Κτηματολόγιο. Πληρωμή τελών, παγίων και αναλογικών στην ηλεκτρονική αίτηση

Αριθμ. 10655 ΕΞ 2024 – ΦΕΚ τεύχος Β 1895/26.03.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ 81/ 16.04.2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα κατά το ν. 4512/2018 (Α 5)» (Β’ 1397).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

1. Η περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ 81/16.04.2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα κατά το νόμο 4512/2018 (Α’ 5)» (Β’ 1397), όπως προστέθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/30572/1516/27.5.2020 (Β’ 2139) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία 89579/3869/17.09.2020 (Β’ 4241) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την υπό στοιχεία 13798 ΕΞ 2022 (Β’ 1781) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την υπ’ αρ. 3/5.10.2023 (Β’ 5869) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης τροποποιείται με προσθήκη εδαφίων και η περ. (δ) της παρ. 1 διαμορφώνεται τελικώς ως εξής:

«δ) Όταν η αίτηση για την εγγραφή της πράξης ή την έκδοση πιστοποιητικού αντιγράφου ή διαγράμματος της περίπτωσης β) υποβάλλεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), η πληρωμή των πάγιων και αναλογικών τελών υπέρ του Φορέα, ανεξαρτήτως ποσού, διενεργείται σε λογαριασμό του ίδιου νομικού προσώπου που τηρείται σε οποιοδήποτε νομίμως λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα, είτε με χρήση πιστωτικής κάρτας, είτε μέσω τραπεζών (τραπεζικό κατάστημα) και εναλλακτικών τραπεζικών δικτύων (ηλεκτρονική τραπεζική), με χρήση του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, είτε με οποιονδήποτε άλλο αναγνωρισμένο στις συναλλαγές ασφαλή τρόπο, με χρήση των βέλτιστων πρακτικών που παρέχονται από το Τραπεζικό Σύστημα.

Σχετική ανακοίνωση για τον εκάστοτε παρεχόμενο τρόπο πληρωμής και κάθε αναγκαία τεχνική και διαδικαστική πληροφορία και λεπτομέρεια, αναρτάται με ευθύνη του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στην ιστοσελίδα του.

Όταν πρόκειται για την εγγραφή πράξης, το έντυπο οφειλής αναρτάται στην εφαρμογή της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας που έχει επιλέξει ο αιτών, το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και η πληρωμή διενεργείται υποχρεωτικά, με ποινή απαράδεκτης υποβολής της αίτησης για την έγγραφή της πράξης, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπολογισμού της οφειλής που αναγράφεται στο οικείο έντυπο οφειλής, μη συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας αυτής. Ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 2664/1998 άρχεται μετά τη διενέργεια της πληρωμής σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Για την ανάρτηση του εντύπου οφειλής, ο αιτών ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Όταν πρόκειται για την έκδοση πιστοποιητικού, αντιγράφου, ή διαγράμματος, το έντυπο οφειλής αναρτάται στην εφαρμογή της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας που έχει επιλέξει ο αιτών, το αργότερο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την επόμενη ημερολογιακή ημέρα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και η πληρωμή διενεργείται υποχρεωτικά, με ποινή απαράδεκτης υποβολής της αίτησης για την έκδοση του πιστοποιητικού, αντιγράφου, ή διαγράμματος, εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπολογισμού της οφειλής που αναγράφεται στο οικείο έντυπο οφειλής, συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αυτής. Για την πιστοποίηση της πληρωμής, ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 3.

Ειδικότερα, όταν πρόκειται για την εγγραφή κατάσχεσης και την έκδοση του απαιτούμενου πιστοποιητικού αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων από τις ενότητες «ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ» και «ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ», άλλως πιστοποιητικού βαρών, η πληρωμή διενεργείται υποχρεωτικά, με ποινή απαράδεκτης υποβολής της αίτησης για την έγγραφή της πράξης, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπολογισμού της οφειλής που αναγράφεται στο οικείο έντυπο οφειλής, μη συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας αυτής. Ο έλεγχος νομιμότητας της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2664/1998 άρχεται κατά προτεραιότητα μετά τη διενέργεια της πληρωμής σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, τηρουμένης κάθε ειδικότερης προθεσμίας, που τυχόν προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου.

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ 81/16.04.2019 (Β’ 1397) απόφασης

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης