Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ). Πιστοποιητικό και αριθμός αποτέφρωσης

Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ). Πιστοποιητικό και αριθμός αποτέφρωσης

Η διαδικασία καταχώρισης στο βιβλίο αποτεφρώσεων του πενταψήφιου αριθμού αποτέφρωσης και έκδοση πιστοποιητικού αποτέφρωσης
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38349/2518 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1999/31.05.2019
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 20232/2010 σχετικά με τη «Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΓΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

H κοινή υπουργική απόφαση οικ. 20232/2010 (B’ 745) τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Η γραμματεία του Κ.Α.Ν. καταχωρεί στο βιβλίο αποτεφρώσεων πενταψήφιο αριθμό αποτέφρωσης, ο οποίος χαράσσεται στο ειδικό πυρίμαχο αντικείμενο που τοποθετείται εντός του φέρετρου.

Ο ίδιος αυτός αριθμός αναγράφεται μαζί με το όνομα του νεκρού επάνω στην τεφροδόχο και αναφέρεται  στο πιστοποιητικό αποτέφρωσης που εκδίδει το Κ.Α.Ν. εις διπλούν για κάθε αποτέφρωση.

Το ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού αποτέφρωσης παραδίδεται στην οικογένεια του θανόντος και το άλλο παραμένει στο ΚΑΝ.».

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Οι αποτεφρωτές των Κ.Α.Ν. θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα όρια εκπομπών (11% συγκέντρωση οξυγόνου στα απαέρια για αποτεφρωτήρες που καίνε ορυκτά καύσιμα ή 15% για  ηλεκτρικά θερμαινόμενους αποτεφρωτήρες):

Α. Ολική συγκέντρωση σκόνης: 10 mg/m3 (ωριαίες μέσες τιμές) – τουλάχιστον (1) μία μέτρηση ανά εξάμηνο.

Β. Μονοξείδιο του άνθρακα: 50 mg/m3 (ωριαίες μέσες τιμές).

Γ. Οργανικές ουσίες υπολογιζόμενες ως TOC: 20 mg/m3 (ωριαίες μέσες τιμές) – τουλάχιστον μία (1) μέτρηση κατ’ έτος.

Δ. Διοξίνες και φουράνια: 0,1 ng I-TEQ/m3 – μέσος όρος περιόδου δειγματοληψίας – (ελάχιστης  διάρκειας 6 ωρών) – τουλάχιστον μία μέτρηση κατ’ έτος.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως