Κέντρα Αποτέφρωσης Οστών Νεκρών (ΚΑΟΝ). Ίδρυση και λειτουργία

Κέντρα Αποτέφρωσης Οστών Νεκρών (ΚΑΟΝ). Ίδρυση και λειτουργία

Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης οστών νεκρών
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38329/2517 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1999/31.05.2019
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 4932/2017 σχετικά με τη «Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης οστών νεκρών».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α. Η υπουργική απόφαση 4932/2017 (Β’ 441) τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Στο άρθρο 4, παρ. 1, σημείο (β), το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Σε περίπτωση που τα οστά του θανόντος βρίσκονται σε οστεοφυλάκια και έχει πάψει η καταβολή των τελών για τη φύλαξη σε αυτά, θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά τα προαναφερόμενα πρόσωπα και να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό λειτουργίας του κοιμητηρίου (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αποτέφρωσής τους σε ΚΑΟΝ).»

2. Στο άρθρο 4, παρ. 2, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Στην οικογένεια του θανόντος παραδίδεται επίσης η τεφροδόχος.».

3. Στο άρθρο 4, παρ. 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Τα οστά του νεκρού εισάγονται στον κλίβανο και μετά τον προγραμματισμένο χρόνο συλλέγονται τα υπολείμματα της αποτέφρωσης, τα οποία κονιορτοποιούνται σε ειδικό μηχάνημα (κονιορτοποιητής).».

4. Στο άρθρο 5, παρ. Α, το σημείο 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Δεν επιτρέπεται η αποτέφρωση οστών περισσότερων του ενός νεκρού κάθε φορά.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά:

ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών