Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές Νοτίου Τομέα Αθηνών

Αριθ. οικ. 212612 – ΦΕΚ Β 2844 – 08.11.2013

Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων της Περιφερεια­κής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών τις Κυριακές.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την υπ’ αριθ. 44403/04-11-2011 απόφαση (ΦΕΚ 2494/Β/4-11-2011).
3. Την υπ’ αριθ. οικ.120400/29-11-2011 απόφαση Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες (ΦΕΚ 2973/Β/23-12-2011).
4. Το N. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/8-8-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (άρθρο 16 παρ. 2).
5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζουμε:

Στην Περιφερειακή Ενότητα Νότιας Αθήνας που απαρτίζουν οι Δήμοι: Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Καλλιθέας, Μοσχάτου-Ταύρου, Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου, δεν επιτρέπεται η λειτουργία εμπορικών καταστημάτων καμία άλλη Κυριακή πλέον εκείνων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν.4177/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Καλλιθέα, 31 Οκτωβρίου 2013
Η Αντιπεριφερειάρχης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΛΙΟΥΜΗ