Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής

Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/3017/Π.Ε./Α321 – ΦΕΚ B 350 – 17.02.2016
Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 μέχρι και το 2011.

– – –
Αριθ. ΔΑΕΦΚ/οικ 166/Α321 – ΦΕΚ B 216 – 08.02.2016
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τον σεισμό στις 26.1.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης καθώς και τους σεισμούς στις 7.8.2013 και 6.2.2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
αποφασίζουμε:

Ορίζεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου 2016, από τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων, από τους σεισμούς της 7ης Αυγούστου 2013 και 6ης Φεβρουαρίου 2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας καθώς και τον σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης:

i. για χορήγηση Σ.Σ. για την επισκευή κτιρίων.
ii. για συμπλήρωση δικαιολογητικών φακέλων επισκευής και ανακατασκευής.
iii. για χορήγηση Σ.Σ. για την ανακατασκευή κτιρίων στην περίπτωση που έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτίσματος.

Οι εν λόγω αιτήσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

– – –

Αριθμ. οικ 1578/A321 – ΦΕΚ Β 456 – 25.02.2014

Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τo σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης.