Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2013 – 2014

Αριθμ. 133460/1978 (ΦΕΚ Β΄ 1769/22.07.2013)
Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2013 – 2014.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του αρθρ. 12 του ν.δ. 996/1971 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως δ/ξεων …κλπ.» και του αρθρ. 262 του ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κωδικός», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του αρθρ. 19 του Ν. 3170/2003 «περί ζώων συντροφιάς …κλπ.» (ΦΕΚ 91 Α’).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «περί προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτισης δασολογίου, ρύθμισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303 Α’).

3. Τις διατάξεις της συνθήκης της Ρώμης 1957 και της συνθήκης του Άμστερνταμ 1977.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’).

5. Τις δ/ξεις της παρ. 1β του αρθρ. 6 του π.δ. 189/2009 «περί καθορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 214 Α’).

6. Την με αριθμ. 2311/2010 κοινή υπουργική απόφαση «περί συγκρότησης ενιαίου διοικητικού τομέα με τίτλο Ειδική Γραμματεία Δασών» (ΦΕΚ 855 Β’).

7. Τις δ/ξεις του π.δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α’) «περί διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Τις δ/ξεις της αριθμ. Υ46/2012 (ΦΕΚ 2101 Β’) απόφασης του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Περ/ντος Ενέργειας και Κλ. Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη.

9. Τις δ/ξεις της αριθμ. Υ48/2012 (ΦΕΚ 2105 Β/9-7-2012) απόφασης του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

10. Το με αριθμ. 131706/1611/31-5-2013 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού για το κυνηγετικό έτος 2013 – 2014 ως εξής:

1. Για τους κυνηγούς αναγνωρισμένων συνεργαζομένων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κυνηγετικών συλλόγων:

  • Τέλη τοπικής άδειας κυνηγιού 10 ευρώ
  • Τέλη περιφερειακής άδειας κυνηγιού 30 ευρώ
  • Τέλη γενικής άδειας κυνηγιού 60 ευρώ

2. Για τους υπηκόους Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τους ομογενείς, τους υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, τους διπλωματικούς υπαλλήλους και τους ημεδαπούς που εφοδιάζονται με άδεια κυνηγιού απευθείας από τις Δασικές Αρχές, αυτοί καταβάλλουν υπέρ του «Πράσινου Ταμείου – Ειδικός Φορέας Δασών» (λογ. 26671/8 και κωδ. 3321) τα ανωτέρω τέλη με προσαύξηση κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) επί του ποσού της ετήσιας συνδρομής των κυνηγετικών συλλόγων, που καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σε εφαρμογή της παρ. 3 του αρθρ. 19 του Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ 191 Α’).

Η ιδιότητα των διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται από την αρμόδια Προξενική Αρχή.

Η άδεια διαμονής των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται από τα Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της Χώρας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α’).

3. Για τους υπηκόους ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε.):

3.1. Οι κυνηγοί αυτοί μπορούν να κυνηγούν μόνο στις ελεγχόμενες δημόσιες ή ιδιωτικές κυνηγετικές περιοχές.

3.2. Για τις δημόσιες ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές η απαραίτητη γενική άδεια κυνηγιού εκδίδεται από την δασική αρχή, στην οποία υπάγεται η ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή, με τα ακόλουθα τέλη:

α) Μέχρι 15 ημέρες 60,00 ευρώ
β) Μέχρι 2 μήνες 120,00 ευρώ
γ) Για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο 150,00 ευρώ

3.3. Για κάθε ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή απαιτείται και ειδική άδεια κυνηγιού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 453/1977 (ΦΕΚ 141 Α’) σε συνδυασμό με εκείνες του π.δ. 332/1983 (ΦΕΚ 119 Α’) και του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

3.4. Για τις ιδιωτικές ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, η γενική άδεια κυνηγιού εκδίδεται από την τοπική δασική αρχή, ισχύει για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο και το τέλος της καθορίζεται στα 50 ευρώ.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή ισχύει για το κυνηγετικό έτος 2013 – 2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2013

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ