Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές στην ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών

Αριθμ. οικ. 214779 – ΦΕΚ Β 2884 – 14.11.2013

Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές στην ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με το Ν. 4177/2013.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).
2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την Υ.Α. 44403/20-10-2011 (ΦΕΚ 2494/Β΄/4-11-2011).
3. Το άρθρο 16, §2 του νόμου 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 173/Α΄/8-8-2013).
4. Τις τοπικές ιδιαιτερότητες της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα.
5. Τα από 10/9/2013, 11/9/2013, 13/9/2013, 16/9/2013, 18/9/2013 Δελτία Τύπου σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές.
6. Το ομόφωνο αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς φορείς (Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου – Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Αττικής Όμορων Νομών και Νήσων Αιγαίου – Εμπορικοί Σύλλογοι Χωρικής Αρμοδιότητας – Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος – Ομοσπονδία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Αττικής – Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αθήνας – Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Αθήνας – Ενώσεις Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων χωρικής αρμοδιότητας – Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος – Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθηνών – Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος – Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας – Εκπρόσωποι των Δήμων της Δυτικής Αθήνας).
7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζουμε:

Δεν ορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 16, §2 του Ν. 4177/ 2013, περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στο άρθρο 16, §1 του ιδίου νόμου.

Η παρούσα απόφαση δύναται να αναθεωρείται ετησίως με απόφαση που εκδίδεται κατά το μήνα Ιανουάριο και πρώτη εφαρμογή τον Ιανουάριο 2015. Σε περίπτωση μη έκδοσης νέας απόφασης, θεωρείται ότι η ισχύς της απόφασης αυτής παρατείνεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Περιστέρι, 4 Νοεμβρίου 2013
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ