Λαικές αγορές. Υπαίθριο λιανικό εμπόριο. Παραγωγοί. Άδειες

Το πλαίσιο άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και η οργάνωση και λειτουργία των λαϊκών αγορών, εκσυγχρονίζονται οι κανόνες και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου

ΝΟΜΟΣ 4264/2014 – ΦΕΚ Α 118 – 15.05.2014
Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 έως Άρθρο 20 (καταργήθηκαν)

Άρθρο 22 έως Άρθρο 35 (καταργήθηκαν)

Νόμος 4497/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 171/13.11.2017
Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ́
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 59
Μεταβατικές διατάξεις
1. Για τις άδειες επαγγελματία πωλητή, που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4264/2014
(Α΄ 118) διατηρείται σε ισχύ.
Για τις περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω θανάτου που επήλθε εντός του έτους 2016, τα σχετικά αιτήματα μπορεί να εξεταστούν με τις διατάξεις του άρθρου 23, εφόσον αυτά υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6, της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 19 και της παραγράφου 2 του άρθρου 46, όλες οι άδειες που αφορούν στην άσκηση πλανόδιου εμπορίου, ανεξάρτητα από το χρόνο και το νομικό καθεστώς έκδοσής τους, ισχύουν για τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας στην οποία ανήκει η εκδούσα αρχή.3. Εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι Περιφέρειες υποχρεούνται να προκηρύσσουν θέσεις λαϊκών αγορών για επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους και για λιγότερες από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως. Στην περίπτωση αυτή, μοναδικό κριτήριο για τη μοριοδότηση είναι οι ημέρες που δεν δραστηριοποιείται ο υποψήφιος και αυτός λαμβάνει ένα (1) μόριο για κάθε ημέρα μη δραστηριοποίησής του. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι υποψήφιοι κατατάσσονται ανάλογα με το οικογενειακό τους εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει με βάση το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος. Σε περιπτώσεις εκ νέου ισοβαθμίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.
4. Η έκδοση νέων αδειών υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε μορφής, καθώς και η δημιουργία νέων λαϊκών αγορών, επιτρέπονται μόνο μετά την πλήρη λειτουργία του ΟΠΣΠΑ, η οποία ανακοινώνεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης μέσω εγκύκλιας οδηγίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να επιτραπεί η έκδοση νέων αδειών υπαίθριου εμπορίου, καθώς και η δημιουργία νέων λαϊκών αγορών και πριν την πλήρη λειτουργία του ΟΠΣΠΑ.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να θεσπίζονται όροι και προϋποθέσεις δραστηριοποίησης των κατόχων αδειών υπαίθριου εμπορίου σε χώρους αρμοδιότητας των Οργανισμών Λιμένων, Λιμενικών Ταμείων, σε μαρίνες του Ε.Ο.Τ, σε πλοία και σε μόνιμα αγκυροβολημένα πλοία ή πλωτά μέσα, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.
6. Όπου στο άρθρο 7α του ν. 2323/1995 (Α΄ 145) γίνεται λόγος για το έργο των Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε., νοείται εφεξής ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστικών πράξεων.
7. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων των Περιφερειακών Συμβουλίων του άρθρου 36, εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούμενες αποφάσεις των κατά τόπους φορέων λειτουργίας.
8. Οι Διευθύνσεις Λαϊκών Αγορών, που έχουν συσταθεί στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας με το άρθρο 83 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), εντάσσονται στους αντίστοιχους εσωτερικούς Οργανισμούς λειτουργίας των ανωτέρω Περιφερειών και μπορούν να τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 241 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
9. Η δυνατότητα δραστηριοποίησης σε δύο ακόμη Περιφέρειες, σύμφωνα με το άρθρο 6, ισχύει και για όσους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, είναι ήδη κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου εμπορίου.
10. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας υποχρεούνται, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να ενημερώσουν τους δήμους μόνιμης κατοικίας των παραγωγών, για τους οποίους έχουν εκδώσει άδεια παραγωγού πωλητή, που δεν έχει ανακληθεί, αποστέλλοντας σχετικές καταστάσεις αδειούχων.
11. Οι κάτοχοι αδειών επαγγελματιών πωλητών πλανόδιου εμπορίου, πριν την εφαρμογή του παρόντος νόμου εξομοιώνονται ως προς την χωρική ισχύ των αδειών στα οριζόμενα στο άρθρο 6.
12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζεται η διαδικασία προσαρμογής των υφιστάμενων αδειών επαγγελματιών πωλητών και η ένταξη στις αναφερόμενες στο άρθρο 17 κατηγορίες.
13. Όσοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών δεν έχουν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ανανεώσει την άδειά τους βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του
ν. 4264/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, δύνανται να θεωρήσουν αυτή έως τις 31 Μαρτίου 2018 με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος. Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω ημερομηνίας ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.
14. Οι κάτοχοι αδειών για κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με προγενέστερες διατάξεις του παρόντος υποχρεούνται σε θεώρηση της άδειάς τους ανά έτος προσκομίζοντας πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Αν καταργηθεί η κυριακάτικη αγορά, για την οποία χορηγήθηκαν οι άδειες αυτές, η ισχύς τους παύει αυτοδικαίως.
15. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 καταλαμβάνουν και τους ήδη υφιστάμενους αδειούχους, ανεξαρτήτως του χρόνου και του νομικού καθεστώτος χορήγησής τους.
16. Για όλες τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος αγορές του άρθρου 38 ο οικείος δήμος εκδίδει με απόφαση δημοτικού συμβουλίου εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμό Λειτουργίας εναρμονισμένο με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τον οποίο κοινοποιεί στην οικεία Περιφέρεια. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής τα αρμόδια όργανα υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, όπως ορίζεται στο ν. 3852/2010 (Α΄87). Ειδικότερα, οι κυριακάτικες αγορές που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος με βάση Κανονισμό Λειτουργίας που έχει εκδοθεί με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, εξακολουθούν να λειτουργούν. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, ο Κανονισμός Λειτουργίας συμπληρώνεται, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
17. Οι επαγγελματικές άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που έχουν ανανεωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4264/2014 με ετήσια διάρκεια, ανανεώνονται εφεξής πριν τη λήξη τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος. Τυχόν μη ανανεωθείσες άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου βάσει του ν. 4264/2014 ανανεώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος μέχρι την 31η Μαρτίου 2018. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος οι εν λόγω άδειες ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

Άρθρο 60
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 59, καταργούνται:
α. τα άρθρα 1 έως 20 και 22 έως 35 του ν. 4264/2014 (Α΄118),
β. τα άρθρα 85 και 92 του ν. 4314/2014 (Α΄265),
γ. το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 88 του ν. 4314/2014,
δ. κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος.

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ

[(NOMOΣ 4307/2014ΦΕΚ A 246 – 15.11.2014 – άρθρο 85) Δίμηνη παράταση των αδειών για τους πωλητές λαϊκών αγορών

Στα άρθρα 21 και 39 του ν. 4264/2014 (Α 118), όπως ισχύει, οι ημερομηνίες «31η Οκτωβρίου 2014», «31.10.2014», «1.11.2014» και «31 Δεκεμβρίου 2014», αντικαθίστανται από τις ημερομηνίες «31η Δεκεμβρίου 2014», «31.12.2014», «1.1.2015» και «2 Μαρτίου 2015» αντίστοιχα.

Το παρόν ισχύει από την 1η Νοεμβρίου 2014.]

Άρθρο 21
Κατάργηση των νομικών προσώπου δημοσίου δικαίου «Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αττικής» και «Οργανισμός Λαϊκών Αγορών  Θεσσαλονίκης» και μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους
1.α. Το ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αττικής» ο οποίος συστάθηκε με τον α.ν.1470/1938 (Α΄428), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 3190/2003 (Α΄249) και το ν. 4071/2012 (Α΄85), καθώς και το ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης», ο οποίος συστάθηκε με το άρθρο 8α του ν.2323/1995 (Α΄145) καταργούνται την 31η Οκτωβρίου 2014.

β. Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω οργανισμών στο πλαίσιο των σκοπών τους, κατά τα άρθρα 7στ και 8α αντίστοιχα του ν. 2323/1995 και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία, από την ως άνω ημερομηνία κατάργησης των οργανισμών μεταφέρονται αυτοδικαίως στην Περιφέρεια Αττικής για τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.

γ. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που εκδίδεται το αργότερο μέχρι 31.10.2014 μετά από γνώμη των οικείων Περιφερειακών Συμβουλίων, ρυθμίζεται ο τρόπος άσκησης των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων των ως άνω Οργανισμών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την αποτελεσματική ενάσκηση του μεταφερόμενου αντικειμένου καθενός εξ αυτών.

2.α. Οι πόροι, απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως έννομες σχέσεις των ως άνω καταργούμενων οργανισμών, που υφίστανται κατά την κατάργησή τους, μεταφέρονται στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, οι οποίες υπεισέρχονται σε αυτές ως καθολικοί διάδοχοι και συνεχίζουν τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.

β. Έργα, δράσεις και προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή εθνικούς πόρους, τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα, καθώς και εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες από την κατάργηση των Οργανισμών συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατά περίπτωση.

γ. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της ακίνητης περιουσίας των Οργανισμών περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στην Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατά περίπτωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών, καθώς και των διατυπώσεων που απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις για τους εμπράγματους δικαιούχους κτηματολογικών εγγραφών. Για την παραπάνω μεταβίβαση δεν οφείλεται φόρος, εισφορά ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Η αποκλειστική χρήση, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και διαχείρισή τους και όλες εν γένει οι εξουσίες των εν λόγω δικαιωμάτων ανήκουν αντίστοιχα στην ως άνω Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που έχουν στο εξής και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα, το οποίο θα παραδοθεί κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

δ. Η κινητή περιουσία των Οργανισμών περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντιστοίχως με την επιφύλαξη των διατυπώσεων που απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις για τους δικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών.

3. α. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία εκδίδεται εντός ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συγκροτείται τριμελής επιτροπή από υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του αντίστοιχου Οργανισμού και της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα για την καταγραφή: α) των πάσης φύσεως απαιτήσεων και υποχρεώσεων των Οργανισμών, β) της κατάστασης πάσης φύσεως έργων και εγκαταστάσεων, καθώς και γ) της απογραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά περίπτωση, δ) των εκκρεμών δικαστικών διαφορών. Οι αποφάσεις αυτές – μετά την έγκρισή τους κατά το εδάφιο β΄ της παρούσης παραγράφου – μαζί με τα σε αυτές αναφερόμενα στοιχεία και πράγματα παραδίδονται μέχρι τις 31.10.2014 με σχετικό πρωτόκολλο στα αρμόδια για την παραλαβή όργανα της Περιφέρειας Αττικής και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.

β. Η έκθεση καταγραφής-απογραφής εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εσωτερικών πριν τις 31.10.2014. Στην περίπτωση που η έκθεση καταγραφής – απογραφής περιέχει ακίνητα αυτή αποτελεί τίτλο μεταγραφής και εγγράφεται στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο.

γ. Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων Οργανισμών, καθώς και το τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης, μεταφέρονται, μέσα σε δύο (2) μήνες από την κατάργηση των Οργανισμών, με εντολή του Υπουργού Εσωτερικών, σε λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αποτελούν πόρους αυτών.

4. α. Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των καταργούμενων Οργανισμών καθίσταται αυτοδίκαια από 1.11.2014 προσωπικό της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα. Με διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται από τον Περιφερειάρχη Αττικής και τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα το προσωπικό κατατάσσεται σε κενές οργανικές θέσεις των αντίστοιχων Διευθύνσεων των Περιφερειών που θα έχουν συσταθεί έως την 31η Οκτωβρίου 2014 με το προεδρικό διάταγμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1γ του παρόντος, ή σε περίπτωση ελλείψεως τέτοιων θέσεων, σε αντίστοιχες συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, της αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας με τα τυπικά τους προσόντα. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των Οργανισμών που καταργούνται, καθώς και οι απασχολούμενοι σε αυτούς στο πλαίσιο σύμβασης μίσθωσης έργου, μεταφέρονται αυτοδίκαια στην Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατά περίπτωση για την υπόλοιπη διάρκεια της σύμβασής τους.

β. Το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του μεταφερόμενου προσωπικού διέπεται από το άρθρο 4 του ν. 3513/2006. Οι διατάξεις του ν. 4153/1961 (Α΄45), όπως ισχύουν, και όλες οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις διατηρούνται σε ισχύ. Όπου γίνεται αναφορά στο «Ταμείο Λαϊκών Αγορών» νοείται η Περιφέρεια Αττικής και όπου προβλέπεται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση από τον Υπουργό Εμπορίου, νοούνται τα αντίστοιχα όργανα της Περιφέρειας. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τα πάσης φύσεως επιδόματα ή άλλες παροχές, τα οποία καταβάλλονται στο εν λόγω προσωπικό έως την κατάργηση των ως άνω οργανισμών, καταργούνται.

γ. Μεταφέρεται, αυτοδικαίως, από 1.11.2014 στις Περιφέρειες, το σύνολο των δικηγόρων, με σχέση έμμισθης εντολής, οι οποίοι έχουν προσληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 1649/1986 (Α΄149) και οι οποίοι υπηρετούν, ήδη, με σχέση έμμισθης εντολής στους καταργούμενους Οργανισμούς. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

δ. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μεταφερόμενου προσωπικού, που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης, καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε ως χρόνος υπηρεσίας, αναγνωρίζονται αντίστοιχα κατά τα οριζόμενα στο ν. 4024/2011.

ε. Παύουν αυτοδικαίως στις 31.10.2014: i) οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού άλλων υπηρεσιών και φορέων, το οποίο έχει αποσπαστεί και υπηρετεί στους καταργούμενους φορείς, και το προσωπικό αυτό επανέρχεται στην υπηρεσία ή τον φορέα της οργανικής του θέσης. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για την απόσπαση οργάνου, ii) οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των φορέων που καταργούνται, το οποίο έχει αποσπαστεί και υπηρετεί σε άλλες υπηρεσίες και φορείς. Το ανωτέρω προσωπικό υπάγεται στις αντίστοιχες, κατά περίπτωση, ρυθμίσεις για το προσωπικό των φορέων που καταργούνται, όπως προβλέπεται στο παρόν.

στ. Λήγει αυτοδικαίως και αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο την 31η.10.2014 η θητεία του Προέδρου και των μελών των οργάνων διοίκησης των φορέων που καταργούνται.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Άρθρο 36
Ανακοίνωση λειτουργίας εκθέσεων και άδεια καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων
1. Προκειμένου να λειτουργήσουν εκθέσεις που διοργανώνονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα είτε πρόκειται για ειδικές, κλαδικές και γενικές εμπορικές εκθέσεις με αντικείμενο την προβολή και τη διάθεση βιομηχανικών, γεωργικών, χειροτεχνικών προϊόντων και υπηρεσιών (με εξαίρεση τις εκθέσεις εικαστικών τεχνών) είτε για εμπορικές εκθέσεις στα πλαίσια συνεδρίων, απαιτείται ανακοίνωση-γνωστοποίηση στο οικείο Δήμο ή στην περίπτωση διεθνών εκθέσεων, στην οικεία Περιφέρεια.

2. Προκειμένου να διοργανωθούν οι εκθέσεις της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται άδεια καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων και εκθεσιακών χώρων, στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά, υπαίθριων ή μικτών. Άδεια καταλληλότητας δεν απαιτείται ειδικά για τα εκθεσιακά κέντρα και χώρους, που είναι στεγασμένοι μόνιμα και των οποίων ο συνολικός λειτουργικός χώρος (κύριος εκθεσιακός, αποθηκευτικός και βοηθητικός) δεν υπερβαίνει τα 1.000 τ.μ.. Η άδεια καταλληλότητας χορηγείται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων κατόπιν αιτήσεως του κυρίου, νομέα ή κατόχου των εκθεσιακών κέντρων και χώρων.

3. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια εκθέσεων, εάν ο κύριος, νομέας ή κάτοχος των Εκθεσιακών κέντρων και εκθεσιακών χώρων δεν διαθέτει άδεια καταλληλότητας, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

4. Εφόσον τα απόβλητα που θα προκύψουν από τη διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου και τη λειτουργία της έκθεσης εμπίπτουν στο ν. 2939/2001 (Α΄ 179), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3854/2010 (Α΄ 94), ο διοργανωτής υποχρεούται να διαχειρίζεται τα απόβλητα αυτά μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την καταλληλότητα των εκθεσιακών χώρων, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας καταλληλότητας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 37
Διαδικασία ανακοίνωσης λειτουργίας εμπορικών εκθέσεων
1. Η ανακοίνωση λειτουργίας εμπορικών εκθέσεων γίνεται από τον διοργανωτή στο Δήμο ή στην περίπτωση διεθνών εκθέσεων, στην Περιφέρεια, στα όρια των οποίων πρόκειται να διεξαχθεί η έκθεση.

2. Η ανακοίνωση υποβάλλεται τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία λειτουργίας της έκθεσης και περιλαμβάνει υποχρεωτικά, τα εξής στοιχεία:

(α) Πλήρη στοιχεία του διοργανωτή (στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του φυσικού προσώπου ή κατά περίπτωση, του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, φορέα ή οργανισμού που διοργανώνει την έκθεση, επωνυμία και διακριτικό τίτλο, έδρα, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., αν πρόκειται για μόνιμα εγκατεστημένο πάροχο, αριθμό ΓΕΜΗ, αν υπάρχει, αλλιώς Αρ.Μ.Α.Ε. ή αριθμό βιβλίων Πρωτοδικείου και επιμελητήριο στο οποίο είναι εγγεγραμμένο μέλος).

(β) Αριθμό πρωτοκόλλου άδειας καταλληλότητας του εκθεσιακού χώρου.

(γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από το φυσικό πρόσωπο διοργανωτή ή στην περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ότι:

ί) δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, χρεοκοπίας, πλαστογραφίας ή φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίας, παράβασης των νόμων για τα ναρκωτικά και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

ii) υποχρεωτικά θα παρευρίσκεται γενικός ιατρός ή διπλωματούχος νοσοκόμος, προκειμένου να διασφαλίζεται η παροχή πρώτων βοηθειών κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης,

iii) συνεργάζεται με κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη για τα απόβλητα που θα προκύψουν από τη δραστηριότητα. Οι υπηρεσίες, στις οποίες κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις, υποχρεούνται να ενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

(δ) Το χαρακτήρα της έκθεσης, δηλαδή αν απευθύνεται μόνο σε εμπορικούς επισκέπτες ή/και στο ευρύ κοινό, όπως και αν χαρακτηρίζεται ως τοπική ή περιφερειακή, πανελλήνια ή διεθνής, ανάλογα με την περιοχή που διοργανώνεται η έκθεση, την εμβέλεια, τον τόπο προέλευσης των επισκεπτών και το είδος των εκθεμάτων.

(ε) Τον ακριβή καθορισμό του είδους των εκθεμάτων ή του κλάδου που θα προβληθεί.

(στ) Το ωράριο λειτουργίας και το ακριβές χρονικό διάστημα λειτουργίας της έκθεσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) συναπτές ημέρες.

(ζ) Τον κανονισμό συμμετοχής των εκθετών.

3. Οι Διευθύνσεις ή τα Τμήματα των Δήμων ή των Περιφερειών στους οποίους γίνεται η ανακοίνωση, υποχρεούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών να αναζητούν υπηρεσιακώς αντίγραφο της άδειας καταλληλότητας των μόνιμα στεγασμένων εκθεσιακών κέντρων και χώρων και των προσωρινά στεγασμένων, υπαίθριων ή μικτών, εκθεσιακών κέντρων και χώρων από τις Τεχνικές Υπηρεσίες των οικείων Δήμων με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του παρόντος. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η ως άνω άδεια ενημερώνουν αμελλητί με κάθε πρόσφορο μέσο και με απόδειξη παραλαβής το διοργανωτή ότι η έκθεση δεν μπορεί να διοργανωθεί στο συγκεκριμένο χώρο.

4. Διοργανωτής αναγνωρισμένος από κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή κράτος του Ε.Ο.Χ. και εγκατεστημένος σε αυτό, ο οποίος δύναται στα πλαίσια της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών να διοργανώνει περιστασιακά εκθέσεις στην Ελλάδα (εφεξής διασυνοριακός διοργανωτής), εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένος, μπορεί να οργανώσει έκθεση στην Ελλάδα ακολουθώντας την ως άνω διαδικασία.

Άρθρο 38
Λοιπές ρυθμίσεις
1. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε έκθεση εκθέτη με την ιδιότητα του παραγωγού, αν η δήλωση συμμετοχής δεν συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση της ιδιότητας αυτής από τον αρμόδιο φορέα (Επιμελητήριο, Συνεταιρισμός κ.λπ.).

2. Μεταβολή της ημερομηνίας ή του εκθεσιακού κέντρου και χώρου διεξαγωγής της έκθεσης είναι δυνατή, υπό την προϋπόθεση ότι ο διοργανωτής υποβάλλει ανακοίνωση προς την αρμόδια Υπηρεσία του οικείου Δήμου ή Περιφέρειας κατά περίπτωση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης της έκθεσης. Στη σχετική ανακοίνωση και εφόσον υποβάλλεται αίτημα μεταβολής του εκθεσιακού κέντρου και χώρου διεξαγωγής της έκθεσης επισυνάπτεται συμπληρωματικά η άδεια καταλληλότητας του νέου χώρου.

3. Μεταβολή του είδους των εκθεμάτων ή του κλάδου που θα προβληθεί στην έκθεση είναι δυνατή, υπό την προϋπόθεση ότι ο διοργανωτής υποβάλλει ανακοίνωση προς την αρμόδια Υπηρεσία του οικείου Δήμου ή Περιφέρειας κατά περίπτωση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης της έκθεσης.

4. Σε περίπτωση που, για λόγους που δεν συνιστούν τυχηρό ή ανωτέρα βία, η προγραμματισμένη έκθεση δεν διεξαχθεί, ο διοργανωτής έχει υποχρέωση να ενημερώσει τον αρμόδιο Δήμο ή, στην περίπτωση διεθνών εκθέσεων, την αρμόδια Περιφέρεια τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την προγραμματισθείσα έναρξη της έκθεσης.

5. Σε εκθέσεις με αντικείμενο εκρηκτικά-εύφλεκτα υλικά, οι εκθέτες έχουν υποχρέωση να παρουσιάζουν τα εκθέματά τους με τη μορφή ομοιωμάτων από μη αυθεντικά υλικά ή με γραφικές απεικονίσεις – εικονικές αναπαραστάσεις ως προς το είδος, τη λειτουργία και τη χρήση τους ή με διαφημιστικά έντυπα, video, αφίσες κ.λπ..

6. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες δημοσιεύουν στον οικείο διαδικτυακό τους τόπο πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργούσες εμπορικές εκθέσεις και όσες προγραμματίζεται να διεξαχθούν, τυχόν μεταβολές στις προγραμματισθείσες εκθέσεις, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, όπως και πληροφορίες σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής, το χαρακτήρα των εκθέσεων και το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους, το είδος των εκθεμάτων και τα στοιχεία των διοργανωτών. Οι ίδιες πληροφορίες κοινοποιούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Διεύθυνση Εμπορικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Άρθρο 39
Μεταβατικές διατάξεις

[(NOMOΣ 4307/2014 – ΦΕΚ A 246 – 15.11.2014 – άρθρο 85) Δίμηνη παράταση των αδειών για τους πωλητές λαϊκών αγορών

Στα άρθρα 21 και 39 του ν. 4264/2014 (Α 118), όπως ισχύει, οι ημερομηνίες «31η Οκτωβρίου 2014», «31.10.2014», «1.11.2014» και «31 Δεκεμβρίου 2014», αντικαθίστανται από τις ημερομηνίες «31η Δεκεμβρίου 2014», «31.12.2014», «1.1.2015» και «2 Μαρτίου 2015» αντίστοιχα.

Το παρόν ισχύει από την 1η Νοεμβρίου 2014.]
1. Όλες οι υφιστάμενες άδειες πωλητών υπαίθριου εμπορίου, στάσιμου και πλανόδιου, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη συνταξιοδότηση των δικαιούχων.

2. Οι υφιστάμενες άδειες του άρθρου 14 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014 και ανανεώνονται εφεξής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και τα Δημοτικά Συμβούλια για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας, με απόφασή τους που εκδίδεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία ανανέωσης, καθορίζουν με αλφαβητική σειρά τα χρονικά διαστήματα για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών του άρθρου 14 προκειμένου για την ανανέωση όλων των επαγγελματικών αδειών που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους. Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται. Οι ως άνω αποφάσεις για πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για ανανέωση τοιχοκολλούνται στα καταστήματα των ανωτέρω υπηρεσιών, αναρτώνται στην ιστοσελίδα τους ή δημοσιεύονται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ή σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες, αντίστοιχα, και κοινοποιούνται με απόδειξη στις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους των επαγγελματιών πωλητών προκειμένου για την ενημέρωση των μελών τους. Μέχρι τη διενέργεια της κλήρωσης του άρθρου 5 του παρόντος, οι επαγγελματίες πωλητές για τους οποίους ανανεώνεται η άδειά τους, παραμένουν στις θέσεις που ήδη κατέχουν.

3. Μέχρι την κατάργηση των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών κατά το άρθρο 21 τα υφιστάμενα Διοικητικά Συμβούλια αποφασίζουν μόνο για τα καίρια ζητήματα λειτουργίας των Οργανισμών.

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 ισχύει από την 1.1.2015.

5. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 36, για τα θέματα που αυτή θα ρυθμίζει, εξακολουθεί να ισχύει η με αριθμό Κ1-3508/29.11.2011 υπουργική απόφαση (Β΄ 3009).

6. Ειδικά για τη χορήγηση αδειών στους χερσαίους χώρους τοπικής αρμοδιότητας των οργανισμών λιμένων, λιμενικών ταμείων και μαρινών του Ε.Ο.Τ., οι διατάξεις του ν. 2323/1995 διατηρούνται σε ισχύ.

7. Τα κλιμάκια ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου, όπως η σύστασή τους προβλέπεται στο άρθρο 7α του ν. 2323/1995, διατηρούνται σε ισχύ και αποτελούν ελεγκτικά όργανα των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του παρόντος. Όπου στο άρθρο 7α του ν. 2323/1995 γίνεται λόγος για το έργο των κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαιθρίου εμπορίου, νοείται εφεξής ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστικών πράξεων.

8. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στη διατηρούμενη παράγραφο 12 του άρθρου 1 του ν. 2323/1995 (Α΄ 145), ισχύει το π.δ. 12/2005 (Α΄ 10).

Άρθρο 40
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται οι κάτωθι διατάξεις:
α) Τα άρθρα 33 έως 39 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173).

β) Το άρθρο 1, εκτός της παραγράφου 12, τα άρθρα 2,5,6,7, οι υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄ του άρθρου 7β, τα άρθρα 7ε, 7στ και 8α του ν. 2323/1995 (Α΄145).

γ) Τα άρθρα 11 και 14 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14).

δ) η περίπτωση 10 της παρ. ΙΑ του άρθρου 210 του ν. 3852/2010 (Α΄87).

ε) Το π.δ. 51/2006 (Α΄ 53).

στ) Το π.δ. 254/2005 (Α΄ 307).

ζ) To π.δ. 489/1987 (Α΄ 226).

η) To π.δ. 115/2008 (Α΄ 179).

θ) Tο άρθρο 17 του ν. 1023/1980 (Α΄ 47).

ι) Η Κ1-3508/29.11.2011 (Β΄ 3009) μετά την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 36.

ια) H υποπαράγραφος Η3 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).

ιβ) Το π.δ. 58/2005 (Α΄ 87).

ιγ) Το π.δ. 85/2004 (Α΄ 66).

ιδ) Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος.

Άρθρο 63
Έναρξη ισχύος
H ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Που λειτουργούν λαϊκές αγορές