Κοινωνικές δομές των ΟΤΑ. Συμβάσεις προσωπικού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προωθεί άμεσα τροπολογία, με την οποία η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών των «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ), των «Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας» (ΚΕΔΗΦ) και των «Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» των φορέων των ΟΤΑ καθώς και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού παρατείνονται πέραν της 30ης Ιουνίου 2016 και έως την ένταξη των σχετικών Πράξεων ή την υπογραφή των Συμβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για τη μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ.

Κατά τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 οι συμβάσεις του προσωπικού σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Η χρηματοδότηση για την καταβολή της μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού θα καλυφθεί από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, αναδρομικά, από την ένταξη των ως άνω δράσεων στο νέο ΕΣΠΑ και έως την 1η Ιουλίου 2016.

Με τη ρύθμιση αυτή, διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των πολύτιμων για τις ευπαθείς ομάδες των συμπολιτών μας δομών και κοινωνικών προγραμμάτων