Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Κάτω Ηλιούπολης του Δήμου Ηλιουπόλεως

Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Κάτω Ηλιούπολης, ημέρα Τρίτη, του Δήμου Ηλιουπόλεως (Δ ́ Αθηνών) (Αριθμ. απόφ. 179/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2133/22.06.2017)

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 18η/25- 5-2017 θέμα 11ο)
αποφασίζει:

Την εκ περιτροπής ανά τετράμηνο λειτουργία της λαϊκής αγοράς Κάτω Ηλιούπολη, του Δήμου Ηλιουπόλεως, της Δ ́ Αθηνών, ημέρα Τρίτη, ως κάτωθι:
Α) Από 1/7 έως 31/10 στην οδό Κορνάρου (από την Λεωφόρο Βενιζέλου έως την οδό Καρύστου), οδός Αργοναυτών (από την οδό Κορνάρου έως την οδό Κοραή) και επί της οδού Χαρ. Τρικούπη, 20μ. δεξιά και 20μ. αριστερά από την οδό Κορνάρου.
Β) Από 1/11 έως 29/2 στην οδό Φαρμακίδου (από την Λεωφόρο Βενιζέλου έως την οδό Καρύστου), οδός Αργοναυτών (από την οδό Φαρμακίδου έως το μέσο της οδού Βλαχάβα) και οδός Χαρ. Τρικούπη, 20μ. δεξιά και
20μ. αριστερά από την οδό Φαρμακίδου.
Γ) Από 1/3 έως 30/6 στην οδό Λεωνιδίου και Λυσάνδρου (από την Λεωφόρο Ηρώς Κωνσταντοπούλου έως την οδό Ιάσονος) και 30 μέτρα επί της οδού Σκουασίου.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

Σχετικά:

Που λειτουργούν Λαϊκές αγορές

Λαϊκές αγορές. Υπαίθριο λιανικό εμπόριο. Παραγωγοί. Άδειες