Κορονοϊός. Έκτακτη οικονομική στήριξη έως 7000 ευρώ στους αγρότες. Δικαιούχοι και αιτήσεις

Κορονοϊός. Έκτακτη οικονομική στήριξη έως 7000 ευρώ στους αγρότες. Δικαιούχοι και αιτήσεις

Ποιοι αγρότες δικαιούνται οικονομική στήριξη έως 7000 ευρώ

 

Αριθμ. 2850 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4701/23.10.2020
Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 21 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ενισχυόμενο Μέτρο – Σκοπός

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση του θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή, διαχείριση και παρακολούθηση του Μέτρου 21 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

2. Στόχος του Μέτρου είναι η διασφάλιση της συνέχισης της επιχειρηματικής δράσης των γεωργών του τομέα της ελαιοποιήσιμης ελιάς ή/και διπλής κατεύθυνσης, οι οποίοι πλήττονται από την πανδημία COVID-19.

3. Το μέτρο συνεισφέρει στην προτεραιότητα 2: «Ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας σε όλες τις περιφέρειες και προώθηση των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών» και ειδικότερα στην Περιοχή Εστίασης 2α: «Βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιδίως προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή και ο προσανατολισμός στην αγορά και η διαφοροποίηση της γεωργίας».

Άρθρο 2
Αρμόδιοι Φορείς

1. Φορέας Διαχείρισης του Μέτρου είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ), η οποία έχει και την αρμοδιότητα της συνολικής διαχείρισης και εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όπως προβλέπεται στο ν. 4314/2014, καθώς και τον συντονισμό και παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ 2014-2020 και του θεσμικού πλαισίου του Μέτρου.
2. Οργανισμός Πληρωμής του Μέτρου είναι ο Οργα-νισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

Άρθρο 3
Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί

Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι εννοιολογικοί προσδιορισμοί:
1. Αιτήσεις
α) Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ): Η αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, αναφέροντας κατά περίπτωση όλα τα στοιχεία της εκμετάλλευσης για τις γεωργικές εκτάσεις για τις οποίες ζητείται στήριξη καθώς και τις μη γεωργικές εκτάσεις.
β) Αίτηση στήριξης-πληρωμής: Η αίτηση που υποβάλλει ο υποψήφιος για την ένταξη στο εν λόγω μέτρο του ΠΑΑ που ταυτόχρονα είναι και αίτηση πληρωμής της ενίσχυσης.

2. Επιλέξιμη έκταση: το σύνολο της επιλέξιμης προσδιορισθείσας έκτασης των αγροτεμαχίων με καλλιέργειες ελιάς ελαιοποιήσιμης ή/και διπλής κατεύθυνσης, που προκύπτει για το έτος χρήσης ΕΑΕ 2019 κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2020.

3. Νόμιμη κατοχή: η κατοχής της εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα νόμιμα παραστατικά τεκμηρίωσης, που υποβλήθηκαν με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2019, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική εγκύκλιο υποβολής και είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή.

4. Ολοκληρωμένο Σύστημα (ΟΣ): περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) ηλεκτρονική βάση δεδομένων
β) σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων
γ) σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων
δ) σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης
ε) Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στ) Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου
ζ) ενιαίο σύστημα καταγραφής της ταυτότητας κάθε δικαιούχου ο οποίος υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

5. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) 2014-2020: νοείται το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 20142020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61 του ν. 4314/2014.

6. Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ): νοείται το επί μέρους πληροφοριακό σύστημα που λειτουργεί με άμεση σύνδεση με το ΟΣ και ενδεχομένως με άλλες βάσεις δεδομένων και μέσω διεπαφών με το ΟΠΣΑΑ, για τις ανάγκες εφαρμογής του Μέτρου 21.

7. Πράξη: νοείται απόσπασμα της απόφασης Ένταξης Πράξεων με τα στοιχεία ένταξης σε συγκεκριμένη δράση για ένα συγκεκριμένο δικαιούχο.

8. Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (εφεξής ΜΑΑΕ): συστάθηκε με βάση το άρθρο 1 του ν. 3874/2010 (Α΄ 151), όπως ισχύει κάθε φορά και σε αυτό εγγράφονται όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν στην επικράτεια αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση.

9. ΣΔΕ: Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προ-γράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 20142020», όπως αυτό έχει εκδοθεί με την υπ’ αρ. 1065/2016 (Β΄ 1273) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ισχύει.

Άρθρο 4
Πεδίο εφαρμογής

Το Μέτρο 21 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» εφαρμόζεται σε ολόκληρη την επικράτεια της Ελλάδας.

Άρθρο 5
Κριτήρια επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα τα οποία:

• είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Η ιδιότητα αυτή αποδεικνύεται από την εγγραφή τους ως Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότες (ΚΚΕΑ) στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), όπως τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έως και τη λήξη υποβολής φορολογικής δήλωσης έτους 2020 (οικονομικό έτος 2019) και

• να έχουν στη νόμιμη κατοχή τους επιλέξιμη έκταση όπως ορίζεται στο άρθρο 3.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης-πληρωμής όσο και κατά την καταβολή της ενίσχυσης.

Άρθρο 6
Ύψος ενίσχυσης

1. Ο υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης πραγματοποιείται ανά δικαιούχο σύμφωνα με την κλάση εκταρίων της επιλέξιμης έκτασης.

2. Το ύψος ενίσχυσης για κάθε κλάση επιλέξιμης έκτασης ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο ως εξής:

Κλάση επιλέξιμης έκτασης       |    Ύψος ενίσχυσης ανά δικαιούχο

0 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 1 ha    300 €
1 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 1,5 ha    600 €
1,5 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 3 ha    1.100 €
3 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 5 ha    1.600 €
5 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 7 ha    2.000 €
7 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 10 ha    2.500 €
10 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 15 ha    3.000 €
15 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 20 ha     3.500 €
επιλέξιμη έκταση > 20 ha     4.000 €

3. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται εφάπαξ για να αποζημιώσει τους δικαιούχους, λόγω της σοβαρής μείωσης του εισοδήματός τους από τη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

4. Το τελικό ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ποσών στήριξης που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 7.000 €.

Άρθρο 7
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Δημοσιοποίηση του Μέτρου

1. Η ΕΥΔ ΠΑΑ προωθεί προς υπογραφή από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ σχέδιο Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – πληρωμής από τους υποψηφίους δικαιούχους.
2. Στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζονται τα κατωτέρω:
α) το προκηρυσσόμενο μέτρο
β) ο τόπος και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις στήριξης-πληρωμής
γ) το συνολικό ποσό της δημόσιας ενίσχυσης καθώς και το ύψος ενίσχυσης
δ) η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στήριξης-πληρωμής μέσω του ΠΣ
ε) τα κριτήρια επιλεξιμότητας που πρέπει να πληρούν οι δυνητικοί δικαιούχοι
στ) οι διαδικασίες διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης-πληρωμής
ζ) τα σημεία και οι διαδικτυακοί τόποι για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το Μέτρο
η) η ενημέρωση των υποψηφίων ότι τα στοιχεία τους θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με τα άρθρα 111-113 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 και ότι τα στοιχεία ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της χώρας. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται οι διατάξεις των Κανονισμού (ΕΚ) 45/2001 και (ΕΕ) 679/2016 περί προστασίας των δεδομένων.

3. Μετά την έκδοση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με ευθύνη της ΕΥΔ ΠΑΑ, αυτή αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr, του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι έλαβαν εγκαίρως γνώση της ύπαρξης και του περιεχομένου της.

Σε κάθε περίπτωση, τηρείται από την ΕΥΔ ΠΑΑ αρχείο με τα αποδεικτικά στοιχεία δημοσιοποίησης της Πρόσκλησης. Το κείμενο που δημοσιεύεται μπορεί να αποτελεί περίληψη της πλήρους Πρόσκλησης και να παραπέμπει σε αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, το οποίο τίθεται στη διάθεση των υποψηφίων σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα των εμπλεκόμενων φορέων, είτε μέσω του διαδικτύου.

4. Με ευθύνη της ΕΥΔ ΠΑΑ, τα στοιχεία της Πρόσκλη-σης καταχωρίζονται στο ΟΠΣΑΑ. Με κατάλληλη υπηρεσία διαδικτύου που παρέχεται από το ΟΠΣΑΑ, τα στοιχεία της Πρόσκλησης μεταφέρονται στο ΠΣ μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης – πληρωμής.

 
 

Άρθρο 8
Υποβολή αίτησης στήριξης – πληρωμής

1. Μετά τη δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης και προκειμένου να ενταχθούν στο μέτρο, οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ αίτηση στήριξης – πληρωμής, και παράλληλα δηλώνουν ότι:
• δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για χρηματοδότηση από άλλο Εθνικό ή Ενωσιακό Πρόγραμμα, ή
• δεν έχουν ήδη λάβει οικονομική ενίσχυση για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης, ή
• έχουν λάβει σχετική στήριξη για συγκεκριμένο κα-θεστώς. Το εν λόγω ποσό συμπληρώνεται βάσει παραμετρικού αρχείου, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

2. Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς μέσω του ΠΣ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.
Η ορθή καταχώριση και υποβολή στο ΠΣ της αίτησης στήριξης– πληρωμής, καθώς και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
Ο υποψήφιος εκτυπώνει την οριστικοποιημένη αίτηση και τη φυλάσσει στο αρχείο του.
Με την υποβολή της αίτησης στήριξης-πληρωμής, οι υποψήφιοι αποδέχονται την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των ευαίσθητων προσωπικών τους δεδομένων συμπεριλαμβανομένων. Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

3. Οι υποψήφιοι μπορούν να διορθώνουν και να ανακαλούν εν όλω ή εν μέρει την αίτηση στήριξης-πληρωμής, μέσω του ΠΣ, ακόμη και μετά την οριστική υποβολή της, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται στη σχετική Πρόσκληση. Για το σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι ακολουθούν τη διαδικασία που περιγράφεται στα ανωτέρω σημεία

4. Δεν απαιτείται η αποστολή υπογεγραμμένων αντίγραφων ή αποδεικτικών κατάθεσης της αίτησης από τους υποψήφιους προς την ΕΥΔ ΠΑΑ.

Άρθρο 9
Διοικητικός έλεγχος αιτήσεων στήριξης – πληρωμής

1. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης-πληρωμής, η ΕΥΔ ΠΑΑ προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο του συνόλου των αιτήσεων μέσω του ΠΣ.
Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται μηχανογραφικά στο σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων και περιλαμβάνει διασταυρωτικούς ελέγχους με άλλες βάσεις δεδομένων (π.χ. ΟΣ, ΜΑΑΕ, κ.λπ.).
Ο έλεγχος των αιτήσεων περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τα παρακάτω:
α) το εμπρόθεσμο της υποβολής·
β) την πληρότητα της αίτησης και την κάλυψη των κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχων·
γ) τον προσδιορισμό της κλάσης επιλέξιμης έκτασης και του αντίστοιχου ποσού ενίσχυσης·
δ) την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης ή υπεραντιστάθμισης από άλλα ενωσιακά ή εθνικά καθεστώτα, στο πλαίσιο της στήριξης για τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των ποσών στήριξης που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα, δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 7.000 €.

2. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων, για το σύνολο των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της ίδιας Πρόσκλησης δημιουργείται από την ΕΥΔ ΠΑΑ, μέσω του ΠΣ, προσωρινός πίνακας παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης – πληρωμής.

3. Ο πίνακας αυτός αναρτάται στο ΠΣ και ο κάθε υποψήφιος δικαιούχος δύναται να λάβει αναλυτική πληροφόρηση για τα ατομικά αποτελέσματα της αξιολόγησης της αίτησης στήριξής του μέσω του ΠΣ. Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων ανακοινώνεται στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ (www.minagric.gr), του ΠΑΑ (www.agrotikianaptixi.gr) και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www. opekepe.gr).

4. Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή, ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ, κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης-πληρωμής, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα προσδιορίζεται στην πρόσκληση. Στην προσφυγή του, ο υποψήφιος οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους υποβολής της προσφυγής. Ο έλεγχος των ενδικοφανών προσφυγών υλοποιείται με ευθύνη της ΕΥΔ ΠΑΑ μέσω του ΠΣ με μηχανογραφική διασταύρωση όπως περιγράφεται στην παρ. 1 και εμφανίζεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ενδικοφανούς προσφυγής στο ΠΣ.

5. Τα τελικά αποτελέσματα της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών θεωρούνται οριστικά και καταχωρίζονται στο ΠΣ από την ΕΥΔ ΠΑΑ, ώστε να οριστικοποιηθεί ο προσωρινός πίνακας των παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης-πληρωμής.

6. Για τις προσφυγές που δεν κρίθηκαν βάσιμες, οι προσφεύγοντες ενημερώνονται μέσω του οριστικού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων από το ΠΣ.

7. Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου – αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης-πληρωμής και της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών δημιουργείται από την ΕΥΔ ΠΑΑ, μέσω του ΠΣ, οριστικός πίνακας παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης-πληρωμής. Για την ενημέρωση των υποψηφίων σχετικά με την τελική αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης-πληρωμής τους, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου για τον προσωρινό πίνακα.

8. Το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξηςπληρωμής, τα αποτελέσματα των διοικητικών ελέγχων καθώς και τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, μεταφέρονται από το ΠΣ στο ΟΠΣΑΑ, με χρήση κατάλληλης υπηρεσίας διαδικτύου από την ΕΥΔ ΠΑΑ.

9. Για τα στοιχεία των υποψηφίων που δημοσιοποιούνται, εφαρμόζονται τα άρθρα 111-113 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 και παρέχεται ενημέρωση ότι αυτά ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της χώρας. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι διατάξεις των Κανονισμών (ΕΚ) 45/2001 και (ΕΕ) 679/2016 περί προστασίας των δεδομένων.

Άρθρο 10
Ένταξη πράξεων

1. Για τις αιτήσεις που επιλέχθηκαν προς στήριξη (παραδεκτές αιτήσεις στήριξης-πληρωμής), η ΕΥΔ ΠΑΑ εκδίδει απόφαση ένταξης πράξεων, με βάση τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις σχετικές αιτήσεις, τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου αυτών καθώς και τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών που τυχόν υποβλήθηκαν.
2. Η απόφαση Ένταξης Πράξεων περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τον κωδικό ΟΠΣΣΑ και τα βασικά στοιχεία των αντίστοιχων πράξεων.
3. Τελικός διατάκτης της απόφασης Ένταξης Πράξεων είναι ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ.
4. Η απόφαση Ένταξης Πράξεων, με ευθύνη της ΕΥΔ ΠΑΑ, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ (www.minagric.gr), του ΠΑΑ (www.agrotikianaptixi.gr) και η ανάρτησή της δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο. Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για την ανάρτηση της απόφασης Ένταξης Πράξεων μέσω εξατομικευμένης πληροφόρησης – μηνύματος που παρέχεται από το ΠΣ.
5. Οι δικαιούχοι θεωρείται ότι έλαβαν γνώση, με μόνη τη δημοσιοποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων.
6. Σε κάθε περίπτωση η ΕΥΔ ΠΑΑ τηρεί αρχείο με τα αποδεικτικά στοιχεία δημοσιοποίησης της απόφασης ένταξης πράξεων.
7. Μετά την έκδοση της απόφασης Ένταξης Πράξεων, τα στοιχεία της (αριθμός και ημερομηνία πρωτοκόλλου, ΑΔΑ) καταχωρίζονται από την ΕΥΔ ΠΑΑ στο ΟΠΣΑΑ.
8. Η απόφαση Ένταξης Πράξεων μεταφέρεται στο ΠΣ μέσω κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας που παρέχεται από το ΟΠΣΑΑ και σχετικό Τεχνικό Δελτίο Πράξης παράγεται αυτόματα από το ΟΠΣΑΑ.

Άρθρο 11
Ανάκληση ένταξης πράξεων

1. Η ένταξη μιας πράξης δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Η διαπίστωση της ανάγκης ανάκλησης της ένταξης μιας πράξης μπορεί να προκύψει με την υποβολή αιτήματος από το δικαιούχο, σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 809/2014. Το αίτημα ανάκλησης υποβάλλεται από το δικαιούχο ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ και λαμβάνει μοναδικό αριθμό και ημερομηνία οριστικοποίησης
2. Ο διοικητικός έλεγχος του αιτήματος ανάκλησης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΥΔ ΠΑΑ μέσω του ΠΣ. Το αίτημα ανάκλησης και ο διοικητικός έλεγχος αυτού μεταφέρονται από το ΠΣ στο ΟΠΣΑΑ, μέσω κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας.
3. Η ανάκληση ενταγμένης πράξης πραγματοποιείται μέσω τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 809/2014, δεν επιτρέπονται ανακλήσεις στις περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή έχει ήδη ενημερώσει τον δικαιούχο για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στην αίτηση στήριξης – πληρωμής, ή εάν η αρμόδια αρχή έχει ειδοποιήσει τον δικαιούχο για την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο ή εάν από τον επιτόπιο έλεγχο αποκαλυφθούν τυχόν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
5. Στην περίπτωση που για την συγκεκριμένη πράξη, η οποία ανακαλείται, έχει καταβληθεί πληρωμή γίνεται ανάκτηση του ποσού σύμφωνα με το άρθρο 14.

Άρθρο 12
Επιτόπιοι έλεγχοι

Φορέας διεξαγωγής των επιτόπιων ελέγχων είναι η ΕΥΔ ΠΑΑ, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΙΙ.2 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχων του ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του άρθρου 49 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 809/2014.

Άρθρο 13
Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης

1. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμός Πληρωμών πραγματοποιεί την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) της δαπάνης, δια των οργανικών μονάδων επιπέδου περιφερειακών Διευθύνσεων, οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΛΕΓΕΠ, όπως κάθε φορά ισχύει. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, περιλαμβάνονται σε σχετική εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
2. Οι πληρωμές διενεργούνται στο σύνολο της επικράτειας και ανά Περιφέρεια Στήριξης μετά τη δημιουργία φακέλου, εκ του μηχανογραφικού αρχείου πληρωμών του ΟΠΣΑΑ, όπως περιγράφεται αναλυτικά σε σχετική εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
3. Ο φάκελος πληρωμής κατ΄ ελάχιστον περιλαμβάνει:
α) Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής των δικαιούχων ενίσχυσης εκτυπωμένη ανά παρτίδα από το μηχανογραφικό αρχείο πληρωμών της Βάσης Δεδομένων, και υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος, τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης και τον Γενικό Διευθυντή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όπου απαιτείται.
β) Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής εκτυπωμένη ανά παρτίδα από το μηχανογραφικό αρχείο πληρωμών της Βάσης Δεδομένων, υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος, τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης και τον Γενικό Διευθυντή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όπου απαιτείται.
γ) Λίστες ελέγχων με τα αποτελέσματα των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Οργανισμού υπογεγραμμένες από τους αντίστοιχους προϊσταμένους Διεύθυνσης.
δ) Λίστα ελέγχου εκκαθάρισης υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος και τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης.
ε) Αναλυτική Κατάσταση Δείγματος πληρωμών υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους ελεγκτές, τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος και τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης.
στ) Λίστα ελέγχου Δείγματος υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους ελεγκτές, τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος και τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης.
4. Επιπλέον, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ενημερώνει την ΕΥΔ ΠΑΑ για το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στους δικαιούχους, προκειμένου η τελευταία να εκδώσει απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης, στην οποία αναγράφεται το ποσό που πρέπει να καταβληθεί, η συλλογική απόφαση (Σ.Α.Ε.), ο ενάριθμος (Κ.Α.Ε.) και ο τίτλος του έργου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) από το οποίο θα πραγματοποιηθεί η διάθεση της πίστωσης, τη διαβιβάζει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥπΑΑΤ και την καταχωρίζει στο ΟΠΣΑΑ.
5. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥπΑΑΤ, σε συνέχεια της ως άνω απόφασης, εκδίδει εντολή κατανομής πίστωσης με την οποία μεταφέρονται οι πιστώσεις στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΟΔΕ). Την εντολή αυτή διαβιβάζει στην Τράπεζα της Ελλάδος, την αναρτά στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την καταχωρίζει στο ΟΠΣΑΑ.
6. Με ευθύνη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μέσω κατάλληλης διεπαφής καταχωρίζονται στο ΟΠΣΑΑ οι αιτήσεις πληρωμής, οι αντίστοιχοι διοικητικοί έλεγχοι και τα στοιχεία πληρωμών.

Άρθρο 14
Ανάκτηση Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Ποσών

1. Εφόσον προκύψει ανάγκη επιστροφής μέρους ή του συνόλου της ενίσχυσης από το δικαιούχο συνέπεια των αναφερομένων στο άρθρο 11 και στο άρθρο 12 της παρούσης, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εγγράφει την υποχρέωση στο Βιβλίο Οφειλετών και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για μια συγκεκριμένη περίοδο δύναται, σε περίπτωση διαπίστωσης ύπαρξης άλλης αναγνωρισμένης και εκκαθαρισμένης απαίτησης του αιτούντα, να συμψηφιστούν με την εν λόγω αναγνωρισμένη και εκκαθαρισμένη απαίτησή του και σε περιπτώσεις που τα ποσά δεν επαρκούν, ανακτώνται με τη διαδικασία που περιγράφεται στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Άρθρο 15
Τελικές Διατάξεις

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.