Κορονοϊός lockdown. Τι αλλάζει στις αγορές με click away

Κορονοϊός lockdown. Τι αλλάζει στις αγορές με click away

Οι αλλαγές στα πρόστιμα στις αγορές των καταναλωτών με click away

 

Τα καταστήματα λιανικής πώλησης (λιανεμπόριο) λειτουργούν μόνο με click away

 

α) Εξ αποστάσεως προαγορά/προεπιλογή των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away).

β) Καταχώρηση της παραγγελίας από την επιχείρηση και αποστολή στον πελάτη είτε ηλεκτρονικού αποδεικτικού εγγράφου της αγοράς (προπληρωμένη παραγγελία) είτε μηνύματος (SMS) που φέρει τα εξής στοιχεία:

βα) επωνυμία, διεύθυνση και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης,
ββ) χρονικό διάστημα παραλαβής που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες συνολικά.

γ) Παραλαβή από ένα (1) άτομο και μόνο από ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο των καταστημάτων. Πληρωμή μόνο ηλεκτρονικά ή με POS κατά την παραλαβή.

δ) Κατά την παραλαβή: δα) τήρηση ελάχιστης απόστασης δύο (2) μέτρων μεταξύ πελατών, δβ) μέγιστος αριθμός ατόμων στην αναμονή: εννέα (9) άτομα και δγ) μέγιστος χρόνος παραμονής στο σημείο παραλαβής: δέκα (10) λεπτά.

ε) Προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας από τις 7:00 έως τις 21:00.

στ) Δυνατότητα λειτουργίας τις Κυριακές 20 και 27 Δεκεμβρίου 2020 με προαιρετικό ωράριο λειτουργίας από τις 7:00 έως τις 21.00.

Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κλειστού τύπου εμπορικά κέντρα και όσες λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), μπορούν να αναπτύξουν τη διαδικασία εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away) σε ανοιχτό εξωτερικό χώρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. α) έως στ).

• Ειδικώς τα περίπτερα δύνανται να λειτουργούν είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Τα καταστήματα πώλησης καπνικών και ψιλικών προϊόντων δύνανται να λειτουργούν έως τις 21.00.

• Επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης με κύριο κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) κατά την 4η Δεκεμβρίου 2020 αμιγώς εποχικών χριστουγεννιάτικων ειδών, ως εξής: α) Λιανικό εμπόριο φωτιστικών διατάξεων των τύπων που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα/ΚΑΔ 47.59.56.16, β) λιανικό

εμπόριο απομιμήσεων χριστουγεννιάτικων δέντρων/ΚΑΔ 47.65.67.02, γ) λιανικό εμπόριο εορταστικών ειδών γενικά/ΚΑΔ 47.65.67.06, δ) λιανικό εμπόριο εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών κ.λπ./ΚΑΔ 47.65.67.07.

• Απαγορεύεται στις επιχειρήσεις που διαθέτουν τους παραπάνω ΚΑΔ ως δευτερεύοντες να πωλούν τα εν λόγω προϊόντα.

• Επιτρέπεται το λιανικό εμπόριο βιβλίων από εξειδικευμένα καταστήματα με κύριο ΚΑΔ 47.61 υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Τέσσερα (4) άτομα έως 100 τ.μ. και ένα (1) άτομο για κάθε 15 τ.μ. επιπλέον.

β) Έναρξη λειτουργίας τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020.

γ) Προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας από τις 7:00 έως τις 21:00.

δ) Δυνατότητα λειτουργίας τις Κυριακές 20 και 27 Δεκεμβρίου 2020.

  

Αλλαγή στα πρόστιμα

Υποχρέωση ραντεβού/τήρησης σχετικού καταλόγου/διαδικασίας παράδοσης αγαθών που έχουν αγορασθεί/επιλεγεί μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away)/ηλεκτρονικής πληρωμής ή χρήσης POS κατά την παραλαβή

Μη τήρηση της υποχρέωσης: α) για παρουσία πελατών μόνο κατόπιν ραντεβού ή μη τήρηση σχετικού καταλόγου και β) ηλεκτρονικής πληρωμής ή χρήσης POS κατά την παραλαβή

1η παράβαση:

– Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας της διαδικασίας παράδοσης αγαθών που έχουν αγορασθεί/επιλεγεί μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away) για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες

2η παράβαση:

– Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας της διαδικασίας παράδοσης αγαθών που έχουν αγορασθεί/επιλεγεί μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away) για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες
Κατά τη διαδικασία παράδοσης αγαθών που έχουν αγορασθεί /επιλεγεί μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away): α) υπέρβαση του μέγιστου αριθμού των εννέα (9) ατόμων στην αναμονή (ουρά) σε χώρο ευθύνης της επιχείρησης, β) υπέρβαση του ορίου του ενός (1) ατόμου στην παραλαβή του προϊόντος και γ) υπέρβαση του μέγιστου χρόνου των δέκα (10) λεπτών παραμονής των ατόμων στο σημείο παραλαβής

1η παράβαση:

– Διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε παράβαση [α) και β)] χωριστά

2η παράβαση:

– Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε παράβαση [α) και β)] χωριστά

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 83418 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5726/24.12.2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 (Β’ 5486)» (Β’ 5509). Η παρούσα ισχύει από τις 25 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τις 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6.00

 

Δωρεάν τα SMS για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν e-shop. Θα χρησιμοποιούν την ψηφιακή πλατφόρμα e-katanalotis

Συγκεκριμένα ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή δήλωσε (12.12.2020) ότι θα δοθεί η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που δεν έχουν e-shop να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή πλατφόρμα e-katanalotis προκειμένου να μην χρεώνονται με sms και να επικοινωνούν με τους πολίτες με αυτή τη διαδικασία.

Η πλατφόρμα θα υποστηρίζει την διαδικασία αυτή από την Δευτέρα 14.12.2020.

Ο καταναλωτής (μέσω της πλατφόρμας e-katanalotis) θα δίνει στην επιχείρηση τον κωδικό του προϊόντος που έχει παραγγείλει τηλεφωνικά.

Ο επιχειρηματίας θα ταυτοποιεί στην πλατφόρμα e-katanalotis την παραγγελία και το αποδεικτικό θα επιστρέφει στον καταναλωτή.

Με αυτόν το τρόπο δεν θα χρεώνονται οι επιχειρήσεις με sms.

Εντός της ίδιας περιφέρειας μπορούμε να κινούμαστε κανονικά για τις παραγγελίες.

Για την κίνηση απαιτείται εκτός από SMS 13033 με τον κωδικό 2 (η το έγγραφο μετακίνησης από το gov.gr) και το αποδεικτικό της παραγγελίας ή της προπληρωμής.

Θα υπάρχει εύρος μεταξύ 2 ωρών (μια ώρα πριν την παραγγελία και μια μετά) για τη μετακίνηση με σκοπό την παραλαβή  των αγαθών από το κατάστημα.