Κορονοϊός. Πως θα λειτουργήσουν οι δημόσιες υπηρεσίες έως 31-08-2020

Κορονοϊός. Πως θα λειτουργήσουν οι δημόσιες υπηρεσίες έως 31-08-2020

Εγκύκλιος του υπουργείου εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/οικ. 15984/17.8.2020

A. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη:
α) τα επιδημιολογικά δεδομένα, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής,
β) το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η χρήση των κανονικών αδειών των υπαλλήλων του Δημοσίου μεσούσης της θερινής περιόδου,
γ) το γεγονός ότι συνεπεία της απουσίας των υπαλλήλων με τις κανονικές τους άδειες, οι Υπηρεσίες αναγκαστικά λειτουργούν με μειωμένο αριθμό υπαλλήλων,
δ) την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας,
ε) την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με την οποία «…Αναφορικά με την δυνατότητα εργασίας των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για νόσηση από Covid-19, ο Πρόεδρος της Επιτροπής λαμβάνοντας το λόγο, επανέλαβε την εισήγησή του για δυνατότητα εργασίας των ανωτέρω ομάδων για όσο χρόνο το επιτρέπουν τα επιδημιολογικά δεδομένα, με την υποχρέωση των διοικήσεων των οργανισμών, για απασχόλησή τους σε ασφαλείς θέσεις εργασίας χωρίς επαφή με κοινό (back-office)».
στ) την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:

Κορονοϊός. Νέα μέτρα μετά την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού

 
1. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και από το χρόνο επαναφοράς σε πλήρη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών δεν εντοπίζονται κρούσματα στους χώρους εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών συνεπεία της αυτοπρόσωπης παρουσίας των υπαλλήλων,

2. Η υποχρεωτική πλέον χρήση της μάσκας καθώς και τα λοιπά μέτρα πρόληψης και προστασίας της ατομικής υγιεινής αλλά και της δημόσιας υγείας περιορίζουν και αντιμετωπίζουν τη διασπορά του κορωνοϊού.

Βάσει όλων των ανωτέρω και δεδομένου ότι η αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού αποτελεί προϊόν συνωστισμού, συγχρωτισμού και συνωστισμού που δεν τελεί σε συνάρτηση με την αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων στις δημόσιες υπηρεσίες, παρακαλούνται:

1. Όλοι οι υπάλληλοι του Δημοσίου, ανεξαρτήτως εάν ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, για την λήψη εκείνων των μέτρων που έχουν ήδη υποδειχθεί, τα οποία διασφαλίζουν την ατομική τους υγεία αλλά και προστατεύουν τη δημοσία υγεία ταυτόχρονα (χρήση μάσκας, αντισηπτικών, αποφυγή συνωστισμού και συγχρωτισμού κλπ),

2. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να λάβουν όλα εκείνα τα μέτρα που έχουν ήδη υποδειχθεί αρμοδίως για τη διασφάλιση της υγιεινής των εργαζομένων (βλ. κεφ. Δ’ της ανωτέρω η’ σχετικής εγκυκλίου).

3. Οι πολίτες που προσέρχονται προς εξυπηρέτησή τους από τις δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν πέραν της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, να μεριμνούν για την ατομική τους υγεία με κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να μην εκτίθενται σε κίνδυνο τόσο οι ίδιοι όσο και οι υπάλληλοι, με τους οποίους συναναστρέφονται κατά τις συναλλαγές τους.

Υπενθυμίζεται ότι και οι υπάλληλοι οφείλουν να φορούν μάσκα κατά τη διάρκεια που εξυπηρετούν τους πολίτες.

4. Προς επίτευξη και διατήρηση της κανονικής λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων, εξυπακούεται ότι δύνανται κατά την κρίση των αρμοδίων διευθύνσεων προσωπικού και υπό τη στάθμιση των πραγματικών περιστατικών που αφορούν στη λειτουργία εκάστης δημόσιας υπηρεσίας, να επανέλθουν σε ισχύ τα τρία ωράρια λειτουργίας που αφορούν στην προσέλευση και αποχώρηση των υπαλλήλων (7π.μ-15.00, 8.00π.μ.-16.00 και 9.00 π.μ.-17.00) ή ακόμα και την παροχή εργασίας σε βάρδιες, ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο λειτουργίας εκάστης δημόσιας υπηρεσίας, προκειμένου να επιτυγχάνεται αποσυμφόρηση στις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων. Υπενθυμίζεται ότι κατά την επιλογή των ανωτέρω τριών ωραρίων εργασίας, θα πρέπει να υπάρχει ισοκατανομή του προσωπικού που θα κάνει χρήση αυτών και στα τρία ωράρια, προκειμένου να επιτυγχάνεται ο σκοπός του συγκεκριμένου μέτρου (σχετικές και οι ανωτέρω στ’ και θ’ εγκύκλιοι).

5. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού ειδικά για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί στην αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 (ΦΕΚ Β’ 1856) απόφαση (σχετική και η η’ εγκύκλιος) θα χορηγούν κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και βάσει των προσκομιζόμενων ιατρικών δικαιολογητικών την αιτούμενη ειδική άδεια απουσίας εφόσον στην Υπηρεσία, στην οποία απασχολούνται, δεν δύνανται να εργαστούν σε υπηρεσίες back office ή σε χώρο που να μην έρχεται σε επαφή με το κοινό ή με τους λοιπούς εργαζόμενους και εφόσον δεν δύναται να εξασφαλιστεί η ικανή και απαιτούμενη απόσταση μεταξύ των εργαζομένων. Εφόσον τα ανωτέρω δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν, η ειδική αυτή άδεια απουσίας θα χορηγείται αποκλειστικά και μόνο σε εκείνους τους υπαλλήλους που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, των οποίων τα καθήκοντα δύνανται να παρέχονται εξ αποστάσεως ή η φύση των καθηκόντων τους δεν απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην Υπηρεσία. Αντίθετα, υπάλληλοι, οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου αλλά δεν δύνανται λόγω της φύσης των καθηκόντων τους να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία, όπως για π.χ. προϊστάμενοι, βοηθητικό – τεχνικό προσωπικό κ.α., θα προσέρχονται στην υπηρεσία τους για παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας διασφαλιζομένων σε κάθε περίπτωση των όρων υγείας και πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού. Εξυπακούεται ότι για την εφαρμογή των ανωτέρω θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη και η παράμετρος του τρόπου μετάβασης και επιστροφής από και προς τον χώρο εργασίας, ιδίως απόσταση, χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς κλπ. Σε περίπτωση που η μετάβαση των υπαλλήλων από και προς το χώρο εργασίας δεν εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις, ήτοι οι υπάλληλοι προσέρχονται με ίδια μέσα μεταφοράς ή πεζοί, και εφόσον πληρούνται και τα μέτρα προστασίας της υγείας στον χώρο εργασίας, τότε δεν απαιτείται η χορήγηση της ειδικής άδειας απουσίας.

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, η ειδική άδεια απουσίας επί του παρόντος θα χορηγείται αποκλειστικά και μόνο σε εκείνους τους υπαλλήλους που ανήκουν αποδεδειγμένα σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, των οποίων τα καθήκοντα δύνανται να παρασχεθούν εξ αποστάσεως και εφόσον στην υπηρεσία δεν είναι αποδεδειγμένα εφικτό να εξασφαλιστούν οι όροι διαφύλαξης των μέτρων υγείας και προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού κατόπιν αξιολόγησης και τεκμηρίωσης των ανωτέρω από τις αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού. Η χορήγηση της ειδικής άδειας απουσίας είναι υποχρεωτική εφόσον από τα προσκομιζόμενα ιατρικά δικαιολογητικά συνιστάται αρμοδίως και υπευθύνως από τον θεράποντα ιατρό ότι ο υπάλληλος, έστω και εάν είναι δυνατή η απασχόλησή του σε υπηρεσίες back office ή ακόμα και εάν τηρούνται όλες οι υγειονομικές συνθήκες προστασίας και διασποράς από τον κορωνοϊό στον χώρο εργασίας του, απαιτείται για αποδεδειγμένους σοβαρούς λόγους υγείας η παραμονή του κατ’ οίκον επειδή ανήκει στις σχετικές με την προαναφερόμενη ΚΥΑ ομάδες αυξημένου κινδύνου.

6. Υπάλληλοι που δικαιούνται υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις και παραμέτρους να κάνουν χρήση της ειδικής άδειας απουσίας και οι οποίοι απουσιάζουν επί του παρόντος με άλλου είδους άδεια – κανονική, αναρρωτική, υπηρεσιακή κλπ-, η ειδική άδεια απουσίας θα χορηγηθεί υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις μετά την λήξη των αδειών, των οποίων κάνουν χρήση τώρα προς διασφάλιση της συνέχειας και της εύρυθμης λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, δεδομένου ότι κάθε άδεια απουσίας του προσωπικού εγκρίνεται και χορηγείται βάσει των υπηρεσιακών αναγκών.

7. Τέλος, υπάλληλοι, οι οποίοι δεν ανήκουν οι ίδιοι σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, αλλά ανήκουν σε αυτές άτομα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος μετά των οποίων συνοικούν, θα λαμβάνουν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας τόσο των ιδίων όσο και των οικείων τους καθώς δεν προβλέπεται αλλά και μέχρι στιγμής δεν έχει κριθεί απαραίτητη η πρόβλεψη ειδικής άδειας απουσίας για αυτούς.

Β. ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Υπενθυμίζεται το κεφάλαιο Γ’ της ανωτέρω δ’ σχετικής εγκυκλίου αναφορικά με την αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού συνεπεία του κορωνοϊού και συγκεκριμένα: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20-03-2020 ΠΝΠ «Σε περίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου, όπως ορίζεται στο πεδίο εφαρμογής της από 11.3.2020 ΠΝΠ, απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από την δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Οι υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων».

Ως εκ των ανωτέρω και ειδικώς στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας έναντι της διασποράς του κορωνοϊού, υπάλληλοι του Δημοσίου που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών ΠΝΠ, απουσιάζουν δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με την ειδική αυτή αναρρωτική άδεια, την οποία ο νομοθέτης ακριβώς λόγω της έκτακτης ανάγκης, δεν προσμετρά στις δικαιούμενες αναρρωτικές άδειες του υπαλλήλου ούτε προβλέπει την υποχρέωση παραπομπής στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές. Ο υπάλληλος για τη δικαιολόγηση της απουσίας του καταθέτει με κάθε πρόσφορο τρόπο αμελλητί ή σε εύλογο χρόνο αμέσως μετά την επάνοδό του στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, από το περιεχόμενο της οποίας θα πρέπει να προκύπτουν αδιαμφισβήτητα εκείνα τα στοιχεία (ιδίως αρμόδιος φορέας και ποιος έδωσε την οδηγία, πότε, για ποιο λόγο), τα οποία δύναται να ελεγχθούν από το Αρχείο άλλων δημοσίων υπηρεσιών, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 1599/1986, και να προσδιορίζεται το ακριβές χρονικό διάστημα, για το οποίο δόθηκε η οδηγία για τη θέση σε περιορισμό.

Οι υπάλληλοι αυτοί προσμετρώνται στους υπαλλήλους, που θα παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 31Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Καθώς η πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η δημόσια διοίκηση σήμερα είναι πρωτόγνωρη αλλά και ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς οι προϋποθέσεις αντιμετώπισής της διαμορφώνονται με όρους που σταθμίζονται επί καθημερινής βάσεως και οι οποίοι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, καθώς αφορά στον σημαντικότερο και σπουδαιότερο όλων των τομέων, την υγεία, από την οποία εξαρτάται και επηρεάζεται άμεσα και οποιοσδήποτε άλλος τομέας του κοινωνικού γίγνεσθαι (οικονομία, εκπαίδευση, διαμόρφωση συνθηκών εργασίας κλπ), παρακαλούνται όλοι οι υπάλληλοι του Δημοσίου, αλλά και οι πολίτες, τους οποίους καλούνται να εξυπηρετήσουν οι υπάλληλοι αυτοί, για την επίδειξη ιδιαίτερου αισθήματος ευθύνης και συνδρομής στην αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων που αναδύονται από την πανδημία του κορωνοϊού.

Ως εκ τούτου τόσο η χρήση των αδειών ειδικής άδειας απουσίας συνεπεία της υπαγωγής του υπαλλήλου σε ομάδες αυξημένου κινδύνου όσο και της αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού θα πρέπει να χορηγείται με όρους αδιαμφισβήτητους και ως το μοναδικό μέτρο που δύναται να ληφθεί προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού, αλλά και για την προστασία της υγείας του υπαλλήλου αλλά και της δημόσιας υγείας γενικότερα.

Επιπλέον και βάσει των από 14/8/2020 εξαγγελιών του αρμόδιου Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, τα ανωτέρω αναφερόμενα στα κεφάλαια Α’ και Β’ της παρούσας ισχύουν έως την 31/8/2020.

Ειδικότερα, για τους υπαλλήλους του Δημοσίου που επιστρέφουν από τις κανονικές άδειες στην εργασία τους και βάσει του ατομικού αισθήματος ευθύνης του κάθε εργαζομένου, υπενθυμίζεται η σύσταση για παραμονή κατ’ οίκον 7 ημέρες με αιτιολογημένη άδεια απουσίας του κεφ.Β’ της παρούσας, εφόσον ο υπάλληλος έχει μεταβεί για διακοπές και ήρθε σε επαφή με άτομα που έχουν επιβεβαιωθεί ως κρούσματα, ενημερώνοντας σχετικά και προσκομίζοντας κάθε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο στην διεύθυνση προσωπικού. Άλλως και εφόσον τα ανωτέρω δεν αποδεικνύονται, οι υπάλληλοι αυτοί δέον να φορούν με την επάνοδό τους στην Υπηρεσία για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα μάσκα καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στην Υπηρεσία, εφόσον έρχονται σε άμεση επαφή με πολίτες ή με συναδέλφους εντός του ίδιου χώρου εργασίας σε απόσταση μικρότερη της προβλεπόμενης (1,5 μέτρο). Εξυπακούεται ότι η ανωτέρω οδηγία θα εφαρμόζεται και για όσους υπαλλήλους του Δημοσίου κάνουν χρήση κανονικής άδειας και μετά την 31/8/2020 και για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού.

Κορονοϊός. Τι ισχύει για όσους επιστρέφουν από διακοπές

Για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και τρόπο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, θα ακολουθήσουν, εφόσον απαιτείται, νέες οδηγίες της Υπηρεσίας μας.

Υπενθυμίζεται η υποχρέωση των Υπηρεσιών για ενημέρωση του σχετικού Παρουσιολογίου για τον COVID 19 στην ιστοσελίδα της απογραφής (βλ. κεφάλαιο Δ’ της γ’ σχετικής εγκυκλίου).