Κοστολόγηση της θεραπείας με Εισπνεόμενο μονοξείδιο του αζώτου (iNO)

Κοστολόγηση της θεραπείας με Εισπνεόμενο μονοξείδιο του αζώτου (iNO)

Κοστολόγηση της θεραπείας με εισπνεόμενο μονοξείδιο του αζώτου (iNO) σε νεογνά με παραμένουσα πνευμονική υπέρτασηΑριθμ. Γ2(δ)/οικ.60682 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3961/12.09.2018
Κοστολόγηση της θεραπείας με Εισπνεόμενο μονοξείδιο του αζώτου (iNO)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α ́) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α ́) «Διορθωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ80/31.10.2017 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 3904/Β ́).
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Y29/8.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β ́).
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 44549/Δ9.12193/9.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης Αναστάσιο Πετρόπουλο» (ΦΕΚ 2169/Β ́).
6. Την υπ’ αριθμ. Γ2δ/οικ.23892/21.3.2018 υπουργική απόφαση «Aποδοχή της υπ’ αριθμ. 13 απόφασης της 265ης/10.11.2017 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.».
7. Την αριθμ. B2β/Γ.Π.οικ.13061/14.2.2018 βεβαίωση της Δ/νσης Oικονομικής Εποπτείας Φορέων Γεν. Κυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας.
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του, οι οποίες υπόκεινται στα καθορισμένα όρια δαπανών του Μ.Π.Δ.Σ.. Το ύψος της εν λόγω επιβάρυνσης δεν δύναται να υπολογιστεί ακριβώς, διότι εξαρτάται από τον αριθμό των περιστατικών και στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, θα αντισταθμιστεί μέσω του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) ενώ στο δημόσιο τομέα θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0673.00,

αποφασίζουμε:

Tην κοστολόγηση:
Της θεραπείας με εισπνεόμενο μονοξείδιο του αζώτου (iNO) σε νεογνά με παραμένουσα πνευμονική υπέρταση:
δέκα πέντε (15) ευρώ ανά ώρα.

Απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση, κατά την έξοδο του νεογνού, ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα νεογνολόγο, στην οποία θα αναφέρεται η χορηγούμενη ποσότητα σε ml του εισπνεόμενου μονοξειδίου του αζώτου (iNO) και το σχεδιάγραμμα θεραπείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.