Κοινή ανακοίνωση Εσωτερικών, Οικονομικών και ΔΣΑ για τους απλήρωτους των εκλογών

Το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ανακοινώνουν τα ακόλουθα σε σχέση με την πληρωμή των δικαιούχων αποζημίωσης (Αντιπρόσωποι Δικαστικής Αρχής, Αναπληρωτές αυτών, Γραμματείς και Διερμηνείς Εφορευτικών Επιτροπών) που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία της 18ης Μαΐου 2014 και της 25ης Μαΐου 2014 :

1.Εκκρεμεί η πληρωμή 1200 δικαιούχων (Έφοροι – Δικαστικοί αντιπρόσωποι, Αναπληρωτές αυτών – Γραμματείς) οι οποίοι, καίτοι δικαιούνται πληρωμής, δεν έχουν συμπληρώσει το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού τους στην σχετική εφαρμογή της ΓΓΠΣ. Οι δικαιούχοι αυτοί, εφόσον προβούν στην ενέργεια αυτή, θα πληρωθούν άμεσα με πίστωση του σχετικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του οποίου το ΙΒΑΝ θα δηλώσουν.

2.Όσοι δικαιούχοι αποζημίωσης, χωρίς να εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση 1, δεν έχουν ακόμα πληρωθεί καθόλου, καλούνται να υποβάλλουν με FAX ή e-mail τα κάτωθι δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, συμπληρώνοντας ευκρινώς και υποχρεωτικά σε κάθε έντυπο τον ΑΦΜ τους, την εκλογική περιφέρεια και το εκλογικό τμήμα στο οποίο άσκησαν τα καθήκοντά τους:

I. Οι Τακτικοί Δικαστικοί αντιπρόσωποι οι οποίοι άσκησαν τα καθήκοντά τους και τις 2 Κυριακές θα υποβάλλουν τις αποδείξεις παράδοσης των εκλογικών σάκων (και για τις 2 Κυριακές)

II.Οι Αναπληρωτές Δικαστικοί Αντιπρόσωποι οι οποίοι δεν άσκησαν καθήκοντα Τακτικού Δικαστικού Αντιπροσώπου θα υποβάλλουν τη βεβαίωση του οικείου εφόρου στην οποία αναφέρονται οι ημέρες που είχαν τεθεί στη διάθεσή του. Εξυπακούεται ότι οι εν λόγω δικαιούχοι δεν αναγράφουν στα δικαιολογητικά που θα αποστείλουν εκλογικό τμήμα.

III.Οι Αναπληρωτές Δικαστικοί Αντιπρόσωποι που άσκησαν καθήκοντα τακτικού Αντιπροσώπου θα υποβάλλουν τις αποδείξεις παράδοσης των εκλογικών σάκων (για όσες Κυριακές άσκησαν καθήκοντα τακτικού Αντιπροσώπου) και το έγγραφο διορισμού τους από τον Έφορο στο οικείο εκλογικό τμήμα.

IV. Οι Γραμματείς των Εφορευτικών Επιτροπών και οι Διερμηνείς θα υποβάλλουν τις εκδοθείσες από την Εφορευτική Επιτροπή ή από τον αντιπρόσωπο της Δικαστικής Αρχής βεβαιώσεις εκτέλεσης των καθηκόντων τους (μία για κάθε Κυριακή). Διευκρινίζεται ότι όσοι εξ αυτών άσκησαν καθήκοντα μόνο μία από τις δύο Κυριακές θα υποβάλλουν τη σχετική βεβαίωση για την αντίστοιχη ημέρα ψηφοφορίας και μόνο.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει, κατ’ επιλογή των ενδιαφερομένων, αποκλειστικά με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

1. Με αποστολή φαξ στους αριθμούς:

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 1 & 2: 213 136 1611

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 3 & 4 : 213 136 1618

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 5 & 6 : 213 136 1620

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 7 & 8 : 213 136 1637

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 9 & 0 : 213 136 1649

ή

2. Με σάρωση (σκανάρισμα) των δικαιολογητικών και αποστολή τους με email στη διεύθυνση [email protected]

Τα σαρωμένα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχύτερη διεκπεραίωση των ανωτέρω εκκρεμοτήτων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επιλέξουν έναν μόνον από τους δύο ανωτέρω τρόπους αποστολής και να μην εκτελούν πολλαπλές αποστολές.

3. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι για τους δικαιούχους στους οποίους έχει καταβληθεί τμήμα μόνο της δικαιούμενης αποζημίωσης, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.