Κτηματολόγιο. Ηλεκτρονικά η αίτηση διόρθωσης εγγραφής

Αριθμ. απόφ. ΔΣ 264/8 – ΦΕΚ Τεύχος Β 7471/29.12.2023
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων του ν. 2664/1998 στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
αποφασίζει:

Άρθρο 1
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων

1. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων κατά τους ορισμούς του άρθρου 18 του ν. 2664/1998 και η εγγραφή τους στα τηρούμενα βιβλία στα κατά τόπους αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, διενεργείται από τους Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους και Δικαστικούς Επιμελητές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και από κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον για τη διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών κατά τις διατάξεις του ίδιου νόμου (στο εξής «Χρήστης Αιτών») και επιτυγχάνεται τεχνικά με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών.

2. Κάθε «Χρήστης Αιτών» εισέρχεται στη δικτυακή εφαρμογή υποβολής αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων με τους τρόπους που έχουν καθοριστεί ανά κατηγορία χρηστών (Δικηγόρος, Συμβολαιογράφος, Δικαστικός Επιμελητής, Φυσικό/Νομικό Πρόσωπο) για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία και ορίζονται ειδικότερα στις εκδοθείσες μέχρι σήμερα αποφάσεις του ΔΣ του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 2681/2020, 4539/2023).

3. Ο «Χρήστης Αιτών» μέσω της εφαρμογής δημιουργεί ψηφιακό φάκελο για τη «Διόρθωση Προδήλου Σφάλματος» όπου επιλέγει και συμπληρώνει σε ηλεκτρονική φόρμα συγκεκριμένα πεδία που αφορούν:
α) τα ακίνητα που αφορά η αιτούμενη διόρθωση, κατά τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), αρμοδιότητας Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος,
β) τα στοιχεία του προσώπου που αιτείται τη διόρθωση,
γ) την υποκατηγορία διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος για την οποία υποβάλλεται η αίτηση,
δ) την περιγραφή του προς διόρθωση σφάλματος,
ε) την αιτούμενη διορθωτική ενέργεια,
στ) τα στοιχεία των δημοσίων εγγράφων που τηρούνται στο αρχείο του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματος από τα οποία προκύπτει το σφάλμα και η αιτούμενη διόρθωση και
ζ) λοιπά συνυποβαλλόμενα έγγραφα/διαγράμματα που τεκμηριώνουν τη διόρθωση.

Τα παραπάνω στοιχεία του ψηφιακού φακέλου συμπληρώνονται αυτοματοποιημένα στην Αίτηση Διόρθωσης Προδήλου σφάλματος που δημιουργείται για να υποβληθεί στο Κτηματολογικό Γραφείο καθώς και στο αίτημα διόρθωσης με την ονομασία «ΕΓΓΡΑΦΟ».
Το αίτημα διόρθωσης («ΕΓΓΡΑΦΟ») περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία και κατά περίπτωση υπογράφεται ως εξής: α) όταν ο «Χρήστης Αιτών» είναι Δικηγόρος, Συμβολαιογράφος ή Δικαστικός Επιμελητής, αυτός υπογράφει ψηφιακά και β) όταν ο «Χρήστης Αιτών» είναι φυσικό πρόσωπο, αυτό υπογράφει ψηφιακά ή βεβαιώνεται ψηφιακά η γνησιότητα υπογραφής μέσω gov.gr. Το ίδιο ισχύει και για το φυσικό πρόσωπο που υποβάλει την αίτηση με την ιδιότητα νόμιμου εκπροσώπου νομικού προσώπου. Εάν η αίτηση υποβάλλεται από κοινού από περισσότερα του ενός φυσικά πρόσωπατο αίτημα διόρθωσης («ΕΓΓΡΑΦΟ») υπογράφεται ψηφιακά ή βεβαιώνεται ψηφιακά η γνησιότητα υπογραφής μέσω gov.gr από όλους τους συνυπογράφοντες. Μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας του ψηφιακού φακέλου, ο «Χρήστης Αιτών» τον υποβάλλει και λαμβάνει μήνυμα από το Κτηματολογικό Γραφείο ή το Υποκατάστημα για τον αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί τεχνικό σφάλμα κατά τη ροή της ηλεκτρονικής υποβολής, ο χρήστης ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα ότι δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία και πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία υποβολής.

4. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή σύμφωνα με τις προηγούμενη παράγραφο, ελέγχονται τα στοιχεία του ψηφιακού φακέλου, για να είναι συμβατά με το Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου, καθώς και η συμβατότητα των συνυποβαλλομένων εγγράφων με τις προδιαγραφές.

5. Μετά την παραλαβή της αίτησης, διενεργείται ο προβλεπόμενος έλεγχος για την αποδοχή ή την απόρριψή της κατά το άρθρο 18 του ν. 2664/1998. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης επί της αιτούμενης διόρθωσης, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στο χρήστη και αναρτάται η απόφαση του Προϊσταμένου στα συνυποβαλλόμενα της αίτησης. Για κάθε βήμα της διαδικασίας επεξεργασίας και καταχώρισης, ενημερώνεται ο ψηφιακός φάκελος με το κατάλληλο στάδιο.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις και Αρχές Λειτουργίας

1. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων μπορεί να διενεργείται μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων, όπως αυτό κάθε φορά ορίζεται με απόφαση του Φορέα. Σε περίπτωση που για το Κτηματολογικό Γραφείο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 δεν έχει εκδοθεί η απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου για την έναρξη της λειτουργίας του, η ηλεκτρονική υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη κατά τις ημέρες τοπικής αργίας οιουδήποτε Υποκαταστήματος που έχει ήδη συσταθεί και λειτουργεί στο ίδιο Κτηματολογικό Γραφείο. Όταν για το Κτηματολογικό Γραφείο έχει εκδοθεί η απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου για την έναρξη της λειτουργίας του, η ηλεκτρονική υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη μόνο σε περίπτωση που για όλα τα Υποκαταστήματα που υπάγονται σε αυτό, έχει επέλθει διακοπή της επιτόπιας λειτουργίας τους.

2. Η υπηρεσία της ηλεκτρονικής υποβολής εποπτεύεται από το Φορέα και, σε περίπτωση που ανακύπτει οιαδήποτε απόκλιση, τεχνική ή λειτουργική, διακόπτεται και επαναλειτουργεί μετά την άρση της.

3. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του άρθρου 1 διασφαλίζεται η αρχή της χρονικής προτεραιότητας των άρθρων 2 παρ. 3 και 15 του ν. 2664/1998, η διαφάνεια, ο έλεγχος της ορθότητας της διαδικασίας και η αξιοπιστία κάθε επιμέρους ενέργειας. Τα τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία πρέπει να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις ασφαλείας, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τα διεθνώς ισχύοντα τεχνικά πρότυπα και να εγγυώνται, ιδίως, την ακεραιότητα, αυθεντικότητα, εμπιστευτικότητα, την ελεγχόμενη και προσωποποιημένη πρόσβαση σε εγγεγραμμένους χρήστες και την ποιότητα των εγγράφων, καθώς και των δεδομένων και πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας τελούν υπό τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς και των διατάξεων του ν. 4624/2019.

4. Ο Φορέας:
α) μεριμνά για την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας που εξασφαλίζεται από το σχεδιασμό της κατάλληλης πληροφοριακής αρχιτεκτονικής και δομής, ώστε να εξυπηρετείται απρόσκοπτα η ταχύτατη απόκριση των παρεχόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών και η ασφαλής φύλαξη των δεδομένων που εισάγονται,
β) λαμβάνει μέτρα και εκτελεί ενέργειες για την πρόληψη τεχνικών δυσχερειών,
γ) παρακολουθεί την υπηρεσία και εφαρμόζει ενδεχόμενα αναγκαίες προληπτικές ή/και διορθωτικές ενέργειες, όταν αυτό απαιτείται.
δ) Τα δεδομένα που εισάγονται από τους χρήστες κατά τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης και η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με το σκοπό του Φορέα, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.
ε) οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας να συντάξει και να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του «Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Εφαρμογής για την Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος».

Άρθρο 3
Καθορισμός ημερομηνίας για την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων

Ως ημερομηνία για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 1, ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 4.

Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης