Λειτουργία 26 νέων Γραφείων Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ)

Λειτουργία 26 νέων Γραφείων Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ)

Σύσταση και έναρξη λειτουργίας Γραφείων Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ) σε Περιφερειακές Ενότητες
Αριθμ. 34580 ΦΕΚ Τεύχος Β 1030/27.03.2019
Σύσταση και έναρξη λειτουργίας Γραφείων Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ).

ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ)
αποφασίζουμε:

1. Τη σύσταση των Γραφείων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ) στις κάτωθι Περιφερειακές Ενότητες:

α) Δράμας, με έδρα τον Δήμο Δράμας, ως περιφερειακή υποστηρικτική του ΚΕΥΔ με έδρα τον Δήμο Αλεξανδρούπολης,

β) Πέλλας, με έδρα τον Δήμο Έδεσσας, ως περιφερειακή υποστηρικτική του ΚΕΥΔ με έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης,

γ) Θεσπρωτίας, με έδρα τον Δήμο Ηγουμενίτσας, ως περιφερειακή υποστηρικτική του ΚΕΥΔ με έδρα τον Δήμο Ιωαννιτών.

δ) Ευρυτανίας, με έδρα τον Δήμο Καρπενησίου, ως περιφερειακή υποστηρικτική του ΚΕΥΔ με έδρα τον Δήμο Αγρινίου,

ε) Καστοριάς με έδρα τον Δήμο Καστοριάς, ως περιφερειακή υποστηρικτική του ΚΕΥΔ με έδρα τον Δήμο Κοζάνης,

στ) Πιερίας με έδρα τον Δήμο Κατερίνης, ως περιφερειακή υποστηρικτική του ΚΕΥΔ με έδρα τον Δήμο Λαρισαίων,

ζ) Κέρκυρας με έδρα τον Δήμο Κέρκυρας, ως περιφερειακή υποστηρικτική του ΚΕΥΔ με έδρα τον Δήμο Ιωαννιτών.

η) Ροδόπης, με έδρα τον Δήμο Κομοτηνής, ως περιφερειακή υποστηρικτική του ΚΕΥΔ με έδρα τον Δήμο Αλεξανδρούπολης,

θ) Φθιώτιδας, με έδρα τον Δήμο Λαμιέων, ως περιφερειακή υποστηρικτική του ΚΕΥΔ με έδρα τον Δήμο Βόλου,

ι) Λευκάδας, με έδρα τον Δήμο Λευκάδας, ως περιφερειακή υποστηρικτική του ΚΕΥΔ με έδρα τον Δήμο Αγρινίου,

ια) Βοιωτίας, με έδρα τον Δήμο Λεβαδέων, ως περιφερειακή υποστηρικτική του ΚΕΥΔ με έδρα τον Δήμο Χαλκιδέων.

ιβ) Ξάνθης, με έδρα τον Δήμο Ξάνθης, ως περιφερειακή υποστηρικτική του ΚΕΥΔ με έδρα τον Δήμο Αλεξανδρούπολης,

ιγ) Χαλκιδικής, με έδρα τον Δήμο Πολυγύρου, ως περιφερειακή υποστηρικτική του ΚΕΥΔ με έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης,

ιδ) Πρέβεζας, με έδρα τον Δήμο Πρέβεζας, ως περιφερειακή υποστηρικτική του ΚΕΥΔ με έδρα τον Δήμο Ιωαννιτών.

ιε) Ηλείας, με έδρα τον Δήμο Πύργου, ως περιφερειακή υποστηρικτική του ΚΕΥΔ με έδρα τον Δήμο Πατρέων.

ιστ) Ρεθύμνης, με έδρα τον Δήμο Ρεθύμνης, ως περιφερειακή υποστηρικτική του ΚΕΥΔ με έδρα τον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης,

ιζ) Λακωνίας, με έδρα τον Δήμο Σπάρτης, ως περιφερειακή υποστηρικτική του ΚΕΥΔ με έδρα τον Δήμο Καλαμάτας,

ιη) Σύρου Ερμούπολης, με έδρα τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης, ως περιφερειακή υποστηρικτική του ΚΕΥΔ με έδρα τον Δήμο Πειραιά,

ιθ) Τρικάλων, με έδρα τον Δήμο Τρικκαίων, ως περιφερειακή υποστηρικτική του ΚΕΥΔ με έδρα τον Δήμο Λάρισας,

κ) Αρκαδίας, με έδρα τον Δήμο Τρίπολης, ως περιφερειακή υποστηρικτική του ΚΕΥΔ με έδρα τον Δήμο Κορίνθου,

κα) Φλώρινας, με έδρα τον Δήμο Φλώρινας, ως περιφερειακή υποστηρικτική του ΚΕΥΔ με έδρα τον Δήμο Κοζάνης,

κβ) Χίου, με έδρα τον Δήμο Χίου, ως περιφερειακή υποστηρικτική του ΚΕΥΔ με έδρα τον Δήμο Πειραιά,

κγ) Κιλκίς, με έδρα τον Δήμο Κιλκίς, ως περιφερειακή υποστηρικτική του ΚΕΥΔ με έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

κδ) Γρεβενών, με έδρα τον Δήμο Γρεβενών, ως περιφερειακή υποστηρικτική του ΚΕΥΔ με έδρα τον Δήμο Κοζάνης,

κε) Αργολίδας, με έδρα τον Δήμο Ναυπλιέων, ως περιφερειακή υποστηρικτική του ΚΕΥΔ με έδρα τον Δήμο Κορινθίων,

κστ) Σάμου, με έδρα τον Δήμο Σάμου, ως περιφερειακή υποστηρικτική του ΚΕΥΔ με έδρα τον Δήμο Πειραιά.

2. Τη σύσταση πενήντα δύο (52) θέσεων προσωπικού, ήτοι 2 ανά ΓΕΥΔ ., και την πλήρωσή τους κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2, του άρθρου 94, του νόμου  4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Γραφείων Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ) η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.