Νόμος 4497/2017. Υπαίθριο εμπόριο, λαϊκές αγορές και Επιμελητήρια

Νόμος 4497/2017. Υπαίθριο εμπόριο, λαϊκές αγορές και Επιμελητήρια

Νόμος 4497/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 171/13.11.2017
Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.ΜΕΡΟΣ Α΄
ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΟΡΙΣΜΟΙ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο – Πεδίο Εφαρμογής
Αντικείμενο του παρόντος Μέρους είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση συγκεκριμένων εμπορικών δραστηριοτήτων σε ανοικτό χώρο.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. «Υπαίθριο εμπόριο»: η εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό χώρο, όπως η πώληση προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωμένες υπαίθριες αγορές, καθώς και το πλανόδιο εμπόριο.
2. «Στάσιμο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο.
3. «Πλανόδιο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που μετακινείται με ή χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου οχήματος ή οποιουδήποτε άλλου κινητού μέσου.
4. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: ο παραγωγός, ο οποίος δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής.

5. «Μεταποίηση»: η ενέργεια με την οποία τροποποιείται ουσιαστικά το αρχικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένης της θερμικής επεξεργασίας, του καπνίσματος, του αλατίσματος, της ωρίμανσης, της αποξήρανσης, του μαριναρίσματος, της εκχύλισης, της εξώθησης ή συνδυασμού αυτών των μεθόδων.
6. «Μεταποιημένα προϊόντα»: τα τρόφιμα που προέρχονται από τη μεταποίηση μη μεταποιημένων προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά τα οποία είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
7. «Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: το φυσικό πρόσωπο, το οποίο δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, διαθέτοντας τα είδη του άρθρου 17, τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή.
8. «Αγροτικά προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών, τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.
9. «Λαϊκή αγορά»: η υπαίθρια, μετακινούμενη, οργανωμένη αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται παραγωγοί πρωτογενών και μεταποιημένων προϊόντων οικοτεχνίας, καθώς και επαγγελματίες πωλητές για τη διάθεση κυρίως πρωτογενών, αλλά και βιομηχανικών ειδών.
10. «Εμποροπανήγυρις»: η υπαίθρια αγορά, στην οποία διατίθενται ποικίλα εμπορεύματα, με την ευκαιρία γιορτής θρησκευτικού ή επετειακού χαρακτήρα.
11. «Κυριακάτικες αγορές»: οι υπαίθριες αγορές που λειτουργούν κατά τις Κυριακές και στις οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως παλαιοπώλες, συλλέκτες, ρακοσυλλέκτες και συναφείς επιτηδευματίες.
12. «Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές»: οι αγορές που λειτουργούν την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα και στις οποίες πωλούνται είδη που δικαιολογούνται από το χαρακτήρα των ημερών κατά τις οποίες διεξάγονται.
13. «Οικοτεχνία»: η μικρής κλίμακας μεταποίηση γεωργικών προϊόντων από παραγωγό εγγεγραμμένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.) της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32),όπως ισχύει.
14. «Κινητές καντίνες»: οχήματα, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα σε κινητά καταστήματα, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β΄ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, κατατάσσονται στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και, ειδικότερα, στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
15. «Κατανομή – τοποθέτηση»: η διαδικασία στελέχωσης των λαϊκών αγορών με πωλητές, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους.
16. «Απόδοση θέσης»: η διαδικασία απόδοσης συγκεκριμένης, οριοθετημένης και αριθμημένης θέσης σε δικαιούχο πωλητή μίας συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς.
17. «Φορέας λειτουργίας»: ο φορέας που είναι αρμόδιος για την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία λαϊκής ή άλλης οργανωμένης αγοράς και που επιλαμβάνεται κάθε θέματος που ανακύπτει, όσον αφορά τόσο τη λειτουργία της εν γένει, όσο και τη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτή. Για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αρμόδιος φορέας ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα. Για τις λαϊκές αγορές της λοιπής επικράτειας, καθώς και για τις λοιπές οργανωμένες αγορές, αρμόδιος φορέας ορίζεται ο δήμος, εντός των γεωγραφικών ορίων του οποίου λειτουργεί η αγορά.
18. «Φορητές εγκαταστάσεις έψησης»: Οι φορητές εγκαταστάσεις για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, όπως ποπ κορν, μαλλί της γριάς, λουκουμάδες και κάστανα που σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
19. «Λοιπές οργανωμένες αγορές»: υπαίθριες αγορές που διοργανώνονται στο πλαίσιο πολιτιστικής εκδήλωσης.
20. «Αγορές Καταναλωτών»: οι αγορές που διοργανώνονται με πρωτοβουλία πολιτών-καταναλωτών για την ανάπτυξη της καταναλωτικής συνείδησης και της αλληλεγγύης μεταξύ πολιτών, μετά από έγκριση των δήμων, οι οποίοι παραχωρούν και τους χώρους διεξαγωγής των αγορών αυτών.
21. «Υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο»: τα ψυχαγωγικά παιχνίδια, όπως ενδεικτικά, λούνα παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που οργανώνονται και διεξάγονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν εμπορικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Άρθρο 4
Δικαιούχοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Άρθρο 14
Δικαιούχοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́
ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ – ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 26
Επιλογή χώρου λειτουργίας υπαίθριων αγορών – Κατηγορίες αυτών

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.1
ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Άρθρο 27
Έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας των λαϊκών αγορών

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.2
ΑΛΛΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Άρθρο 37
Αγορές των καταναλωτών

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.3
ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 39

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Άρθρο 40
Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, τέλη,
ελάχιστες αποστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́
ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 46
Γενικά θέματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ́
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Άρθρο 51
Φορείς ελέγχουΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ́
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 59
Μεταβατικές διατάξεις
1. Για τις άδειες επαγγελματία πωλητή, που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4264/2014
(Α΄ 118) διατηρείται σε ισχύ.
Για τις περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω θανάτου που επήλθε εντός του έτους 2016, τα σχετικά αιτήματα μπορεί να εξεταστούν με τις διατάξεις του άρθρου 23, εφόσον αυτά υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6, της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 19 και της παραγράφου 2 του άρθρου 46, όλες οι άδειες που αφορούν στην άσκηση πλανόδιου εμπορίου, ανεξάρτητα από το χρόνο και το νομικό καθεστώς έκδοσής τους, ισχύουν για τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας στην οποία ανήκει η εκδούσα αρχή.
3. Εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι Περιφέρειες υποχρεούνται να προκηρύσσουν θέσεις λαϊκών αγορών για επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους και για λιγότερες από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως. Στην περίπτωση αυτή, μοναδικό κριτήριο για τη μοριοδότηση είναι οι ημέρες που δεν δραστηριοποιείται ο υποψήφιος και αυτός λαμβάνει ένα (1) μόριο για κάθε ημέρα μη δραστηριοποίησής του. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι υποψήφιοι κατατάσσονται ανάλογα με το οικογενειακό τους εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει με βάση το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος. Σε περιπτώσεις εκ νέου ισοβαθμίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.
4. Η έκδοση νέων αδειών υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε μορφής, καθώς και η δημιουργία νέων λαϊκών αγορών, επιτρέπονται μόνο μετά την πλήρη λειτουργία του ΟΠΣΠΑ, η οποία ανακοινώνεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης μέσω εγκύκλιας οδηγίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να επιτραπεί η έκδοση νέων αδειών υπαίθριου εμπορίου, καθώς και η δημιουργία νέων λαϊκών αγορών και πριν την πλήρη λειτουργία του ΟΠΣΠΑ.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να θεσπίζονται όροι και προϋποθέσεις δραστηριοποίησης των κατόχων αδειών υπαίθριου εμπορίου σε χώρους αρμοδιότητας των Οργανισμών Λιμένων, Λιμενικών Ταμείων, σε μαρίνες του Ε.Ο.Τ, σε πλοία και σε μόνιμα αγκυροβολημένα πλοία ή πλωτά μέσα, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.
6. Όπου στο άρθρο 7α του ν. 2323/1995 (Α΄ 145) γίνεται λόγος για το έργο των Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε., νοείται εφεξής ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστικών πράξεων.
7. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων των Περιφερειακών Συμβουλίων του άρθρου 36, εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούμενες αποφάσεις των κατά τόπους φορέων λειτουργίας.
8. Οι Διευθύνσεις Λαϊκών Αγορών, που έχουν συσταθεί στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας με το άρθρο 83 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), εντάσσονται στους αντίστοιχους εσωτερικούς Οργανισμούς λειτουργίας των ανωτέρω Περιφερειών και μπορούν να τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 241 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
9. Η δυνατότητα δραστηριοποίησης σε δύο ακόμη Περιφέρειες, σύμφωνα με το άρθρο 6, ισχύει και για όσους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, είναι ήδη κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου εμπορίου.
10. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας υποχρεούνται, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να ενημερώσουν τους δήμους μόνιμης κατοικίας των παραγωγών, για τους οποίους έχουν εκδώσει άδεια παραγωγού πωλητή, που δεν έχει ανακληθεί, αποστέλλοντας σχετικές καταστάσεις αδειούχων.
11. Οι κάτοχοι αδειών επαγγελματιών πωλητών πλανόδιου εμπορίου, πριν την εφαρμογή του παρόντος νόμου εξομοιώνονται ως προς την χωρική ισχύ των αδειών στα οριζόμενα στο άρθρο 6.
12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζεται η διαδικασία προσαρμογής των υφιστάμενων αδειών επαγγελματιών πωλητών και η ένταξη στις αναφερόμενες στο άρθρο 17 κατηγορίες.
13. Όσοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών δεν έχουν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ανανεώσει την άδειά τους βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του
ν. 4264/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, δύνανται να θεωρήσουν αυτή έως τις 31 Μαρτίου 2018 με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος. Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω ημερομηνίας ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.
14. Οι κάτοχοι αδειών για κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με προγενέστερες διατάξεις του παρόντος υποχρεούνται σε θεώρηση της άδειάς τους ανά έτος προσκομίζοντας πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Αν καταργηθεί η κυριακάτικη αγορά, για την οποία χορηγήθηκαν οι άδειες αυτές, η ισχύς τους παύει αυτοδικαίως.
15. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 καταλαμβάνουν και τους ήδη υφιστάμενους αδειούχους, ανεξαρτήτως του χρόνου και του νομικού καθεστώτος χορήγησής τους.
16. Για όλες τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος αγορές του άρθρου 38 ο οικείος δήμος εκδίδει με απόφαση δημοτικού συμβουλίου εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμό Λειτουργίας εναρμονισμένο με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τον οποίο κοινοποιεί στην οικεία Περιφέρεια. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής τα αρμόδια όργανα υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, όπως ορίζεται στο ν. 3852/2010 (Α΄87). Ειδικότερα, οι κυριακάτικες αγορές που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος με βάση Κανονισμό Λειτουργίας που έχει εκδοθεί με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, εξακολουθούν να λειτουργούν. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, ο Κανονισμός Λειτουργίας συμπληρώνεται, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
17. Οι επαγγελματικές άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που έχουν ανανεωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4264/2014 με ετήσια διάρκεια, ανανεώνονται εφεξής πριν τη λήξη τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος. Τυχόν μη ανανεωθείσες άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου βάσει του ν. 4264/2014 ανανεώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος μέχρι την 31η Μαρτίου 2018. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος οι εν λόγω άδειες ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

Άρθρο 60
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 59, καταργούνται:
α. τα άρθρα 1 έως 20 και 22 έως 35 του ν. 4264/2014 (Α΄118),
β. τα άρθρα 85 και 92 του ν. 4314/2014 (Α΄265),
γ. το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 88 του ν. 4314/2014,
δ. κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος.ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΛΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 61
Ορισμοί
Για τις ανάγκες του παρόντος μέρους, ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:
α. Ως Επιμελητήρια νοούνται οι αυτοτελείς, υποχρεωτικές ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Τα Επιμελητήρια είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία ασκούν τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητές τους επί ορισμένης χωρικής ενότητας.
β. Ως Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια νοούνται τα συλλογικά όργανα σε επίπεδο περιφέρειας και στα οποία συμμετέχει το σύνολο των Επιμελητηρίων της οικείας περιφέρειας. Συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄.
γ. Ως Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154), με έδρα την Αθήνα και έχει ως μέλη της όλα τα Επιμελητήρια της χώρας.

Άρθρο 62
Σκοπός Επιμελητηρίων
Σκοπός των Επιμελητηρίων, μέσα στα όρια της χωρικής ενότητας όπου ασκούν τις αρμοδιότητές τους, είναι:
α. η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών, των εξαγωγών και κάθε κλάδου της οικονομίας, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας για την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής,
β. η παροχή προς την Πολιτεία τεκμηριωμένων εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα, με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της χωρικής ενότητας όπου ασκούν τις αρμοδιότητές τους και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας,
γ. η παροχή στα μέλη τους και σε κάθε ενδιαφερόμενο γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε οικονομικό θέμα,
δ. η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της δραστηριότητας των μελών τους, καθώς και η κατ’ εξουσιοδότηση άσκηση αρμοδιοτήτων δημοσίου δικαίου που αφορούν θέματα σύστασης, αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
Άρθρο 68
Όργανα διοίκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 75
Πόροι των Επιμελητηρίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
Άρθρο 80
ΠροσωπικόΕπιμελητηρίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (Κ.Ε.Ε.)
Άρθρο 83
Όργανα διοίκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Άρθρο 86
Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ́
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ Κ.Ε.Ε.
Άρθρο 90
Πειθαρχικές ποινές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ́
ΔΙΜΕΡΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Άρθρο 94
Ορισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ́
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 96
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 99
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη της ουσιαστικής ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. τα άρθρα 1, 2, 3, 3α, 3β, 3γ, 3δ, 3ε, 3στ, 3ζ, 3η, 3θ, 4 παράγραφοι 1 έως 5 και 7 έως 9, 5 παράγραφοι 2 έως 6, 6, 7, του ν. 2081/1992 (Α΄ 154),
β. τα άρθρα 95 έως και 99 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265),
γ. οι παρ. 5 έως 9 του άρθρου 11 και παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 372/1992 (Α΄ 187) και
δ. η περίπτωση 3 του άρθρου 1 της 78030/2014 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Β΄ 3586),
ε. οι παρ. 1 έως 5 του άρθρου 58 του ν. 4484/ 2017 (Α΄ 110).

ΜΕΡΟΣ Γ ́
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 100
Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ)

Άρθρο 115
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός:
α) από την παράγραφο 8 του άρθρου 106, η οποία ισχύει αναδρομικά από 22 Ιουνίου 2016, και
β) από τα άρθρα 65 παράγραφος 3 περιπτώσεις η΄ και θ΄, 75 έως 79 και τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 96, που ισχύουν από 1.1.2018.

Δείτε το πλήρες κείμενο του νόμου 4497/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 171/13.11.2017 – Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.