Το κυνήγι στη λιμνοθάλασσα Κoτυχίου και του δάσους Στροφιλιάς

Το κυνήγι στη λιμνοθάλασσα Κoτυχίου και του δάσους Στροφιλιάς

Απαγορεύεται για δύο (2) έτη, το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην περιοχήΑριθμ. 172337/1266 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3120/31.07.2018
Ρυθμίσεις θήρας στη λιμνοθάλασσα Κοτυχίου, του δάσους Στροφιλιάς και της ευρύτερης περιοχής τους.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε για δύο (2) έτη, το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην περιοχή που ορίζεται από τις ζώνες Α, ΑΒ1, ΑΒ2, Α1, Β1 σύμφωνα με το άρθρο 4 της με αριθ. 12365/29-4-2009 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 159/6/29-4-2009) «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου, του δάσους Στροφυλιάς και της ευρύτερης περιοχής ως Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου-Στροφυλιάς».

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αριθμ. 113307/2148 – ΦΕΚ Β 2330 – 29.08.2014

Ρυθμίσεις θήρας στη λιμνοθάλασσα Κoτυχίου, του δάσους Στροφιλιάς και της ευρύτερης περιοχής τους.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε για ένα (1) έτος, το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην περιοχή που ορίζεται από τις ζώνες Α, ΑΒ1, ΑΒ2, Α1, Β1 σύμφωνα με το άρθρο 4 της με αριθ. 12365/29-4-2009 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 159/Δ/29-4-2009) «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου, του δάσους Στροφυλιάς και της ευρύτερης περιοχής ως Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου-Στροφυλιάς».

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.