Καταβολή οφειλών στις ΔΟΥ με επιταγές ή κάρτες

Αριθμ. ΠΟΛ 1062ΦΕΚ B 1744 – 15.06.2016

Καταβολή οφειλών στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα με επιταγές, χρεωστικές / πιστωτικές κάρτες ή μετρητά

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Οφειλές προς το Δημόσιο, από οποιαδήποτε αιτία, οι οποίες κατ’ εξαίρεση εξακολουθούν να εισπράττονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) / Ελεγκτικά Κέντρα, καταβάλλονται υποχρεωτικά με επιταγές ή με τη χρήση χρεωστικών / πιστωτικών καρτών, εφόσον το προς καταβολή – ανά ημέρα – ποσό υπερβαίνει συνολικά τα 100 ευρώ (100 €).

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, παύει να ισχύει η ΑΥΟ ΠΟΛ 1056/2010 (ΦΕΚ 712 Β) «Καταβολή οφειλών στις ΔΟΥ με επιταγές ή με μετρητά»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Μαΐου 2016
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων


Αριθμ. ΠΟΛ 1204 – ΦΕΚ B 2077 – 23.09.2015
Καταβολή οφειλών στις ΔΟΥ με επιταγές ή μετρητά

Αριθμ. 1056 – ΦΕΚ B 712 – 26.05.2010
Καταβολή οφειλών στις ΔΟΥ με επιταγές ή με μετρητά