Κυνηγετικό έτος 2023-2024. Επιτρεπόμενα θηράματα και μέγιστος αριθμός ανά κυνηγό

Κυνηγετικό έτος 2023-2024. Διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου και τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδο του

 

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/85599/2679 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5076/16.08.2023
Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023-2024.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ

1. Καθορίζουμε τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2023-2024 από 20 Αυγούστου 2023 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2024.

2. Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επιτρέπουμε τη θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) μέχρι την 10η Μαρτίου 2024.

Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδο του, αναφέρονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ» που ακολουθεί.

Στο Κεφάλαιο Β της παρούσας απόφασης αναφέρονται οι ειδικές ρυθμίσεις ως προς το κυνήγι του «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:
1.* Αγριοκούνελο

(Oryctolagus cuniculus)

20/8 – 14/9 15/9-10/3 Όλες Χωρίς περιορισμό
2.** Λαγός (Lepus europaeus) 15/9-10/1 Τετ-Σαβ-Κυρ Ένα (1)
3. Αγριόχοιρος (Sus scrofa) 20/8-14/9 15/9-29/2 Τετ-Σαβ-Κυρ Χωρίς περιορισμό
4. Αλεπού (Vulpes vulpes) 20/8-14/9 15/9 – 29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
5. Πετροκούναβο (Martes foina) 15/9 – 29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
ΠΟΥΛΙΑ α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.
1. Σιταρήθρα (Αlauda arvensis) 20/8 – 14/9 15/9 -10/2 Όλες Δέκα (10)
2. Φάσα (Columba palumbus) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
3. Αγριοπερίστερο (Columba livia) 20/8-14/9 15/9 – 20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
4. Ορτύκι (Coturnix coturnix) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες Δώδεκα (12)
5.

******

Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες Έξι (6) ******
6. Τσίχλα (Turdus philomelos) 20/8 – 14/9 15/9 – 29/2 Όλες Είκοσι πέντε (25)
(Συνολικά από όλα τα είδη)
7. Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες
8. Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 20/8 – 14/9 15/9 – 29/2 Όλες
9. Γερακότσιχλα

(Turdus pilaris)

20/8 – 14/9 15/9 – 29/2 Όλες
10. Κότσυφας (Turdus merula) 20/8 – 14/9 15/9 – 29/2 Όλες
11. Καρακάξα

(Pica pica)

20/8 – 14/9 15/9 – 29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
12. Κάργια (Corvus monedula) 20/8 – 14/9 15/9 – 29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
13. Κουρούνα (Corvus corone) 20/8 – 14/9 15/9 – 29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
14. Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) 20/8 – 14/9 15/9 – 29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
15. Μπεκάτσα
(Scolopax rusticola)
15/9 – 29/2 Όλες Δέκα (10)
16. *** Πετροπέρδικα
(Αlectoris graeca)
1/10 – 15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Δύο (2)
17.

****

Νησιώτικη Πέρδικα (Αlectoris chukar) 1/10 -15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Τέσσερις (4)
18. Φασιαvός (Phasianus sp., Κυνηγετικός) 15/9 – 31/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Ένας (1)
ΠΟΥΛΙΑ: β) Υδρόβια και παρυδάτια
1. Σφυριχτάρι (Mareca penelope) 15/9 -10/2 Όλες Δώδεκα (12)
[Συνολικά από όλα τα είδη]
2. Κιρκίρι (Αnas crecca) 15/9-10/2 Όλες
3. Πρασινοκέφαλη (Αnas platyrhynchos) 15/9-10/2 Όλες
4. Σουβλόπαπια (Αnas acuta) 15/9-10/2 Όλες
5. Σαρσέλα
(Spatula querquedula)
15/9-10/2 Όλες
6. Χουλιαρόπαπια (Spatula clypeata) 15/9-10/2 Όλες
7. Κυνηγόπαπια
(Αythya ferina)
15/9-10/2 Όλες
8. Τσικνόπαπια (Αythya fuligula) 15/9-10/2 Όλες
9. Φαλαρίδα

(Fulica atra)

15/9-10/2 Όλες
10. ***** Ασπρομετωπόχηνα
(Αnser albifrons)
15/9-10/2 Όλες
11. Νερόκοτα
(Gallinula chloropus)
15/9-10/2 Όλες Δέκα (10)
12. Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago) 15/9-10/2 Όλες Δέκα (10)
13. Καλημάνα

(Vanellus vanellus)

15/9-10/2 Όλες Δέκα (10)

1 Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985 (34 σχετικό).
Επιπλέον οι κυνηγοί που ασκούν θήρα στις περιοχές αυτές οφείλουν να ενημερώνουν απαρέγκλιτα τις αρμόδιες τοπικές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στην περίπτωση κατά την οποία ανευρεθεί νεκρός αγριόχοιρος για περαιτέρω ενέργειες των.
* Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται στο κεφάλαιο Β. παρ. 5.
*** Επιτρέπεται η θήρα στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ): α) GR 2450009 (περιοχή Γαλαξιδίου), β) GR1140009 (Όρος Φαλακρό) και γ) GR 2530006 (Όρος Ζήρεια), μόνο τις μέρες Σάββατο και Κυριακή.
**** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 10.
***** Απαγορεύεται η θήρα (κοινή υπουργική απόφαση υπό στοιχεία Η.Π.8353/276/Ε103 (Β’ 415/2012) στη λίμνη Κερκίνη, Κορώνεια-Βόλβη στο Δέλτα του Νέστου, στη Λίμνη Ισμαρίδα, στη Λίμνη Βιστωνίδα-Πόρτο Λάγος και στο Δέλτα του Έβρου καθώς και στην περιοχή του έλους Αρτζάν (ΖΕΠ με κωδικό GR 1230005) και στην περιοχή της λίμνης Δοϊράνης (ΖΕΠ με κωδικό GR 1230003).
****** Για το Τρυγόνι καθορίζεται ετήσιο εθνικό όριο κάρπωσης 120.000 άτομα, μειωμένο δηλαδή πλέον του 50% σε σχέση με την μέση εθνική κάρπωση του είδους μεταξύ των ετών 2013-2018, καθώς για τις τρεις τελευταίες κυνηγετικές περιόδους. Μετά τη συμπλήρωση του καθοριζόμενου ανωτέρω ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, παύει αυτόματα η θήρα του είδους. Η παρακολούθηση της κάρπωσης τόσο της ημερησίας, όσο και της συνολικής μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτερου ορίου, γίνεται μέσω online εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που έχει προμηθευτεί με μέριμνά της η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος (Κ.Σ.Ε). Η εφαρμογή θα διανεμηθεί στους κυνηγούς κατά τη διαδικασία έκδοσης της ετήσιας άδειας θήρας, είτε μέσω των συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ Κυνηγετικών Συλλόγων, είτε μέσω των Δασικών Υπηρεσιών από τις οποίες εκδίδουν άδεια θήρας οι μεμονωμένοι κυνηγοί. Ο κάθε κυνηγός κατά την έκδοση της άδειας θήρας του θα εφοδιάζεται με μοναδικό κωδικό (QR) που θα του δίνει αποκλειστική πρόσβαση μέσω του κινητού του τηλεφώνου στη χρήση της εφαρμογής.

Οι κυνηγοί σε όλη τη χώρα εφόσον θηρεύσουν τρυγόνια υποχρεούνται:

1. Να δηλώνουν μέσω της εν λόγω εφαρμογής την ημερήσια κάρπωση τους πριν την αναχώρηση τους από το χώρο κυνηγιού.

2. Να επιδεικνύουν την εκάστοτε ημερήσια καταχώριση της κάρπωσης στα αρμόδια όργανα ελέγχου. Μετά τη συμπλήρωση του ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, όλοι οι κυνηγοί θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής με μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο για την λήξη της θήρας του είδους.

3. Κυνηγοί που δεν είναι κάτοχοι συσκευής κινητού τύπου smartphone:

Για τους κυνηγούς αυτούς η δήλωση της κάρπωσης του τρυγονιού θα γίνεται με την αποστολή sms (τηλεφωνικού μηνύματος) στον αριθμό 6976580000, πριν την αποχώρησή τους από την περιοχή άσκησης της θήρας.

Στο μήνυμα θα αναγράφονται με την κάτωθι σειρά:

1. Αριθμός κάρπωσης τρυγονιών 2. Ονοματεπώνυμο 3. Ο 12ψηφιος Αριθμός QR που παραλαμβάνει ο κυνηγός με την έκδοση άδειας θήρας 4. Περιφερειακή ενότητα στην οποία έγινε η κάρπωση.

Μοναδική πρόσβαση στη βάση δεδομένων της εθνικής κάρπωσης του είδους, που θα ενημερώνεται αυτόματα από τη χρήση της εφαρμογής από τους κυνηγούς (ημερήσιες καταχωρήσεις κάρπωσης τρυγονιού) θα έχει αποκλειστικά το Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.

2. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.09.2023 μέχρι και τις 29.02.2024 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa). Ο ανωτέρω περιορισμός της χρήσης σκύλων δίωξης δεν ισχύει κατά τη δράση των συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων που συγκροτούνται από τις δασικές Υπηρεσίες στα πλαίσια του άρθρου 259 του Δασικού Κώδικα και των ομάδων κυνηγών που δραστηριοποιούνται δυνάμει της υπό στοιχεία 147/21886/25.01.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 313).

3. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο.

4. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.09.2023 μέχρι 20.01.2024 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.01.2024 μέχρι 29.02.2024 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι.

5. Επιτρέπουμε επίσης το κυνήγι της αλεπούς (Vulpes vulpes) χωρίς σκύλο, στις ζώνες διάβασης, από 20.08.2023 μέχρι 14.09.2023, στις Περιφερειακές Ενότητες που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για τη λύσσα.

6. Απαγορεύουμε το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στις νήσους Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο.

7. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Αlectoris chukar) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στον Άγιο Ευστράτιο.

8. Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στην νήσο Τήλο της Δωδεκανήσου και στη νήσο Γυάρο των Κυκλάδων.

9. Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην περιοχή που ορίζεται από τις ζώνες Α, ΑΒ1, ΑΒ2, Α1, Β1 του «Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφιλιάς», όπως καθορίστηκαν με την υπ’ αρ. 12365/17-3-2009 κοινή υπουργική απόφαση (Δ’ 159).

10. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην πα-ρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, όπως αυτή κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009.

11. Το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Αlectoris chukar) επιτρέπεται σύμφωνα με τον πίνακα θηρεύσιμων ειδών της παρούσας απόφασης, με τις παρακάτω εξαιρέσεις:

12. α) Στην Περιφερειακή Ενότητα (Νομό) Λέσβου (συ-μπεριλαμβανομένης και της νήσου Λήμνου και Άγιος Ευστράτιος) επιτρέπεται το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας τις παρακάτω ημερομηνίες: (Σάββατο) 16.09.2023 και (Κυριακές): 17.09.2023, 24.09.2023, 01.10.2023, 08.10.2023, 15.10.2023, 22.10.2023 και 29.10.2023, συνολικά για οκτώ (8) εξόδους.

β) Στις Περιφερειακές Ενότητες (Νομούς) Σάμου και Χίου και στην περιοχή της Α’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσων (Α’ ΚΟΚΔ) επιτρέπεται το κυνήγι της από 15/09/2023 έως 30/11/2023 και ειδικότερα:
Στην Π.Ε (Νομό) Σάμου από 15.09.2023 έως 30.11.2023 τις ημέρες Τετάρτη-Σάββατο-Κυριακή.
Στην Π.Ε (Νομό) Χίου από 15.09.2023 έως 30.11.2023 τις ημέρες Σάββατο-Κυριακή.

γ) Παρατείνουμε την ισχύ της παρ. (Α) της υπ’ αρ. 97734/ 4284/14.08.2007 απόφασης «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας» (Β΄ 1657) από 20.08.2023 έως 14.09.2023.

13. Απαγορεύεται η θήρα της πετροπέρδικας (Αlectoris graeca) στις ζώνες Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Β3 και Β4 του «Εθνικού Πάρκου Χελμού – Βουραϊκού», όπως αυτές έχουν καθοριστεί με την υπ’ αρ. 40390/1-10-2009 κοινή υπουργική απόφαση «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του ορεινού όγκου Χελμού – Βουραϊκού ως Εθνικού Πάρκου» (Δ’ 446).

14. Παρατείνεται για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η ισχύς της υπ’ αρ. 161977/2659/19-10- 2017 απόφασης του ΥΠΕΝ, περί «Απαγόρευσης θήρας στον ορεινό όγκο του Υμηττού και στα μητροπολιτικά πάρκα Γουδή – Ιλισσίων» (Β’ 3885).

15. Παρατείνεται για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η ισχύς της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/2947/86/12-01-2022 απόφασης του ΥΠΕΝ «Άσκηση θήρας στη Γ’ Ζώνη του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου» (Β’ 132) και επιτρέπεται η θήρα στις περιοχές, για τα είδη και τα χρονικά διαστήματα και τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει η προαναφερόμενη απόφαση.

16. Επιτρέπεται η δράση των συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών για τον έλεγχο του πληθυσμού των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτού εκτός της περιόδου θήρας και εντός των απαγορευμένων στη θήρα περιοχών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκαλεί ο υπερπληθυσμός τους στη γεωργία, στη δημόσια ασφάλεια και στη βιοποικιλότητα, όπως προβλέπεται από την ειδικότερη νομοθεσία (σχετ. με α/α 37 και 42) και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις που εκδίδονται από τις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες και με τις οποίες θέτουν όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις για την άσκηση της.

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Απαγορεύουμε το κυνήγι:

1.1. Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής.
1.2. Στα εκτροφεία θηραμάτων.
1.3. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.
1.4. Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών.
1.5. Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της ελληνοτουρκικής χερσαίας μεθοριακής γραμμής.
1.6. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέ-τρων από τις ακτές.
1.7. Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την υπ’ αρ. 414985/29.11.1985 (Β’ 757) κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (Β’ 1495) κοινή υπουργική απόφαση και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε αυτή με την υπό στοιχεία Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012 (Β’ 415) όμοια.
Απαγορεύεται η εκτέλεση οποιασδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις εντός απόστασης 100 μέτρων από υγροτόπους:
α) πυροβολισμοί με σκάγια που περιέχουν μόλυβδο (εκφρασμένο ως μέταλλο) σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη του 1 % κατά βάρος και
β) μεταφορά τέτοιων σκαγιών κατά τη διάρκεια ή στο πλαίσιο βολών πυροβόλου όπλου σε υγροτόπους (Κανονισμός 2021/57).
1.8. Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Διατάξεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών τα προηγούμενα έτη, όπως αναφέρεται στο σημείο (34) του προοιμίου της παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.
1.9. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού.
1.10. Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους, σε απόσταση μέχρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών.
1.11. Σε περιοχές πού λόγω παρατεταμένων χιονο-πτώσεων ή ολικού παγετού δημιουργούνται αρνητικές για τα θηράματα συνθήκες επιβίωσης, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 258 του ν.δ. 86/1969. Για την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης θήρας λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού, με βάση την παρούσα ρύθμιση, απαιτείται η έκδοση, με βάση την παρούσα ρύθμιση, Δασικής Αστυνομικής Διάταξης (Δ.Α.Δ.) από την οικεία Δασική Αρχή, στην οποία θα προσδιορίζονται τα όρια και ο χρόνος διάρκειας της απαγόρευσης και αφού προηγηθεί εκτίμηση της επικρατούσας κατάστασης.
1.12. Στην περιοχή πέριξ των εγκαταστάσεων του ανα-ψυκτηρίου και του θεάτρου στη Χερσόνησο του Αγίου Ιωάννη Δέτη στην νήσο Πάρο και σε απόσταση 250 μέτρων από αυτές, σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ) του Δήμου Πάρου (ΑΑΠ 148/2012).

2. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.

3. Επιτρέπεται – κατ’ εξαίρεση – για την τρέχουσα κυ-νηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου στις νήσους Λήμνο και Θηρασιά, όπου λόγω του υπερπληθυσμού του είδους έχει διαταραχθεί το οικοσύστημα και έχουν δημιουργηθεί ήδη σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η έγκριση αγοραπωλησίας γίνεται με απόφαση του οικείου Επιθεωρητή Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής.

4. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέ-πεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές (Ζώνες Εκγύμνασης Σκύλων – Ζ.Ε.Σ.) και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού. Κατά το χρονικό διάστημα της αναπαραγωγικής περιόδου από Απρίλιο έως και τον Ιούνιο, δύναται να απαγορεύεται κατά περίπτωση η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων, για λόγους που σχετίζονται με την όχληση της θηραματοπανίδας την περίοδο αυτή. Για την εφαρμογή της ανωτέρω απαγόρευσης, απαιτείται η έκδοση Δασικής Αστυνομικής Διάταξης (Δ.Α.Δ.) από την οικεία Δασική Αρχή, στην οποία θα ορίζονται:
• Οι Ζ.Ε.Σ στις οποίες αφορά η απαγόρευση.
• Η διάρκεια ισχύος της τοπικής απαγόρευσης των εκ-γυμνάσεων κυνηγετικών σκύλων στις ανωτέρω Ζ.Ε.Σ, εντός του προαναφερόμενου τριμήνου (Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου).
• Οι τυχόν επιβαλλόμενοι κατά περίπτωση, περιορι-σμοί στους όρους διεξαγωγής των εκγυμνάσεων ή οι τυχόν λοιποί περιορισμοί στις περιπτώσεις των Ζ.Ε.Σ που εξαιρούνται της απαγόρευσης.
Για την εκτίμηση της ασκούμενης πίεσης στη θηραματοπανίδα, εξαιτίας της εκγύμνασης και τον καθορισμό των Ζ.Ε.Σ που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω απαγόρευση, λαμβάνονται υπόψη τα ενδιαιτώμενα σε αυτές είδη της άγριας πανίδας και ο βιολογικός τους κύκλος καθώς και οι τεκμηριωμένες προτάσεις των τοπικών Κυνηγετικών Οργανώσεων. Η απαγόρευση που επιβάλλεται με την εκδιδόμενη Δ.Α.Δ δεν θα αφορά στο σύνολο των Ζ.Ε.Σ στην περιοχή αρμοδιότητας της επισπεύδουσας δασικής αρχής.

5. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά.

Εξουσιοδοτούνται οι Προϊστάμενοι των Δασικών Υπηρεσιών για την έκδοση Δασικών Αστυνομικών διατάξεων (Δ.Α.Δ) για την εφαρμογή της παρούσας.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link) (https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης