Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές στην ΠΕ Πειραιά

Αριθ. οικ. 212647 – ΦΕΚ Β 2844 – 08.11.2013

Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).
2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 238/Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση 44403/20-10-2011 «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 (ΦEK 173/A΄/08—08-2013) με το οποίο καθορίζεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές.
4. Το γεγονός ότι από την 12-9-2013 συνάντηση-
διαβούλευση του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά με τους εκπροσώπους των εμπορικών συλλόγων, των επιμελητηρίων και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά προέκυψε ότι δεν υπάρχει ανάγκη λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων πλέον των προβλεπόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 Κυριακών.
5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, αποφασίζουμε:

Δεν επιτρέπουμε τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά για περισσότερες από τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 επτά (7) Κυριακές οι οποίες είναι οι εξής:

α. Η πρώτη Κυριακή των τακτικών εκπτώσεων και των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Ν. 4177/2013. Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μεταφέρεται την επόμενη Κυριακή.

β. Οι δύο (2) Κυριακές πριν από την ημέρα των Xριστουγέννων.

γ. Η Κυριακή των Βαΐων.

Κατά τη λειτουργία των ανωτέρω καταστημάτων τις Κυριακές εφαρμόζεται το πλαίσιο ωραρίου του άρθρου 23 του Ν. 2224/1994, το οποίο για την Κυριακή καθορίζεται από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου, όπως αυτό ισχύει.

Η παρούσα απόφαση δύναται να αναθεωρείται ετησίως με απόφαση που εκδίδεται κατά τον μήνα Ιανουάριο και με πρώτη εφαρμογή τον Ιανουάριο 2015. Σε περίπτωση μη έκδοσης νέας απόφασης θεωρείται ότι η ισχύς της απόφασης αυτής παρατείνεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2013
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ