Κομμωτής – κουρέας και τεχνίτης περιποίησης χεριών – ποδιών μέσω ΚΕΠ

Κομμωτής – κουρέας και τεχνίτης περιποίησης χεριών – ποδιών μέσω ΚΕΠ

Κομμωτής – κουρέας και τεχνίτης περιποίησης χεριών  – ποδιών. Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος μέσω ΚΕΠΑριθμ. Δ1γ Γ.Π.οικ 75644 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4715/22.10.2018
Τροποποίηση της Υ1γ/Γ.Π/οικ.11361/13-03-2017 (ΦΕΚ 772 Β ́) κοινής υπουργικής απόφασης «Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιείται η αριθμ. Υ1γ/ΓΠ/οικ. 11361/13-03-2017 (ΦΕΚ 772 Β ́) «Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)».

Ως προς τους τίτλους εκπαίδευσης και κατάρτισης που απαιτούνται για την άσκηση των επαγγελμάτων του κομμωτή – κουρέα και του τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, σύμφωνα με το άρθρο 244 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 τ.Α ́).

Άρθρο 2
Με την έκδοση της παρούσης, καταργούνται τα έντυπα υποβολής της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 11361/13-03-2017 (ΦΕΚ 772 Β ́) κοινής υπουργικής απόφασης και πλέον για τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών «Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος κομμωτή – κουρέα» και «Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών» συμπληρώνονται και υποβάλλονται τα ακόλουθα  στην παρούσα έντυπα αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος κομμωτή – κουρέα, (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

Δικαιολογητικά – τίτλοι εκπαίδευσης και κατάρτισης
Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών – ποδιών (Manicure – Pedicure) (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

Δικαιολογητικά – τίτλοι εκπαίδευσης και κατάρτισης