Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης τάξεων ΕΠΑΛ

Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης τάξεων ΕΠΑΛ

Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων

Αριθμ. Φ6/44727/Δ4 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1502/21.04.2020
Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑΛ του νόμου 4386/2016 (Α 83) για το σχολικό έτος 2019-2020.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ ́ τάξεων (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α ́ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020 ως εξής: