυτού, οι υπάλληλοι του ΣτΕ και της Γενικής Επιτροπείας.
2. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για τον καθένα που θα συμπεριληφθεί στα συνεργεία της παραπάνω παραγράφου σε εννιακόσια ευρώ (900,00 €) συνολικά, για όλο το παραπάνω διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας.
Σε περίπτωση προσφοράς μειωμένου χρόνου εργασίας, θα καταβληθεί και ανάλογη με αυτόν αποζημίωση.
3. Η παροχή της προσφερόμενης πρόσθετης εκλογικής εργασίας βεβαιώνεται από τους προϊστάμενους των οικείων δικαστηρίων.
4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εν λόγω εκλογικής αποζημίωσης στο προσωπικό των εκλογικών συνεργείων της απόφασης αυτής, θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 07-130 «ΕΚΛΟΓΕΣ» και Κ.Α.Ε. 5262 προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2014.
Η πληρωμή της αποζημίωσης στο προσωπικό που θα μετέχει στα εκλογικά συνεργεία θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της παραπάνω χρονικής περιόδου(5.06.2014) και η μεταβίβαση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει σχετικών έγγραφων βεβαιώσεων των δικαστηρίων.
Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.
——-
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014, καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014.
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης, για την προπαρασκευή κ.λπ. των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014, καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014, σε οκτακόσιους εβδομήντα (870) υπαλλήλους, συνολικά, που υπηρετούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δηλαδή: α) εκατόν πενήντα (150) υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας και β) επτακόσιους είκοσι (720) υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης της χώρας. Οι ανωτέρω υπάλληλοι θα απασχοληθούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (Σάββατο, Κυριακές και αργίες), καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες, ανάλογα με την πορεία των εκλογικών εργασιών, με καταβολή ειδικής ημερήσιας εκλογικής αποζημίωσης. Ειδικότερα, οι υπάλληλοι που θα λάβουν την αποζημίωση, θα ορισθούν με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για τον καθένα που θα συμπεριληφθεί στα συνεργεία της παραπάνω παραγράφου σε εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €) συνολικά, για όλο το παραπάνω διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας.
Σε περίπτωση προσφοράς μειωμένου χρόνου εργασίας, θα καταβληθεί η αναλογική αποζημίωση.
3. Η παροχή της προσφερόμενης πρόσθετης εκλογικής εργασίας βεβαιώνεται από τους (υπηρεσιακούς) προϊσταμένους, όπου προσφέρουν την εκλογική εργασία τους.
4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εν λόγω εκλογικής αποζημίωσης στο προσωπικό των εκλογικών συνεργείων της απόφασης αυτής, θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 07-130 «ΕΚΛΟΓΕΣ» και Κ.Α.Ε. 5262 προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2014 και η μεταβίβαση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει σχετικού εγγράφου του Yπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος
——-
Έγκριση καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης
Μαΐου 2014.
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης ποσού τριακοσίων ευρώ (300,0€) σε καθένα από τους υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που προσφέρουν έκτακτη εργασία λόγω της διενέργειας των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014.
2. Οι δικαιούχοι (245) υπάλληλοι που θα λάβουν την παραπάνω εκλογική αποζημίωση κατανέμονται στις εξής υπηρεσίες:
Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
1 1η Υπηρεσία Επιτρόπου 12
2 6η Υπηρεσία Επιτρόπου 4
3 7η Υπηρεσία Επιτρόπου 3
4 11η Υπηρεσία Επιτρόπου 13
5 12η Υπηρεσία Επιτρόπου 8
6 15η Υπηρεσία Επιτρόπου 3
7 Γραμματεία του Ελ. Συν.
(Τμήμα Αναιρέσεων, I, IV, VI, VII) 8
8 Γραμματεία του Ελ. Συν.
(Κλιμάκια Β΄και Γ΄, Ε΄, Ζ΄ & ΣΤ΄) 6
9 Γραμματεία Γενικών
Συντονιστών Επιτρόπων 1
10 Γραφείο Προέδρου 3
Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
1. Νομός Θεσσαλονίκης και
Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης 17
2. Αιτωλοακαρνανίας 5
3. Αργολίδας 4
4. Αρκαδίας 3
5. Άρτας 3
6. Αχαΐας 12
7. Βοιωτίας 2
8. Γρεβενών 1
9. Δράμας 3
10. Δωδεκανήσου 4
11. Έβρου 5
12. Ευρυτανίας 2
13. Ευβοίας 5
14. Ζακύνθου 1
15. Ηλείας 3
16. Ημαθίας 3
17. Ηρακλείου 7
18. Θεσπρωτίας 2
19. Ιωαννίνων 4
20. Καβάλας 3
21. Καρδίτσας 3
22. Καστοριάς 2
23. Κερκύρας 2
24. Κεφαλληνίας 2
25. Κιλκίς 1
26. Κοζάνης 2
27. Κορινθίας 5
28. Κυκλάδων 4
29. Λακωνίας 1
30. Λαρίσης 8
31. Λασιθίου 3
32. Λευκάδας 2
33. Μαγνησίας 3
34. Μεσσηνίας 4
35. Ξάνθης 2
36. Πέλλας 4
37. Πιερίας 2
38. Πρεβέζης 2
39. Ρεθύμνης 3
40. Ροδόπης 3
41. Σάμου 2
42. Σερρών 6
43. Τρικάλων 4
44. Φθιώτιδας 5
45. Φλώρινας 3
46. Φωκίδας 2
47. Χαλκιδικής 3
48. Χανίων 7
49. Χίου 2
50. Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
(Γενική Γραμματεία Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής – Μυτιλήνη) 3
ΣΥΝΟΛΟ 245

3. Η απαιτούμενη για την πληρωμή των παραπάνω υπαλλήλων δαπάνη, θα βαρύνει την πίστωση του ΚΑΕ 5262 του Ειδικού Φορέα 07-130 «ΕΚΛΟΓΕΣ» του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2014 και η μεταβίβαση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Η παροχή της προσφερόμενης πρόσθετης εκλογικής εργασίας, βεβαιώνεται από τους (υπηρεσιακούς) προϊσταμένους όπου προσφέρουν την εκλογική εργασία τους.
5. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.
——-
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου όλων των Νομών, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014.
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε έως και 395 άτομα για την προπαρασκευή και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014, για προσφερόμενη εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, των εργάσιμων ημερών καθώς και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (Σάββατα – Κυριακές και αργίες), των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου όλων των Νομών, καθώς και των αποσπασμένων σ΄ αυτές υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες, εφόσον η απόσπαση έχει πραγματοποιηθεί πριν από τις 22.04.2014.
2. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για τον καθένα που θα συμπεριληφθεί στο συνεργείο της προηγούμενης παραγράφου στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) συνολικά για όλο το χρονικό διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας.
Σε περίπτωση προσφοράς μειωμένου χρόνου εργασίας θα καταβληθεί η αναλογούσα αποζημίωση.
Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.
3. Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την καταβολή της αποζημίωσης των υπαλλήλων του παραπάνω συνεργείου θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 07-130 «ΕΚΛΟΓΕΣ» και ΚΑΕ 5262 του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΠ.ΕΣ., οικονομικού έτους 2014 και η μεταβίβαση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών.
——-
Έγκριση καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς του Εφετείου Αθηνών (μέλη της Κεντρικής και των Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών άρθρου 12 του Ν. 1427/1984), για την πρόσθετη εκλογική εργασία τους, κατά τη διενέργεια των εκλογών της 25ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
αποφασίζουμε:
1.- Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στον καθένα από τους παρακάτω για την προσφορά έκτακτης εκλογικής εργασίας κατά τη προετοιμασία και έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών της 25ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως εξής:
α) Στον Γενικό Επόπτη, πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου της Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών, ποσό επτακοσίων δέκα ευρώ (710,00 €).
β) Σε δύο (2) προέδρους Εφετών (τακτικός και αναπληρωματικός), ποσό εξακοσίων ευρώ (600,00 €).
γ) Σε σαράντα τέσσερις (44) Εφέτες ή Αντεισαγγελείς Εφετών, που θα απασχοληθούν σε προπαρασκευαστικές εργασίες ως μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών του Εφετείου Αθηνών, ποσό πεντακοσίων τριάντα ευρώ (530,00 €).
δ) Σε δέκα εννέα (19) Εφέτες και Αντεισαγγελείς Εφετών, αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών του Εφετείου Αθηνών ποσό πεντακοσίων τριάντα ευρώ (530,00 €).
2. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους παραπάνω δικαιούχους, θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 07-130 «ΕΚΛΟΓΕΣ» και Κ.Α.Ε. 5262 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2014 και η μεταβίβαση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ. του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν σχετικού εγγράφου του ανωτέρω δικαστηρίου για το απαιτούμενο προς μεταβίβαση ποσό.
3. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος
——-
Kαταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, για την έκτακτη απασχόλησή τους στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 και τις επαναληπτικές της 25ης Μαΐου 2014, καθώς και τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014.
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και μέχρι τον αριθμό των εκατό (100) ατόμων, για την δημιουργία ειδικής εφαρμογής για την αποζημίωση των εφόρων, αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, γραμματέων εφορευτικών επιτροπών κλπ., που διορίζονται εντός του νομού της έδρας τους, οι οποίοι θα απασχοληθούν στην προπαρασκευή, διενέργεια και έκδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014 εκλογών, καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014.
2. Καθορίζουμε την εφάπαξ ειδική εκλογική αποζημίωση, που θα καταβληθεί στους παραπάνω υπαλλήλους, στο ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00 €) για κάθε έναν.
3. Οι υπάλληλοι, στους οποίους θα καταβληθεί η καθοριζόμενη στην προηγούμενη παράγραφο εφάπαξ ειδική αποζημίωση, θα οριστούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων.
4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους παραπάνω υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 07-130 “ΕΚΛΟΓΕΣ” και Κ.Α.Ε. 5262 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2014 και η μεταβίβαση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν σχετικού εγγράφου της Γ.Γ.Π.Σ.
5. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.
——-
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστές των διοικητικών δικαστηρίων, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014, καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014.
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστές των διοικητικών δικαστηρίων και μέχρι τον αριθμό των εκατό (100) ατόμων, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή, διενέργεια και έκδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014 εκλογών, καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:
Α/Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΤΟΜΑ
1 Διοικητικό Πρωτοδικείο Αγρινίου 1
2 Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 40
3 Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αλεξανδρούπολης 1
4 Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας 1
5 Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου 1
6 Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου 2
7 Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 12
8 Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων 2
9 Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας 1
10 Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας 1
11 Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας 1
12 Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης 1
13 Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής 1
14 Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου 2
15 Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας 1
16 Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας 2
17 Διοικητικό Πρωτοδικείο Λειβαδιάς 1
18 Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου 1
19 Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης 1
20 Διοικητικό Πρωτοδικείο Ναυπλίου 1
21 Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών 4
22 Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς 11
23 Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου 1
24 Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου 2
25 Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών 1
26 Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου 1
27 Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων 2
28 Διοικητικό Πρωτοδικείο Τριπόλεως 1
29 Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας 2
30 Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων 1
ΣΥΝΟΛΟ 100

2. Καθορίζουμε την εφάπαξ ειδική εκλογική αποζημίωση, που θα καταβληθεί στους παραπάνω δικαστές, στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) για κάθε έναν ανεξαρτήτως βαθμού.
3. Οι δικαστές των διοικητικών δικαστηρίων, στους οποίους θα καταβληθεί η καθοριζόμενη στην προηγούμενη παράγραφο εφάπαξ ειδική αποζημίωση, θα οριστούν με αποφάσεις των Προέδρων-Προϊσταμένων ή των Τριμελών Συμβουλίων Διεύθυνσης των οικείων Διοικητικών Πρωτοδικείων.
4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους παραπάνω δικαστές, θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 07-130 “ΕΚΛΟΓΕΣ” και Κ.Α.Ε. 5262 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2014 και η μεταβίβαση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος
——-
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014, καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014.
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε έως και εννιακόσιους δεκαοκτώ (918) δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς του Κράτους (Αρείου Πάγου, Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών Πρωτοδικών), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή, διενέργεια και έκδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014, καθώς και για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014.
(Α) ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Εννέα (9) Ανώτατοι Δικαστικοί Λειτουργοί.
(Β) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Δύο (2) Ανώτατοι Εισαγγελικοί Λειτουργοί.
(Γ) ΕΦΕΤΕΙΑ
Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
1 ΛΑΜΙΑΣ 4
2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 15
3 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 10
4 ΠΑΤΡΩΝ 12
5 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6
6 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7
7 ΛΑΡΙΣΑΣ 13
8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54
9 ΑΙΓΑΙΟΥ 6
10 ΚΡΗΤΗΣ 6
11 ΘΡΑΚΗΣ 10
12 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6
13 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 6
14 ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗΣ 6
15 ΕΥΒΟΙΑΣ 6
ΣΥΝΟΛΟ 167

(Δ) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
A/A Νομός ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ/ΚΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
1. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 230 66
2. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 1
3. » ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 1
4. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 3 1
5. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1 1
6. ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 2 1
7. ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 8 3
8. » ΑΙΓΙΟΥ 1 1
9. » ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1 1
10. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΩΝ 2 1
11. » ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2 1
12. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2 1
13. ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 3 2
14. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ 6 2
15. » ΚΩ 1 1
16. ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 3 1
17. » ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2 1
18. ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 2
19. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2 1
20. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2 1
21. ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 5 1
22. » ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1 1
23. ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 3 2
24. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 15 3
25. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2 1
26. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 60 17
27. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8 2
28. ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 10 2
29. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5 2
30. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 1
31. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6 2
32. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 1
33. ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 4 1
34. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 6 2
35. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 8 2
36. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ 3 1
37. » ΝΑΞΟΥ 2 1
38. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 1 1
39. » ΓΥΘΕΙΟΥ 1 1
40. ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 8 2
41. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 5 2
42. ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 6 2
43. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2 1
44. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 7 1
45. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 7 2
46. » ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 1 1
47. ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 5 1
48. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 40 12
49. ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2 1
50. » ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2 1
51. ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 5 1
52. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3 1
53. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 4 1
54. ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 4 1
55. ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2 1
56. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 6 2
57. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5 2
58. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 7 2
59. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2 1
60. ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 3 2
61. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 5 1
62. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 6 1
63. ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 4 1
ΣΥΝΟΛΟ 563 177

2. Καθορίζουμε την εφάπαξ ειδική εκλογική αποζημίωση, που θα καταβληθεί στους παραπάνω δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 €), για κάθε έναν, ανεξαρτήτως βαθμού.
3. Οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, στους οποίους θα καταβληθεί η καθοριζόμενη στην προηγούμενη παράγραφο εφάπαξ ειδική αποζημίωση, θα οριστούν με απόφαση των Προϊσταμένων των οικείων δικαστηρίων (Αρείου Πάγου, Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, Εφετείων, Εισαγγελιών Εφετών και Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών Πρωτοδικών).
4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους παραπάνω δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 07-130 “ΕΚΛΟΓΕΣ” και Κ.Α.Ε. 5262 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2014 και η μεταβίβαση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ. του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν σχετικών εγγράφων των ενδιαφερομένων δικαστηρίων για το απαιτούμενο προς μεταβίβαση ποσό.
5. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.